e-Biuletyn/11/2012 , numer (11), 12.06.2012

e-Biuletyn/11/2012 , numer (11), 12.06.2012
Z ŻYCIA SAMORZĄDU

Szanowni Państwo,

Na stronie Sejmu RP jest dostępna interpelacja poselska w sprawie rezygnacji z pełnomocnictw szczegółowych do czynności wykonywanych przez doradców podatkowych na podstawie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa i zastąpienia ich pełnomocnictwami ogólnymi. Można tam również zapoznać się z odpowiedzią Macieja Grabowskiego - podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów. Szczegóły

Redakcja e-Biuletynu

AKTUALNOŚCI Z KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH

Konferencja ELSA "Studenci Prawa w Polsce"
Już po raz drugi Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland organizuje Konferencję pt. „Studenci Prawa w Polsce”. W trakcie konferencji zaplanowanej na 15 czerwca 2012 r. w Trybunale Konstytucyjnym zostaną ogłoszone wyniki badań „Studenci Prawa w Polsce”. W wydarzenie - podobnie jak w ubiegłym roku - zaangażowała się Krajowa Rada Doradców Podatkowych. W debacie zaplanowanej podczas konferencji - "Analiza aktualnej sytuacji absolwentów prawa na rynku pracy" weźmie udział Tomasz Michalik - Przewodniczący KRDP. Stowarzyszenie ELSA po raz ósmy przyzna „Mecenasy Edukacji Prawniczej” – prestiżowe nagrody dla podmiotów i instytucji, które wniosły szczególny wkład w rozwój Stowarzyszenia oraz realizację jego celów statutowych. Krajowa Izba Doradców Podatkowych otrzymała to wyróżnienie dwukrotnie.

Trwa konkurs dla doradców podatkowych "Bo liczy się pasja". Szczegóły

Pisano o nas - przegląd publikacji na temat doradztwa podatkowego (30 maja - 13 czerwca 2012 r.)

26 maja 2012 r., Doradca i księgowy - trzymać w klatce czy wypuścić?, (Bankier.pl), Piotr Szulczewski 
29 maja 2012 r., Oddział ustalił regulamin ulg dla doradców, (Gazeta Prawna), Łukasz Zalewski 
5 czerwca 2012 r., Doradca ma reprezentować klienta bez zbędnych formalności, (Rzeczpospolita), MPA

 

REGIONALNE ODDZIAŁY IZBY INFORMUJĄ…

Szkolenia w Regionalnych Oddziałach Izby (13 - 26 czerwca 2012 r.)

13 czerwca 2012 r., Katowice (Śląski OKIDP) - Przekształcanie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z.o.o. Szkolenie dla doradców podatkowych. Szczegóły

14 czerwca 2012 r., Łódź (Łódzki OKIDP) - Podwójne opodatkowanie dywidend w świetle orzecznictwa TS UE. Szczegóły

15 czerwca 2012 r., Turawa (Opolski OKIDP) - Optymalizacja kosztów prowadzenia działalności gospodarczej-specjalne strefy ekonomiczne, pozyskiwanie dotacji, inne. Szczegóły

15 czerwca 2012 r., Katowice (Śląski OKIDP) - Zasady udzielania pomocy publicznej. Pomoc de minimis (Szkolenie dla doradców podatkowych). Szczegóły

16 czerwca 2012 r., Chrząstowice (Opolski OKIDP) - Przekształcenie i przejęcie kancelarii doradców podatkowych. Szczegóły

18 czerwca 2012 r., Rzeszów (Podkarpacki OKIDP) - Konstrukcja dokumentacji cen transferowych. Szczegóły

21 czerwca 2012 r., Poznań (Wielkopolski OKIDP) - Kontrola podatkowa a ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Szczegóły

21 czerwca 2012 r, Wrocław (Dolnośląski OKIDP) - Opodatkowanie zbycia nieruchomości PIT, VAT - obrót nieruchomościami - cz. II. Szczegóły

22 czerwca 2012 r., Katowice (Śląski OKIDP) - Podatek dochodowy od osób prawnych - wybrane problemy praktyczne. Szczegóły

22-23 czerwca 2012 r., Nowy Dwór (Podkarpacki OKIDP) - Psychologia prowadzenia rozmów z klientem. Szczegóły

26 czerwca 2012 r., Kraków (Małopolski OKIDP) - Podatek VAT - aktualne problemy. Szczegóły

25 czerwca 2012 r., Częstochowa (Śląski OKIDP) - Warsztaty podatkowe. Szczegóły

26 czerwca 2012 r., Katowice (Śląski OKIDP) - Warsztaty dotyczące kształtu sukcesji prawnej i dziedziczenia firmy. Szczegóły

Bliższe informacje i pełna oferta szkoleń znajdują się w portalu społecznościowym KIDP w zakładce Szkolenia oraz w mDoradcy.
UWAGA! Zapisy na szkolenia KIDP są prowadzone poprzez portal szkoleniowy w mDoradcy

Inne wydarzenia w Regionalnych Oddziałach Izby

Dolnośląski OKIDP
DOKIDP już teraz zaprasza na coroczny piknik doradców podatkowych, który w tym roku odbędzie się we Wrocławskim ZOO 8 września 2012 r. Szczegóły na stronie internetowej Oddziału już niebawem.

