e-Biuletyn/10/2014, numer (10), 27.05.2014

e-Biuletyn/10/2014, numer (10), 27.05.2014
Z ŻYCIA SAMORZĄDU

Szanowni Państwo,

Gorąco zachęcamy do zapoznania się z zasadami budowania jednolitego wizerunku doradcy podatkowego, które zostały określone w Systemie Identyfikacji Wizualnej Doradców Podatkowych. Jedynie konsekwentne stosowanie tych zasad pozwoli na zbudowanie rozpoznawalnego wizerunku Izby we wszystkich kręgach społecznych, a w szczególności wśród przedsiębiorców. System Identyfikacji Wizualnej to przewodnik określający dozwolone sposoby wykorzystania znaku (logotypu) KIDP. Zbiór zawartych w nim zasad wskazuje, jak prawidłowo posługiwać się logotypem Izby na wizytówkach, papierze firmowym, stronie internetowej, kopertach, notatnikach, teczkach, kalendarzach i szyldach. W plikach do pobrania na stronie internetowej KIDP znajdą Państwo logotyp KIDP oraz Księgę Wizualizacji.

Redakcja e-Biuletynu

AKTUALNOŚCI Z KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH

Nowe szkolenie e-learningowe w mDoradcy
Informujemy, że w panelu mDoradca zostało zamieszczone nowe szkolenie e-learningowe pt. "Koszty używania samochodu w 2014 r. oraz pobór podatku przez płatnika".

Seminarium: Kontrola skarbowa i podatkowa
Redakcja Przeglądu Podatkowego i Krajowa Izba Doradców Podatkowych serdecznie zapraszają na seminarium pt. "Kontrola skarbowa i podatkowa", które odbędzie się 12 czerwca 2014 r. o godz. 11.30 w siedzibie Krajowej Izby Doradców Podatkowych w Warszawie, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3/310. Szczegóły i zapisy

Konferencja: Dziesięciolecie zharmonizowanego podatku od towarów i usług oraz akcyzy w Polsce
Uprzejmie informujemy, że do Biura KIDP wpłynęło zaproszenie na ogólnopolską konferencję naukową pt. "Dziesięciolecie zharmonizowanego podatku od towarów i usług oraz akcyzy w Polsce - podsumowanie dorobku ustawodawstwa, judykatury oraz praktyki interpretacyjne", która odbędzie się 6 czerwca br. w Audytorium Starej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Szczegóły i zapisy

III posiedzenie KRDP - 3 czerwca br.
W dniach 2-3 czerwca br. odbędą się posiedzenia Komisji stałych KRDP oraz KRDP. Uchwały i stanowiska podjęte przez Radę zostaną opublikowane w zakładce "Uchwały i decyzje".

Informacja w sprawie składania wniosków o wpis do rejestru osób prawnych

REGIONALNE ODDZIAŁY IZBY INFORMUJĄ…

Szkolenia w Regionalnych Oddziałach Izby

Bliższe informacje i pełna oferta szkoleń są dostępne na stronach internetowych poszczególnych Regionalnych Oddziałów KIDP, w portalu społecznościowym KIDP w zakładce Szkolenia oraz w mDoradcy.
UWAGA! Zapisy na szkolenia KIDP są prowadzone poprzez portal szkoleniowy w mDoradcy.

Inne wydarzenia w Regionalnych Oddziałach Izby
Małopolski OKIDP
W dniu 30 maja 2014 r. w Operze Krakowskiej odbędą się obchody Dnia Doradcy Podatkowego. Podczas spotkania przewidziany jest spektakl „Teresica” a następnie bankiet i uroczysta kolacja.

Mazowiecki OKIDP
4 czerwca br. odbędzie się otwarte posiedzenie zarządu Mazowieckiego OKIDP.


Opolski OKIDP
W środy w godz. 9:00-15:00 w siedzibie Oddziału odbywają się dyżury Przewodniczącego Zarządu OOKIDP dla doradców pragnących podzielić się problemami dotyczącymi korporacji (ale nie tylko) i sukcesami zawodowymi.

Podkarpacki OKIDP
7 czerwca br. w godz. 12.30 – 20.00 w Głogowie Młp. odbędzie się Rodzinny Piknik z okazji Święta Dnia Doradcy Podatkowego. Więcej informacji w panelu mDoradca.
Uprzejmie informujmy, że podczas szkoleń organizowanych przez Oddział będą przekazywane pieczątki imienne doradcy podatkowego zgodne z Księgą Wizualizacji. Po odbiór pieczątek zapraszamy również do biura naszego Oddziału.

Wielkopolski OKIDP
Zapraszamy do udziału w szkoleniach i innych przedsięwzięciach organizowanych przez Wielkopolski Oddział KIDP. Informacje o organizowanych wykładach znajdują się w panelu mDoradca oraz na stronie WO KIDP.

