e-Biuletyn/11/2013, numer (11), 4.06.2013

e-Biuletyn/11/2013, numer (11), 4.06.2013
Z ŻYCIA SAMORZĄDU

Szanowni Państwo,

Uprzejmie przypominamy, że każda osoba fizyczna będąca doradcą podatkowym ma obowiązek zawiadomić Krajową Radę Doradców Podatkowych o każdorazowej zmianie danych:
imienia i nazwiska,
daty urodzenia,
oznaczenia miejsca zamieszkania,
oznaczenia miejsca wykonywania doradztwa podatkowego (siedziby),
rodzajach prowadzonej działalności gospodarczej lub rodzajach zatrudnienia,
numeru identyfikacji podatkowej (NIP) lub innego numeru służącego identyfikacji dla celów podatkowych lub ubezpieczeń społecznych nadany w państwie pochodzenia osoby - np. numer PESEL.

Ponadto informujemy, że od 1 stycznia 2012 r. został zniesiony numer identyfikacji podatkowej (NIP) nadany osobom fizycznym objętym rejestrem PESEL, nieprowadzącym działalności gospodarczej lub niebędącym zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług. Od tego dnia jedynym identyfikatorem podatkowym tych osób jest numer PESEL. W związku z tym, prosimy Państwa o aktualizację danych w tym zakresie.


Niewypełnienie obowiązku aktualizacji danych w terminie 30 dni od dnia zaistnienia tych zmian podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej, gdyż stanowi naruszenie art. 7 ust. 7 ustawy o doradztwie podatkowym.
Wzór zawiadomienia o zmianie danych znajduje się w panelu mDoradca zakładka Konto>Aktualizuj dane. Podpisany wniosek należy przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną (z kwalifikowanym certyfikatem podpisu elektronicznego) do Biura KIDP, ponieważ zmiany danych wprowadzone do serwisu muszą zostać zaakceptowane i ostatecznie potwierdzone przez  pracownika biura KIDP. Naniesione zmiany będą widoczne i zaakceptowane w serwisie dopiero z chwilą wpływu informacji o zmianie danych do biura KIDP. Czas akceptacji zmian uzależniony jest od zakresu zmienianych danych oraz terminu wpływu informacji o zmianie danych do biura KIDP.

Redakcja e-Biuletynu KIDP

AKTUALNOŚCI Z KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH

XVIII posiedzenie KRDP
W dniu 4 czerwca br. odbyło się XVIII posiedzenie KRDP III kadencji. Na stronie internetowej KIDP zostaną wkrótce zamieszczone uchwały i stanowiska podjęte na tym posiedzeniu.

Rola orzecznictwa sądów administracyjnych w praktyce doradcy podatkowego - cykl konferencji
Wolters Kluwer Polska organizuje IV już edycję cyklu konferencji dla doradców podatkowych obejmujących prezentację najbardziej doniosłych orzeczeń krajowych sądów administracyjnych oraz Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w zakresie poszczególnych dziedzin materialnego i procesowego prawa podatkowego. Szczegóły


REGIONALNE ODDZIAŁY IZBY INFORMUJĄ…

Szkolenia w Regionalnych Oddziałach Izby

Bliższe informacje i pełna oferta szkoleń są dostępne na stronach internetowych poszczególnych Regionalnych Oddziałów KIDP, w portalu społecznościowym KIDP w zakładce Szkolenia oraz w mDoradcy.
UWAGA! Zapisy na szkolenia KIDP są prowadzone poprzez portal szkoleniowy w mDoradcy.

Inne wydarzenia w Regionalnych Oddziałach Izby
Dolnośląski OKIDP
Dolnośląski Oddział KIDP wraz z Lubuskim, Wielkopolskim i Zachodniopomorskim Oddziałem KIDP organizuje V Międzynarodową Konferencję z cyklu "Podatki bez granic”, która odbędzie się w dniach 11-13 października 2013 r. we Wrocławiu.
Dolnośląski Oddział KIDP objął patronatem Jednodniową Czerwcową Akademię Podatkową prowadzoną przez Sędziego NSA – Pana Adama Bącala, organizowaną  przez Zakład Szkolenia i Ekspertyz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego PETEKS sp. z o.o.

