e-Biuletyn/12/2010, numer (12), 8.06.2010

e-Biuletyn/12/2010, numer (12), 8.06.2010
NASZ WPŁYW NA LEGISLACJĘ PODATKOWĄ
 
Szanowni Państwo,
 
z wielką radością i satysfakcją informujemy, że w serwisie internetowym KIDP została stworzona specjalna platforma "KONSULTOWANE AKTY PRAWNE", na której są zamieszczane projekty aktów prawnych przekazanych do zaopiniowania Krajowej Radzie Doradców Podatkowych. Każdy doradca podatkowy może zamieszczać na platformie własne komentarze i opinie na temat tych projektów, a także ma wgląd w opinie i stanowiska opracowane przez KRDP.
Wszystkie komentarze doradców będą wnikliwie analizowane przez Komisję Prawną, w wyniku czego doradcy uzyskają realny wpływ na podatkowy proces legislacyjny. Szczegóły przedstawiamy poniżej, w dziale "Prace legislacyjne".
Gorąco zachęcamy do dzielenia się wszelkimi "przemyśleniami podatkowymi"!
 
Redakcja
 
AKTUALNOŚCI Z KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
 
1. Szkolenia e-learningowe
 
Na platformie e-learningowej jest już dostępne nagranie z seminarium pt. „Ceny transferowe – wybrane zagadnienia”. Szczegóły w mDoradcy, w zakładce - Szkolenia - „e-Learnigowa baza szkoleń”.
 
2. LXXV Posiedzenie KRDP
 
W dniach 8-9 czerwca br. odbywa się posiedzenie KRDP. W kolejnym wydaniu e-Biuletynu poinformujemy Państwa o przebiegu obrad i podjętych uchwałach.
 
 
AKTUALNOŚCI Z REGIONALNYCH ODDZIAŁÓW KIDP
 
1. Zakończyły się wybory w Regionalnych Oddziałach KIDP
 
W Regionalnych Oddziałach KIDP zakończyły się zgromadzenia, podczas których wybrano członków Zarządów Regionalnych i sędziów zamiejscowych Sądów Dyscyplinarnych KIDP III kadencji. Wyniki wyborów w poszczególnych Oddziałach Izby są podawane na regionalnych stronach internetowych oraz aktualizowane w serwisie internetowym KIDP, w zakładce Regiony.
 
 
 2. Regionalne Oddziały Izby informują…
 
Szkolenia w Regionalnych Oddziałach Izby (9 czerwca - 22 czerwca 2010 r.)
 
9 czerwca 2010 r., Bydgoszcz (kujawsko-pomorski OKIDP) - Opodatkowanie obrotu międzynarodowego w podatku dochodowym. Szczegóły
 
9 czerwca 2010 r. Katowice (śląski OKIDP) - Ubezpieczenia społeczne osób migrujących w celach zarobkowych po 1 maja 2010 r. Szczegóły
 
10 czerwca 2010 r., Rzeszów (podkarpacki OKIDP) - Opodatkowanie transakcji w obrocie międzynarodowym. Szczegóły
 
10 czerwca 2010 r., Szczecin (zachodniopomorski OKIDP), Międzynarodowe ubezpieczenia społeczne (zmiany). Szczegóły 

11 czerwca 2010 r., Katowice (śląski OKIDP) - Podstawowe obowiązki Przedsiębiorców z zakresu Ochrony Środowiska. Szczegóły
 
11-12 czerwca 2010 r., Karpacz (dolnośląski OKIDP), Amortyzacja w układach podatkowych i księgowych w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych; Najczęstsze błędy podatników w rozliczaniu podatku VAT. Szczegóły
 
14 czerwca 2010 r., Rumia (pomorski OKIDP) - Nowe obowiązki doradców podatkowych w świetle zmienionej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Szczegóły
 
16 czerwca 2010 r., Kraków, (małopolski OKIDP) - Nowe obowiązki doradców podatkowych w świetle zmienionej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Szczegóły
 
22 czerwca 2010 r., Olsztyn (warmińsko-mazurski OKIDP) - Nieruchomości w prawie podatkowym. Szczegóły
 
Bliższe informacje i pełna oferta szkoleń znajduje się w portalu społecznościowym KIDP w zakładce Szkolenia. Kalendarz szkoleń oddziałów, których strony internetowe nie są zintegrowane z serwisem KIDP tj.:  mazowieckiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego i pomorskiego, znajduje się na stronach internetowych tych oddziałów.
Informacje na temat szkoleń w regionalnych oddziałach KIDP pochodzą z informacji przekazanych przez Biura zarządów regionalnych oraz ze stron internetowych oddziałów.
 
Inne wydarzenia w regionalnych Oddziałach Izby
 
Lubuski OKIDP
1. Dolnośląski OKIDP udostępnił doradcom z regionu lubuskiego "Biuletyn Informacyjny".
2. Planuje się intensyfikację działań mających na celu walkę z "szarą strefą".
 
Śląski OKIDP
1. Rozpoczęcie prac nad projektem "WOKANDA", w ramach którego na stronie internetowej śląskiego OKIDP umieszczane byłyby przekazane przez doradców wyroki sądowe, orzeczenia, pisma, interpretacje.
2. Rozpoczęcie przygotowań  do działań na rzecz promocji zawodu w 2011 roku.
 