Śląski OKIDP
13.06.2012 r. - posiedzenie Komisji Ochrony Zawodu SO KIDP.
19.06.2012 r. - posiedzenie Zarządu SO KIDP.
W ciągu miesiąca mają miejsce dyżury Zastępców RD.

PRACE LEGISLACYJNE

Na platformie "Konsultowane akty prawne" zostały zamieszczone kolejne projekty aktów prawnych, przekazanych do zaopiniowania Krajowej Radzie Doradców Podatkowych. Poniżej zamieszczamy akty prawne, które są jeszcze w fazie konsultacji, pozostałe znajdują się na platformie Konsultowane akty prawne. Zachęcamy Państwa do umieszczania swoich komentarzy oraz zgłaszania postulatów.

Projekt Programu "Lepsze Regulacje" na lata 2012 - 2015
Projekt z dnia 25 maja 2012 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw

PODATKI W PRAKTYCE

NAJNOWSZE ZMIANY W PRZEPISACH

Zmiany we wzorach deklaracji VAT-10 i VAT-11
9 czerwca 2012 roku wejście w życie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 maja 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 584).

Zmiany w VAT
Do konsultacji międzyresortowych trafił projekt nowelizacji ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054). Nowelizacja ma charakter dostosowawczy do norm unijnych. Ponadto, przewidziano rozwiązania upraszczające fakturowanie.

Fiskus sprawdzi szarą strefę podczas Euro 2012 
Osoby, które zamierzają zarobić dodatkowe pieniądze w czasie trwania mistrzostw Europy w piłce nożnej, będą kontrolowane. Urzędnicy skarbowi w miastach gospodarzach Euro 2012 oraz w miastach z infrastrukturą towarzyszącą mistrzostwom będą kontrolowali osoby prowadzące niezarejestrowaną działalność gospodarczą oraz te ukrywające rzeczywistą wysokość obrotów. Sprawdzani będą także sprzedawcy zobowiązani do posiadania kasy fiskalnej i ewidencjonowania za jej pośrednictwem swoich obrotów. Administracja skarbowa spodziewa się zwiększonej aktywności gospodarczej podmiotów w związku z odbywającymi się w tym roku w Polsce Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej.

MRR: wyższy podatek w bogatych miastach 
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego proponuje reformę podatku od nieruchomości. Wprowadzenie podatku zależnego od wartości nieruchomości albo od zamożności danego regionu ma być jednym ze sposobów na poprawę kondycji finansowej samorządów. To propozycja z „Założeń krajowej polityki miejskiej do roku 2020" opublikowanych przez MRR. Czytamy tu, że zrównoważenie rozwoju obszarów miejskich można osiągnąć „poprzez wprowadzenie podatku od wartości nieruchomości ad valorem lub podatku zależnego pośrednio od wartości nieruchomości (...), np. w zależności od PKB podregionu NTS-3, wielkości i funkcji miejscowości".

NAJNOWSZE ORZECZNICTWO I INTERPRETACJE

Tytuły wykonawcze są ważne mimo błędnej pieczęci
Pracownicy urzędów skarbowych podpisujący tytuły wykonawcze mogą działać na podstawie upoważnień udzielonych przez poprzednio urzędujący organ.
(wyrok NSA z 24 maja 2012 r. - II FSK 2235/10)
źródło: Dziennik Gazeta Prawna nr 107 z 04.06.12 – strona C3

Zasadą posiedzenia sądu jest jawność
Odbycie posiedzenia niejawnego stanowi wyjątek, który musi mieć podstawę w przepisach ustawy. Termin „posiedzenie sądowe” jest określeniem o najszerszym znaczeniu, obejmującym zarówno rozprawę, posiedzenie jawne, jak i posiedzenie niejawne. Kierując się konstytucyjną zasadą jawności postępowania sądowego, należy przyjąć, że posiedzenia sądowe są co do zasady jawne. Oznacza to możliwość zarówno dla osób zainteresowanych, jak i dla wszystkich innych, bezpośredniego śledzenia przebiegu „rozpatrywania” sprawy, a także informowania o nim w środkach społecznego przekazu. Tym samym rozpoznanie określonej sprawy na posiedzeniu niejawnym jest możliwe tylko wówczas, gdy tak stanowi przepis szczególny.
(postanowienie NSA z 30 maja 2012 r. - II GZ 176/12)
źródło: Dziennik Gazeta Prawna nr 107 z 04.06.12 – strona B12