Śląski OKIDP
Uprzejmie informujemy, iż w panelu mDoradca w zakładce „Filmy” zostały umieszczone spoty reklamowe oraz film promujący zawód doradcy podatkowego. Zamieszczone materiały mogą zostać wykorzystane wyłącznie na Państwa stronach internetowych.
Zapraszamy Państwa do składania zamówień na materiały promujące zawód doradcy podatkowego w postaci kalendarza na 2014 r. oraz długopisów, przygotowanych przez Śląski Oddział KIDP z możliwością umieszczenia indywidualnego nadruku na stopce kalendarza oraz na długopisie. Szczegóły
14 czerwca br.odbędzie się I Wspólna Konferencja Biegłych Rewidentów i Doradców Podatkowych pt. „Prościej przez podatki”. Szczegóły
5 czerwca br. odbędzie się posiedzenie ZSD.
W ciągu miesiąca mają miejsce dyżury Zastępców RD.

Wielkopolski OKIDP
Posiedzenia Zarządu Wielkopolskiego Oddziału KIDP są otwarte dla doradców podatkowych. Najbliższe posiedzenie odbędzie się w dniu 6 czerwca 2013 r. o godz. 15:00 w siedzibie Oddziału. Harmonogram posiedzeń znajduje się na stronie WO KIDP.
Zapraszamy do udziału w szkoleniach i innych wydarzeniach organizowanych przez Oddział. Wszelkie informacje o wykładach znajdują się w panelu mDoradca.

PRACE LEGISLACYJNE

Na platformie "Konsultowane akty prawne" zostały zamieszczone kolejne projekty aktów prawnych, przekazanych do zaopiniowania Krajowej Radzie Doradców Podatkowych. Poniżej zamieszczamy te, które są jeszcze w fazie konsultacji, pozostałe znajdują się na platformie Konsultowane akty prawne. Zachęcamy Państwa do umieszczania swoich komentarzy oraz zgłaszania postulatów.

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Poselski projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw dotyczących przekształceń własnościowych nieruchomości.

PODATKI W PRAKTYCE

NAJNOWSZE ZMIANY W PRZEPISACH

Przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2013 r.
Prezes GUS w komunikacie z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2013 r. (Mon. Pol. poz. 392) ogłosił, iż przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2013 r. wyniosło 3740,05 zł. Szczegóły
 
Wskaźnik rocznej waloryzacji składek zewidencjonowanych na subkoncie
Prezes GUS w komunikacie z dnia 15 maja 2013 r. (M.P. poz. 394) ogłosił, iż wskaźnik rocznej waloryzacji składek zewidencjonowanych na subkoncie prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ramach konta ubezpieczonego wynosi 106,27. Szczegóły
 
Poczta przez internet poinformuje, że adresat odebrał pozew
O doręczeniu pisma w postępowaniu cywilnym sąd będzie informowany przez internet przy pomocy elektronicznego formularza potwierdzenia odbioru. Nowe przepisy będą obowiązywać od 7 czerwca 2013 r. Zmiany wprowadza rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym (Dz. U. poz. 600). Szczegóły

Obowiązujące stawki odsetek od zaległości podatkowych są już w Monitorze Polskim
W piątek, 24 maja, w Monitorze Polskim zostało opublikowane obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie stawki odsetek od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek od zaległości podatkowych (M. P. poz. 442). Szczegóły

Minister Finansów sprostował deklaracje PCC
Minister finansów w drodze obwieszczenia sprostował wzór deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC-3), załącznik do wzoru deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC-3/A) oraz wzór deklaracji o wysokości pobranego i wpłaconego podatku przez płatnika (PCC-2). Szczegóły

NAJNOWSZE ORZECZNICTWO I INTERPRETACJE

NSA: wydatki na związki zawodowe to nie koszt podatkowy firmy
Wspieranie finansowe związków zawodowych nie przekłada się na zwiększenie przychodów pracodawcy, a co najwyżej, na poprawę warunków prowadzenia przez te związki działalności na terenie zakładu pracy. Tak przyjął NSA w wyroku z 27 marca 2013 r. Szczegóły