Warmińsko-mazurski OKIDP
14 czerwca br. w Olsztynie odbędzie się uroczyste,  wspólne posiedzenie nowo wybranego Zarządu III kadencji oraz Zarządu II kadencji.
 
Redakcja serdecznie dziękuje Regionalnym Oddziałom KIDP za informacje przesłane do tego wydania e-Biuletynu  - zapraszamy do współpracy przy kolejnych.
PRACE LEGISLACYJNE
Na platformie "Konsultowanie aktów prawnych" przedstawiamy Państwu projekty aktów prawnych, przekazanych do zaopiniowania Krajowej Radzie Doradców Podatkowych od ostatniego wydania e-Biuletynu. Jeszcze raz serdecznie zachęcamy Państwa do umieszczania komentarzy.   
 
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2011. 
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów  z dnia 26 maja 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. 
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 maja  2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług.
Projekt z dnia 25 maja 2010 r. Ministerstwa Finansów - Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
PODATKI W PRAKTYCE
 
NAJNOWSZE ZMIANY W PRZEPISACH
 
Nowe rozporządzenie w sprawie kontroli wyrobów akcyzowych
W dniu 4 czerwca 2010 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 maja 2010 r. w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych (Dz. U. Nr 86, poz. 555). Rozporządzenie zastąpiło rozporządzenie z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego.
 
Poprawki Senatu do projektu nowelizacji ustawy o doradztwie podatkowym
Senat wprowadził poprawki do projektu nowelizacji ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2008 r. Nr 73, poz. 443). Ustawa trafiła ponownie do Sejmu. Celem zmian ustawy jest implementacja unormowań wspólnotowych.
 
Z kasą czy bez?
Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Rozporządzenie zawęża krąg podmiotów podlegających zwolnieniu z obowiązku stosowania kas fiskalnych. Zmiany mają wejść w życie 1 maja 2011 r.
 
NAJNOWSZE ORZECZNICTWO I INTERPRETACJE
 
Czy musisz kontynuować korektę podatku?
Podmiot, który nabył przedsiębiorstwo, ma obowiązek kontynuacji korekty podatku naliczonego, nawet jeśli nie wykonuje czynności opodatkowanych.
(Wyrok WSA w Warszawie z 28 maja 2010 r., III SA/Wa 2081/09)
 
Czy bezpłatne przekazanie części zamiennych podlega opodatkowaniu?
Jeżeli podatnik zajmujący się dystrybucją i serwisem maszyn przekaże nieodpłatnie części zamienne w celu umocnienia dobrego wizerunku firmy, czynność ta nie stanowi dostawy towarów.
(Wyrok WSA w Poznaniu z 22 kwietnia 2010 r., I SA/Po 165/10)
 
Czy wydatki na emisję akcji są kosztem?
Wydatki związane z obsługą wejścia spółki na Giełdę Papierów Wartościowych są związane z podwyższeniem kapitału zakładowego, dlatego nie ma podstaw do zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów.
(Wyrok NSA z 14 kwietnia 2010 r., II FSK 1990/08)
 
Możesz wysłać fakturę w PDF
Podatnicy mogą wystawiać faktury za pomocą programów komputerowych i wysyłać je e-mailowo. Odbiorca takiej faktury nie może jednak przechowywać jej w komputerze.
(Wyrok NSA z 20 maja 2010 r., I FSK 1444/09)
 
Abonenty medyczne opodatkowane
Wykupione przez pracodawcę pakiety świadczeń medycznych, których wartość nie jest wolna od podatku, stanowią dla pracowników uprawnionych do ich wykorzystania nieodpłatne świadczenie.
(Uchwała NSA z 24 maja 2010 r., II FPS 1/10)
 
Dopłata do szkolenia bez podatku
Pracownik, który otrzymuje od pracodawcy dofinansowanie kosztów nauki, może być zwolniony z PIT
(Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 12 maja 2010 r., IPPB2/415-123/10-2/AK)
WSKAZÓWKI PODATKOWE

Jak dokonujesz odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych, jeśli otrzymałeś dotację na ich zakup?
Pytanie podatnika: nasza spółka wprowadziła do ewidencji środków trwałych maszyny, na które otrzymaliśmy dotację w wysokości 40% wartości maszyn. Do dnia otrzymania dotacji dokonywaliśmy odpisów amortyzacyjnych w pełnej wysokości. Jak prawidłowo powinniśmy liczyć amortyzację środka trwałego, czy możemy odliczyć VAT oraz jak zaksięgować środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia środków trwałych. czytaj więcej
 
Opodatkowanie dochodu ze sprzedaży odpadów w specjalnych strefach ekonomicznych
Specjalne strefy ekonomiczne (dalej: SSE) to wyodrębnione administracyjnie obszary, w ramach których działalność gospodarcza może być prowadzona na warunkach preferencyjnych. Zasady i warunki inwestowania na terenie SSE oraz korzyści płynące z faktu prowadzenia tam działalności gospodarczej określa ustawa o specjalnych strefach ekonomicznych. czytaj więcej

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.