Ocena zdolności kredytowej bez VAT
Od 1 stycznia 2011 r. obowiązuje nowelizacja ustawy o VAT. Jak wynika z art. 43 ust. 13 ustawy o VAT, warunkiem zwolnienia usług pomocniczych z opodatkowania jest to, aby usługa taka spełniała łącznie następujące wymogi: była elementem usługi właściwej (głównej), była usługą odrębną, była niezbędna do świadczenia usługi podstawowej, czyli udzielania kredytów i pożyczek. Zasada ta jest zgodna z art. 135 ust. 1 lit. a – d dyrektywy 112 oraz orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (wyroki: C-2/95 oraz C-235/00). Jeśli zatem powyższe warunki zostaną spełnione, to czynność można zakwalifikować do usług związanych z obrotem bankowym i finansowym.
(wyrok WSA we Wrocławiu z 18 kwietnia 2012 r. - I SA/Wr 188/12)
źródło: Dziennik Gazeta Prawna nr 107 z 04.06.12 – strona B4

Czy przymusowy zarząd nieruchomością podlega VAT
Zarządca sądowy jest podatnikiem VAT jedynie w odniesieniu do wynagrodzenia sądowego przyznanego przez sąd. Natomiast środki pieniężne pochodzące z należności z umów najmu nie wchodzą do podstawy opodatkowania.
(wyrok NSA z 2 kwietnia 2012 r. - I FSK 820/11)
źródło: Rzeczpospolita nr 129 z 04.06.12 – strona D3

Istotny jest zorganizowany charakter i cel zarobkowy
O tym, czy czynności podatnika są działalnością gospodarczą w PIT, nie decyduje ich zakres. Z art. 5a pkt 6 ustawy o PIT nie wynika, by o prowadzeniu działalności gospodarczej decydował jej zakres ani to, czy została ona ujawniona w stosownej ewidencji, np. KRS.
(wyrok NSA z 31 maja 2012 r. – II FSK 2319/10)
źródło: Rzeczpospolita nr 130 z 05.06.12 – strona C5

Odszkodowanie nie generuje przychodu w CIT
Częściowa spłata zobowiązania dokonana przez ubezpieczyciela nie spowoduje obowiązku jego wykazania, bo nie jest opodatkowana podatkiem dochodowym od osób prawnych.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 11 maja 2012 r. - IPTPB3/423-95/12-2/PM)

Odszkodowanie z ugody należy wykazać w zeznaniu
Ustawodawca podatkowy zwolnił z podatku jedynie takie odszkodowania (rekompensaty), które nie stanowią ekonomicznego przysporzenia ponad stan majątkowy będący w posiadaniu podatnika przed ich wypłatą. Jednak nie wszystkie odszkodowania otrzymywane przez osoby fizyczne są wolne od podatku dochodowego. Zakres zwolnienia obejmuje tylko odszkodowania, których wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw (z pewnymi wyjątkami).
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 17 maja 2012 r. - ILPB1/415-385/11/12-S/AA)

Korekta obrotu po zwrocie towaru
Gdy podatnik wystawi fakturę korygującą sprzedaż, dokumentującą zmniejszenie przyznanego rabatu, powinien z tego tytułu podwyższyć VAT należny w miesiącu jej wystawienia. A zatem w miesiącu, w którym kontrahent utracił prawo do kwoty rabatu w wyniku zwrotu towaru objętego rabatem.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 4 maja 2012 r. - IPTPP2/443-108/12-04/PR)

Sprzedaż miejsca postojowego z preferencyjnym VAT
Jeśli miejsce postojowe usytuowane w podpiwniczeniu budynku jest nierozłączną częścią lokalu mieszkalnego, a jego cena jest wliczona w cenę lokalu, należy stosować obniżoną stawkę podatku od towarów i usług.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 3 kwietnia 2012 r. - ILPP2/443-1515/10/12-S/SJ)

Zasądzone odsetki nie są zwolnione z opodatkowania
Preferencją podatkową objęte jest wyłącznie zasądzone odszkodowanie. Wynika to z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o PIT, który zwalnia z podatku odszkodowania otrzymane na podstawie wyroku lub ugody sądowej do wysokości określonej w tym wyroku lub w tej ugodzie, z wyjątkiem odszkodowań otrzymanych w związku z działalnością gospodarczą oraz dotyczących korzyści, które podatnik mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono. W opisanej sprawie odszkodowanie obejmowało wyłącznie stratę, jakiej doznał podatnik w związku z błędami byłego pracodawcy. Jego wypłata nie rodzi więc obowiązku podatkowego.
Opodatkowana jest natomiast wypłata odsetek. Zdaniem organu podatkowego nie stosuje się tu art. 21 ust. 1 pkt 95 ustawy o PIT, który zwalnia z podatku odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty wynagrodzeń i świadczeń m.in. ze stosunku pracy.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 29 maja 2012 r. - IPTPB2/415-231/12-4/AK).
źródło: Dziennik Gazeta Prawna nr 110 z 08.06.12 – strona B3

Więcej na temat powyższych interpretacji

ARTYKUŁ PODATKOWY

Czy art. 86 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług jest zgodny z Konstytucją RP. Czytaj więcej

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.