PRACE LEGISLACYJNE

Na platformie "Konsultowane akty prawne" zostały zamieszczone kolejne projekty aktów prawnych, przekazanych do zaopiniowania Krajowej Radzie Doradców Podatkowych. Poniżej zamieszczamy te, które są jeszcze w fazie konsultacji, pozostałe znajdują się na platformie Konsultowane akty prawne. Zachęcamy Państwa do umieszczania swoich komentarzy oraz zgłaszania postulatów.

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 maja 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zeznania podatkowego składanego przez podatników podatku od spadków i darowizn
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 maja 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych
Projekt ustawy z dnia 13 maja 2014 r. o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw

PODATKI W PRAKTYCE
 
NAJNOWSZE ZMIANY W PRZEPISACH

Zmienią się przepisy w sprawie odraczania terminu płatności należności celnych
Zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odraczania terminu płatności należności celnych (Dz. U. poz. 605). Szczegóły

Ułatwienia w składaniu wniosków o stosowanie uproszczonej procedury celnej
W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie, które określa właściwość miejscową organów celnych dla złożenia wniosku o wydanie upoważnienia do stosowania uproszczonej procedury wystawiania niepreferencyjnych świadectw pochodzenia oraz upoważnienia do stosowania uproszczonej procedury wystawiania świadectw przewozowych ATR. Szczegóły

Firmy powinny zacząć przygotowania do zmian w składaniu deklaracji podatkowych
Od przyszłego roku większość deklaracji podatkowych (m.in. w obszarze PIT i CIT) podatnicy i przede wszystkim płatnicy (PIT, podatku u źródła) będą musieli przesyłać urzędom skarbowym wyłącznie drogą elektroniczną. Zdaniem ekspertów firmy doradczej Deloitte, firmy już dziś powinny zacząć przygotowywać się i dostosowywać swoje systemy informatyczne do nowych regulacji. Szczegóły

Podatek od wydobycia gazu może spowolnić inwestycje
Nawet 40 proc. podatku mogą zapłacić firmy zajmujące się wydobywaniem gazu i ropy w Polsce, w tym – gazu łupkowego. Proponowane przez rządu obciążenia uderzą przede wszystkim w polskie firmy. Szczegóły

Związek Dealerów Samochodowych chce interpretacji przepisów VAT od aut
Związek Dealerów Samochodowych apeluje o masowe występowanie o interpretacje indywidualne w zakresie nowych przepisów VAT od aut. Szczegóły

NAJNOWSZE ORZECZNICTWO

Podatnik nie może pytać o właściwość urzędu skarbowego
Interpretacja przepisów postępowania podatkowego w zakresie właściwości urzędów skarbowych nie stanowi interpretacji prawa podatkowego, ponieważ zastosowanie się do niej nie mogłoby uzasadniać realizacji środków ochronnych przewidzianych w Ordynacji podatkowej. Tak wynika z wyroku NSA z 1 kwietnia 2014 r. Szczegóły

PIT: oświadczenie podatnika nie przesuwa terminu przedawnienia
Termin płatności podatku w przypadku zbycia nieruchomości jest tylko jeden i tylko on ma znaczenie dla określenia początku biegu terminu przedawnienia. Tak wynika z wyroku NSA z 4 kwietnia 2014 r. Szczegóły

PIT: ujęcie w ewidencji kwalifikuje przychód
Przychód uzyskany z odpłatnego zbycia użytkowania wieczystego nieruchomości wykorzystywanej na potrzeby działalności gospodarczej, ale nieujętej w ewidencji środków trwałych, nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej. Tak wynika z wyroku NSA z 13 maja 2014 r. Szczegóły

PIT: to wypłata czyni komornika sądowego płatnikiem
Komornik sądowy nie jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, jeżeli nie dokonuje za zakład pracy wypłaty świadczeń pracowniczych. A sporządzenie projektu planu podziału sumy uzyskanej z egzekucyjnej sprzedaży nieruchomości nie stanowi takiej wypłaty świadczeń. Tak wynika z wyroku NSA z 16 kwietnia 2014 r. Szczegóły

Prawo do ulgi na złe długi musi uwzględniać postanowienia postępowania upadłościowego
Prawo do korekty podatku należnego na podstawie art. 89a ustawy o VAT musi uwzględniać postanowienia postępowania upadłościowego, o ile jego zakres obejmuje wierzytelności objęte korektą. Tak wynika z wyroku WSA w Poznaniu z 24 kwietnia 2014 r. Szczegóły

NAJNOWSZE INTERPRETACJE

Kwalifikacja przychodu pełnomocnika zależy od formy wykonywania zawodu
Wynagrodzenie z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez wspólnika spółki cywilnej jako pełnomocnika ustanowionego z urzędu, należy kwalifikować do źródła przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Szczegóły

Do wynagrodzenia za urlop nie stosuje się podwyższonych kosztów
Podwyższone koszty uzyskania przychodu można stosować do wynagrodzeń ze stosunku pracy wypłacanych wyłącznie tytułem przeniesienia praw autorskich. Do wynagrodzenia za czas urlopu czy przerw na posiłek mają zastosowanie zryczałtowane koszty określone w art. 22 ust. 2 ustawy o PIT. Szczegóły
   
