e-Biuletyn/11/2014, numer (11), 10.06.2014

e-Biuletyn/11/2014, numer (11), 10.06.2014
Z ŻYCIA SAMORZĄDU

Szanowni Państwo,

serdecznie zachęcamy do odwiedzania stron internetowych Oddziałów KIDP, na których znajdą Państwo najświeższe informacje i ważne komunikaty dotyczące działalności Izby w 16 Regionach. Adresy stron, składy wybranych Zarządów Izby IV kadencji oraz dane teleadresowe są dostępne w zakładce "Regiony" w serwisie krdp.pl

Redakcja e-Biuletynu

AKTUALNOŚCI Z KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH

Seminarium: Kontrola skarbowa i podatkowa
Redakcja Przeglądu Podatkowego i Krajowa Izba Doradców Podatkowych serdecznie zapraszają na seminarium pt. "Kontrola skarbowa i podatkowa", które odbędzie się 12 czerwca 2014 r. o godz. 11.30 w siedzibie Krajowej Izby Doradców Podatkowych w Warszawie, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3/310. Szczegóły i zapisy

II rata ubezpieczenia OC
Uprzejmie przypominamy, że 30 czerwca br. mija termin uregulowania II raty za ubezpieczenie OC na 2014 rok dla osób ubezpieczonych w ramach Umowy Generalnej. Prosimy o sprawdzenie kwoty II raty składki OC i dokonanie przelewu na konto wskazane we wniosku.

Podatkowe talenty wyłonione po raz siódmy
23 maja 2014 r. poznaliśmy zwycięzców VII edycji konkursu podatkowego Tax’n’You zorganizowanego przez firmę audytorsko-doradczą KPMG pod patronatem honorowym Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Z podatkowymi zadaniami najlepiej poradziła sobie Kinga Strzelecka, studentka prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Poprzez udział w Tax’n’You studenci i absolwenci studiów wyższych z całej Polski zainteresowani tematyką podatkową, prawną i rachunkową mieli wyjątkową szansę skonfrontowania wiedzy akademickiej z wymaganiami, jakie rynek stawia obecnie przed nowoczesnym doradcą podatkowym.

REGIONALNE ODDZIAŁY IZBY INFORMUJĄ…

Szkolenia w Regionalnych Oddziałach Izby

Bliższe informacje i pełna oferta szkoleń są dostępne na stronach internetowych poszczególnych Regionalnych Oddziałów KIDP, w portalu społecznościowym KIDP w zakładce Szkolenia oraz w mDoradcy.
UWAGA! Zapisy na szkolenia KIDP są prowadzone poprzez portal szkoleniowy w mDoradcy.

Inne wydarzenia w Regionalnych Oddziałach Izby
Małopolski OKIDP
26 czerwca 2014 r. o godz. 18.00 w restauracji „Podkowa” w Krakowie  odbędzie się kolejne spotkanie integracyjne doradców podatkowych. Spotkania odbywają się w ostatnie czwartki miesiąca. Tematem przewodnim czerwcowego spotkania będą: „Propozycje dotyczące tematyki szkoleń dla doradców podatkowych”.

Podkarpacki OKIDP
We wrześniu zapraszamy wszystkich zwolenników pieszych wędrówek na IV Podkarpacki Rajd Bieszczadzki.
W dniach 21-22.11.2014 r. odbędzie się II Podkarpacka Konferencja pod patronatem Zakładu Prawa Finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Śląski OKIDP
Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem szkoleń organizowanych przez Śląski Oddział KIDP. Szczegóły
24 czerwca 2014 r. - posiedzenie Zarządu Śląskiego Oddziału KIDP.


Warmińsko-Mazurski OKIDP
30 maja br. ukazało się najnowsze wydanie Biuletynu Informacyjnego Zarządu Warmińsko-MazurskiegoOKIDP wydawanego przy współpracy z Wolters Kluwer Polska.

Wielkopolski OKIDP
Zapraszamy do udziału w szkoleniach i innych przedsięwzięciach organizowanych przez Wielkopolski Oddział KIDP. Informacje o organizowanych wykładach znajdują się w panelu mDoradca oraz na stronie WO KIDP.

PRACE LEGISLACYJNE

Na platformie "Konsultowane akty prawne" zostały zamieszczone kolejne projekty aktów prawnych, przekazanych do zaopiniowania Krajowej Radzie Doradców Podatkowych. Poniżej zamieszczamy te, które są jeszcze w fazie konsultacji, pozostałe znajdują się na platformie Konsultowane akty prawne. Zachęcamy Państwa do umieszczania swoich komentarzy oraz zgłaszania postulatów.

Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystyki publicznej na rok 2015
Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (przedstawiciel wnioskodawców: senator Stanisław Jurcewicz)
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz innych ustaw (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Maria Janyska

PODATKI W PRAKTYCE
 
NAJNOWSZE ZMIANY W PRZEPISACH

Pomoc drogowa bez obowiązkowej ewidencji przebiegu pojazdu
Od niedzieli obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Finansów, które określa przypadki, w których nie stosuje się obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. Szczegóły

MF zmienia proces oceny celników
Minister Finansów zmienia proces oceniania funkcjonariuszy celnych, w szczególności poprzez jego powiązanie z systemem opisu i wartościowania stanowisk służbowych, z modelem kompetencyjnym oraz z systemem szkolenia. Wczoraj ogłoszono nowe rozporządzenie, które ma wspierać procesy zarządzania zasobami ludzkimi w Służbie Celnej. Szczegóły

Nowe wzory odbiurokratyzują załatwianie spraw celnych
Od 1 czerwca obowiązują nowe wzory formularzy stosowanych w sprawach celnych, które mają usprawnić i odbiurokratyzować załatwianie spraw przed organami celnymi. Szczegóły

MF: nowe wytyczne w sprawie stosowania procedur uproszczonych
Od 28 maja 2014 r. będą obowiązywały nowe Wytyczne w sprawie stosowania procedur uproszczonych, o których mowa w art. 76 ust. 1 Wspólnotowego Kodeksu Celnego. Na portalu resortu finansów została opublikowana nowa wersja Wytycznych. Szczegóły

Nazwy towarów na dokumentach TAX FREE muszą być jednoznaczne
Służba Celna przypomniała, iż obowiązujące przepisy nakładają na podatników dokonujących sprzedaży towarów z zastosowaniem dokumentów TAX FREE obowiązki w zakresie podawania w dokumencie TAX FREE oraz na dołączonym do niego paragonie z kasy rejestrującej co najmniej nazw towarów ujętych w tych dokumentach. Szczegóły

NAJNOWSZE ORZECZNICTWO

Datio in solutum: podatek nie poczeka do sprzedaży nieruchomości
Otrzymanie nieruchomości w miejsce wypełnienia zobowiązania samo w sobie powoduje zwiększenie aktywów wierzyciela i powstanie przychodu podatkowego i to niezależnie od planowanej sprzedaży tej nieruchomości. Tak wynika z wyroku WSA w Gdańsku z 4 kwietnia 2014 r. Szczegóły

NSA: okazjonalny przewóz gotówki nie daje prawa do pełnego odliczenia VAT
Samo spełnienie przez bankowóz określonych wymagań technicznych nie warunkuje skorzystania z pełnego prawa do odliczenia, jeżeli będzie można stwierdzić, że pojazd ten nie będzie wykorzystywany wyłącznie dla zapewnienia należytego poziomu bezpieczeństwa chronionych wartości pieniężnych. Tak wynika z wyroku NSA z 25 marca 2014 r. Szczegóły

Przedawnienie zobowiązania czyni decyzję o odpowiedzialności bezprzedmiotową
Przedawnienie zobowiązania podatkowego pierwotnego dłużnika czyni bezprzedmiotową decyzję o odpowiedzialności osoby trzeciej za to zobowiązanie. Następstwem powinno być stwierdzenie jej wygaśnięcia. Tak wynika z wyroku NSA z 29 kwietnia 2014 r. Szczegóły

CIT: przychód korygujemy wstecz
Bez względu na przyczynę wystawienia faktury korygującej, korekta wielkości przychodu powinna być rozliczona w okresie rozliczeniowym, w którym został już ujęty przychód należny. Tak wynika z wyroku NSA z 25 kwietnia 2014 r. Szczegóły

CIT: prezes akcjonariusz nie generuje nieodpłatnego świadczenia
Sytuacja, w której członek zarządu będący akcjonariuszem/wspólnikiem pełni swoje funkcje bez wynagrodzenia nie powoduje powstania po stronie spółki kapitałowej przychodu do opodatkowania. Inaczej jest, gdy akcjonariuszem nie jest. Tak wynika z wyroku NSA z 4 kwietnia 2014 r. Szczegóły