VAT: zmiana właściciela nie oznacza dostawy towarów
Jeżeli w wyniku wywłaszczenia nieruchomości stanowiącej własność gminy na rzecz Skarbu Państwa nie następuje przekazanie prawa do rozporządzania nieruchomością jak właściciel, to nie można przyjąć, że następuje dostawa towarów w rozumieniu ustawy o VAT. Tak wskazał WSA w Białymstoku z 18 marca 2013 r. Szczegóły

NSA: wkład firmy osoby fizycznej do spółki podlega PCC
Podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o. o. w całości pokrytego wkładem niepieniężnym w postaci przedsiębiorstwa prowadzonego przez osobę fizyczną podlega PCC. Takie stanowisko wynika z wyroku NSA z 12 kwietnia 2013 r. Szczegóły

NSA: skarga kasacyjna powinna być sporządzona w języku polskim
Skarga kasacyjna, jako pismo w postępowaniu sądowoadministracyjnym, powinna być w sporządzona w języku polskim, co oznacza użycie polskiego słownictwa zgodnie z zasadami gramatyki obowiązującymi w tym języku. Tak stwierdził NSA w wyroku z 18 lipca 2012 r. Szczegóły

VAT: nie ma przeszkód aby strony odrębnie rozliczały czynsz i media
Nie ma przeszkód, aby strony umowy najmu uzgodniły odrębne rozliczenie dotyczące odpłatności z tytułu czynszu oraz odpłatności za media i inne świadczenia dodatkowe, a więc odrębne wystawienie faktury za czynsz najmu oraz refaktury z tytułu odpłatności za media i inne świadczenia dodatkowe. Takie stanowisko wynika wyroku WSA w Łodzi z 26 kwietnia 2013 r. Szczegóły

Fundacja nie zapłaci CIT od dochodu przeznaczonego na fundusz pożyczkowy
Dochód przeznaczony na powiększenie kapitału funduszu pożyczkowego, z którego fundacja udziela pożyczek podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, może korzystać ze zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy CIT. Szczegóły

Faktyczna zapłata nie zawsze stanowi koszt poniesiony
Zapłata zasądzonej na rzecz podwykonawcy kwoty wynikającej z wyroku sądu zobowiązującego spółkę, jako odpowiedzialną solidarnie z głównym wykonawcą do zapłaty za prace wykonane przez podwykonawcę, nie stanowi dla niej kosztu uzyskania przychodu. Szczegóły

Stawka 8 proc. na towary ochrony przeciwpożarowej jest niezgodna z prawem UE
Polskie regulacje dotyczące stosowania 8 proc. VAT-u do dostaw towarów przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej, zdaniem Komisji, są niezgodne z prawem unijnym. Szczegóły

Myśliwy nie zapłaci PIT od wykupionej tuszy dzika
Różnica pomiędzy wysokością opłaty za kilogram tuszy upolowanego dzika pobieranej przez koło łowieckie, a kwotą żądaną w punktach skupu nie stanowi przychodu myśliwego i nie podlega obowiązkowi podatkowemu w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Szczegóły

Dzierżawa gruntu na ogródek przydomowy jest zwolniona z VAT
Dzierżawa gruntu przeznaczonego pod ogródki działkowe i zieleń, który zgodnie z umową będzie wykorzystywany na cele rolnicze, korzystać będzie ze zwolnienia od podatku od towarów i usług. Szczegóły

KOMENTARZ PODATKOWY

Omówienie wyroku TSUE z dnia 16 maja 2013 r., C-169/12 (TNT Express Worldwide Poland sp. z o.o.)
W dniu 16 maja 2013 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie C–169/12, TNT Express Worldwide Poland sp. z o.o. W jego uzasadnieniu wskazano, że art. 66 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 z 11.12.2006, s. 1 z późn. zm.) – dalej dyrektywa VAT, zmienionej dyrektywą Rady 2008/117/WE z dnia 16 grudnia 2008 r., należy interpretować w taki sposób, że sprzeciwia się on unormowaniu prawa krajowego, w myśl którego podatek od wartości dodanej w odniesieniu do usług transportowych i spedycyjnych jest wymagalny w momencie otrzymania całości lub części zapłaty, lecz nie później niż po upływie 30 dni od dnia świadczenia usługi, nawet jeżeli faktura została wystawiona wcześniej i przewiduje późniejszy termin zapłaty. Zatem Trybunał uznał polskie przepisy za niezgodne z prawem wspólnotowym. Szczegóły