Przychód z opłaty za zabezpieczenie pożyczki powstanie w dniu płatności jej raty
Jeżeli opłata za udzielone zabezpieczenie pożyczki jest należna w okresach rozliczeniowych, za datę powstania przychodu należy uznać ostatni dzień okresu rozliczeniowego, którym będzie dzień płatności danej raty. Tak stwierdził organ podatkowy w interpretacji indywidualnej z 23 kwietnia 2014 r. Szczegóły

MF nie zwiększy "kwoty wolnej od podatku"
W odpowiedzi na interpelację poselską nr 25346/14 Minister Finansów wyjaśnił, że resort nie planuje zmian w zakresie "kwoty wolnej od podatku" dochodowego. Podjęcie takich działań, co podkreślił Minister, byłoby sprzeczne z rozwiązaniami podejmowanymi w celu redukcji deficytu. Szczegóły

Biuro podróży zapłaci VAT już w chwili otrzymania zaliczki
Obowiązek podatkowy z tytułu otrzymanych zaliczek na poczet usług turystyki nie powstaje z momentem ustalenia marży, ale z chwilą otrzymania zaliczki. Podstawą opodatkowania będzie kwota marży zawarta w otrzymanej zaliczce pomniejszona o kwotę podatku należnego - wyjaśnił organ podatkowy w interpretacji indywidualnej z 13 maja br. Szczegóły

KOMENTARZ PODATKOWY

Środki pieniężne otrzymane w związku z likwidacją spółki komandytowo-akcyjnej a przychód wspólników
Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z 16 stycznia 2012 r. II FPS 1/11, przesądziła o korzystnym (z chwilą otrzymania dywidendy) opodatkowaniu akcjonariuszy spółki komandytowo-akcyjnej (dalej: SKA). Taka interpretacja przepisów spowodowała co prawda interwencję ustawodawcy i likwidację korzyści podatkowych, przesądziła jednak o osobowym charakterze tej spółki również w sensie podatkowym. Oczywiście forma SKA stosowana jest także niezależnie od korzyści podatkowych ze względu na możliwość ograniczenia ryzyka wspólników (np. dla spółek celowych). Uzyskane przez wspólników SKA kwoty po jej likwidacji szczególnie istotne znaczenie mają obecnie, po zniesieniu opodatkowania SKA według zasad przewidzianych dla spółek osobowych. Szczegóły

Opodatkowanie CIT obrotu udziałami w spółkach z o.o.
Przedmiotem opracowania są zasady opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych obrotu udziałami w spółkach z o.o. W komentarzu zostały przedstawione konsekwencje podatkowe rożnych zdarzeń związanych z obrotem udziałami, w tym w szczególności objęcia, sprzedaży, umorzenia oraz wymiany udziałów. Wyjaśniono między innymi w jakich okolicznościach powstaje i jak zostanie opodatkowany przychód (dochód) do opodatkowania, a kiedy można uniknąć jego powstania. Autor odwołuje się przede wszystkim do przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, orzecznictwa sądowego, interpretacji podatkowych, a rzadziej - do prawa handlowego. Szczegóły

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Czy podatnik może żądać od organu określenia sposobu naliczenia odsetek od zaległości podatkowej? Odpowiedź i uzasadnienie

Spółka A Sp. z o.o. posiada nieuregulowane należności handlowe w kwocie netto 1000 zł od spółki Y wobec której wydano postanowienie o ogłoszeniu upadłości z likwidacją majątku. Spółka A na nieuregulowaną należność utworzyła odpis aktualizacyjny. W związku z tym, że zaistniała przesłanka uprawdopodobniająca nieściągalność należności spółka chciałaby zaliczyć odpis w wartości netto w koszty podatkowe. Wątpliwość spółki budzi fakt, że w 2014 r. spółka Y przesłała do spółki A duplikaty fv z 2012 r. za usługi wyświadczone przez spółkę Y na rzecz spółki A (200 zł netto) (o których spółka A nie miała wcześniej żadnej wiedzy). Spółka Y (będąca w upadłości) jednocześnie dokonała kompensaty wzajemnych wierzytelności, gdyż kwestionuje wysokość wykazywanych przez spółkę należności, potwierdzając saldo tylko na 800 zł netto. Spółka A nie akceptuje obciążenia duplikatami faktur i w przyszłości prawdopodobnie będzie ich niezasadności dochodzić w sądzie. Czy w związku z ww. sytuacją spółka A ma prawo uprawdopodobnić odpis na kwotę 1000 zł netto, czy jednostronnie dokonaną kompensatę powinna uwzględnić jako zmniejszającą należność i przy uprawdopodobnianiu odpisu w koszty podatkowe zaliczyć tylko kwotę 800 zł netto? Odpowiedź i uzasadnienie

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.