CIT: wynagrodzenia są kosztem w miesiącu, za który są należne
Dla ustalenia momentu potrącalności kosztów związanych z wynagrodzeniami oraz innymi świadczeniami pracowniczymi bezwzględnie stosuje się art. 15 ust. 4g ustawy o CIT. Tak wynika z wyroku WSA w Poznaniu z 27 lutego 2014 r. Szczegóły

NAJNOWSZE INTERPRETACJE

MF: przychód z tytułu służebności przesyłu jednak bez PIT
Wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego - stwierdził minister finansów wydając interpretację ogólną, w której zmienił swoje wcześniejsze stanowisko dotyczące możliwości stosowania takiego zwolnienia. Szczegóły

Posiłki na delegacji są zwolnione z PIT tylko do wysokości diety
Nadwyżka kosztów wyżywienia podczas podróży służbowych, ponad limity diet określone w rozporządzeniach w sprawie delegacji krajowych i zagranicznych, podlegać będzie opodatkowaniu, jako przychód ze stosunku pracy - wyjaśnił organ podatkowy w interpretacji z 6 maja br. Szczegóły

PIT: dobrowolne umorzenie nie daje akcjonariuszowi SKA prawa do pomniejszenia przychodu
W SKA nie ma „pozostawionych" przez akcjonariuszy dochodów, za okres, gdy nie była ona jeszcze podatnikiem CIT, a które były już opodatkowane podatkiem dochodowym. Zatem akcjonariusz SKA nie ma prawa do pomniejszenia uzyskanego przychodu z tytułu dobrowolnego umorzenia. Szczegóły

KOMENTARZ PODATKOWY

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową - skutki na gruncie prawa podatkowego ze szczególnym uwzględnieniem podatku od towarów i usług
Od dnia 1 lipca 2011 r. osoba fizyczna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą może przekształcić ją w jednoosobową spółkę kapitałową, z zachowaniem praw przysługujących dotychczas przedsiębiorcy. Z dniem 1 stycznia 2013 r. dodano do o.p. nowy przepis regulujący zasady sukcesji w sferze prawa podatkowego, jeżeli chodzi o takie przekształcenie. W niniejszym opracowaniu Autorzy przedstawiają konsekwencje podatkowe, jakie tego rodzaju przekształcenie wywołuje na gruncie VAT. Szczegóły

Optymalizacja wykupu z leasingu w podatku dochodowym od osób fizycznych
Kończący się leasing stawia użytkownika przed wyborem, co zrobić z leasingowaną rzeczą. Często korzystny jest zwrot przedmiotu leasingu finansującemu, jednak jest to metoda stosowana zwykle przez większe przedsiębiorstwa i korporacje. Osoby fizyczne decydują się zwykle na wykup przedmiotu leasingu – samodzielnie lub przez osobę trzecią. Szczegóły

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Mam następujący problem. W 2002 r. zwróciliśmy się z zapytaniem do Urzędu Statystycznego w Krakowie o pomoc w zaklasyfikowaniu naszych środków trwałych (maszyn, które były towarami i w momencie wynajęcia do klienta stawały się środkami trwałymi), otrzymaliśmy opinię i na tej podstawie klasyfikowaliśmy środki trwałe i ustalali stawkę amortyzacyjną. W kwietniu 2014 r. wystąpiliśmy ponownie do Urzędu Statystycznego w Łodzi z zapytaniem o klasyfikację środków trwałych tych samych maszyn (nowych modeli, ale spełniających tę samą funkcję co maszyny w 2002 r.). Otrzymałam w maju odpowiedź, ale ta opinia różni się od tej wydanej w 2002 r. Środki trwałe zaklasyfikowano do innej grupy i innego rodzaju, a co za tym idzie zmieniła się stawka amortyzacyjna. Jak należy postąpić w takiej sytuacji? Odpowiedź i uzasadnienie

Prowadzę spółkę jawną, jestem współudziałowcem 50% wraz z mężem. Zakupiłam używany samochód osobowy w roku 2011 na umowę kupna-sprzedaży na kwotę 20.000 zł W czerwcu 2014 r. chcę wycofać ww. samochód z działalności gospodarczej na cele prywatne.
Czy muszę wystawić dokument wewnętrzny i naliczyć sobie VAT 23%?
Od jakiej wartości obliczyć podatek VAT - czy od wartości nabycia 20.000 zł, czy ustalam wartość rynkową na grudzień 2013 r.? Odpowiedź i uzasadnienie

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.