Opodatkowanie podatkiem od czynności cywilnoprawnych sprzedaży przedsiębiorstwa w postępowaniu upadłościowym.
Zagadnienie to jest istotne zarówno dla praktyki podatkowej, jak i dla doktryny, zważywszy na regulacje podatkowych skutków działalności gospodarczej. Z punktu widzenia praktyki podatkowej chodzi bowiem o uwzględnienie stosunkowo częstej sytuacji sprzedaży przedsiębiorstwa w postępowaniu upadłościowym i regulacji ciężaru podatkowego w tym zakresie. Szczegóły

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Prowadzę PKPiR. Wystawiłem w dniu 28 marca 2013 r., odbiorcy z Afryki Południowej, fakturę sprzedaży za usługi na kwotę 2300 euro. Odbiorca usługi zapłacił fakturę przez system Paypal. Zapłaty dokonano w dniu 1 kwietnia 2013 r. na kwotę 2300 euro. Paypal pobrał prowizję w wysokości 113,05 euro. Pozostała kwota 2186,95 euro została przez system przeliczona na złotówki i wyniosła 8897,47 zł (nigdzie nie jest widoczny kurs, jedynie kwota złotówek). Kwota w złotówkach ponownie została przeliczona na euro przez bank, z którego usług korzystam po kursie 4,3157 (nie jest widoczna na wyciągu bankowym, a jedynie w szczegółach transakcji) i ostatecznie na moje konto walutowe wpłynęła kwota 2061,65 euro. Klient, widząc, że Paypal pobrał prowizję dopłacił mi w dniu 2 kwietnia 2013 r. 118,70 euro. Oczywiście Paypal znowu wziął z tego przelewu prowizję w wysokości 6,17 euro. Pozostało 112,53 EUR. I znów Paypal przeliczył tę kwotę na złotówki, co dało 457,82 zł. Złotówki bank przeliczył ponownie na euro, co dało kwotę 106,34 euro. Efekt jest taki, że zamiast 2300 euro na moje konto wpłynęło w dniu 4 kwietnia 2013 r. 2061,65 euro oraz w dniu 5 kwietnia 2013 r. 106,34 euro. Jak mam rozliczyć różnice kursowe? Zaznaczam, że na moim koncie walutowym jest jedynie zapis, że wpłynęło 2061,65 oraz 106,34 euro? Jakie kursy mam tu zastosować? Czy średnie NPB czy te faktyczne? Nie mam udokumentowanego kursu z Paypala, wynika on jedynie z mojego przeliczenia. Co zrobić w takiej sytuacji? Odpowiedź i uzasadnienie

Spółka zakupiła licencję zbiorową na oprogramowanie. W ramach umowy na zbiorową licencję spółka otrzymała licencje na różne programy, np. licencję na program A, licencję na program B, licencję na program C. Na otrzymanej fakturze zakupu jest podana jedna kwota - nie ma wyszczególnionych cen za poszczególne licencje. Jak spółka powinna zakupione licencje ująć w ewidencji wartości niematerialnych i prawnych? Czy może wprowadzić wszystkie zakupione licencje jako jedną WNiP (zbiorcza licencja) – przyjąć jednym dokumentem OT? Czy jeżeli spółka znałaby wartość opłat za licencje na poszczególne programy, to licencje na poszczególne oprogramowanie powinna odrębnie ująć w ewidencji wartości niematerialnych i prawnych, czyli osobno jako WNiP licencja na program A, licencja na program B, licencja na program C? Czy jeżeli na program A spółka zakupi 10 licencji i będzie znała wartość każdej licencji, to może wszystkie zakupione licencje na program A uznać za jedną wartość niematerialną i prawną (przyjąć jednym dokumentem OT), czy też dla każdej zakupionej licencji na program A powinna przygotować odrębne OT i osobno wprowadzić ją do ewidencji WNiP? Odpowiedź i uzasadnienie

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.