e-Biuletyn/10/2013, numer (10), 21.05.2013

e-Biuletyn/10/2013, numer (10), 21.05.2013
Z ŻYCIA SAMORZĄDU

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominamy, że w serwisie internetowym KIDP w zakładce: Konsultowane akty prawne mogą Państwo zgłaszać swoje komentarze i postulaty dotyczące aktów prawnych przekazanych do zaopiniowania Krajowej Radzie Doradców Podatkowych. Ponadto w każdym e-Biuletynie informujemy Państwa o przepisach, które są aktualnie w fazie konsultacji.

Redakcja e-Biuletynu KIDP

AKTUALNOŚCI Z KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH

Nowe szkolenie e-learningowe
Informujemy, że w panelu mDoradca zostało zamieszczone nowe szkolenie e-learningowe pt. "Pozycja podatnika w postępowaniu podatkowym". Szczegóły

Rola orzecznictwa sądów administracyjnych w praktyce doradcy podatkowego - cykl konferencji
Wolters Kluwer Polska organizuje IV już edycję cyklu konferencji dla doradców podatkowych obejmujących prezentację najbardziej doniosłych orzeczeń krajowych sądów administracyjnych oraz Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w zakresie poszczególnych dziedzin materialnego i procesowego prawa podatkowego. Szczegóły


REGIONALNE ODDZIAŁY IZBY INFORMUJĄ…


Szkolenia w Regionalnych Oddziałach Izby

Bliższe informacje i pełna oferta szkoleń są dostępne na stronach internetowych poszczególnych Regionalnych Oddziałów KIDP, w portalu społecznościowym KIDP w zakładce Szkolenia oraz w mDoradcy.
UWAGA! Zapisy na szkolenia KIDP są prowadzone poprzez portal szkoleniowy w mDoradcy.


Inne wydarzenia w Regionalnych Oddziałach Izby

Dolnośląski OKIDP
Trwają przygotowania do organizacji V Międzynarodowej Konferencji z cyklu "Podatki bez granic”, która odbędzie się w dniach 11-13 października br. Szczegóły
18 maja br. doradcy podatkowi z DO KIDP wzięli udział w biegu o Puchar Dziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Wydarzenie to było doskonałą okazją do aktywnego spędzenia wolnego czasu i spotkania z przedstawicielami zaprzyjaźnionej korporacji.

Śląski OKIDP
Uprzejmie informujemy, iż w panelu mDoradca zostały umieszczone spoty reklamowe oraz film promujący zawód doradcy podatkowego. Zamieszczone materiały mogą zostać wykorzystane wyłącznie na Państwa stronach internetowych.
Za pośrednictwem Śląskiego Oddziału KIDP istnieje możliwość wykonania indywidualnego nadruku danych kancelarii na ulotce promocyjnej lub zamówienia ulotki bez indywidualnego nadruku, można także skorzystać ze stojaka na ulotki. Zamówienia należy przesyłać na adres slaski@kidp.pl. Szczegóły są dostępne w mDoradcy.
14 czerwca br. odbędzie się I Wspólna Konferencja Biegłych Rewidentów i Doradców Podatkowych pt. „Prościej przez podatki”. Szczegóły 
28 maja br. odbędzie się posiedzenie Zarządu SO KIDP.

Warmińsko-Mazurski OKIDP
W dniach 24-26 maja br. odbędzie się szkolenie połączone z Dniem Doradcy Podatkowego. Szczegóły

Wielkopolski OKIDP
W dniach 24-26 maja br. odbędzie się V Spływ Kajakowy Wielkopolskich Doradców Podatkowych Słupia 2013. Miejsce zakwaterowania: Sulęczyno, Hotel Leśny Dwór. W trakcie trwania spływu odbędzie się szkolenie „Zmiany w VAT”, które poprowadzi Pan dr inż. Paweł Małecki. Szczegóły
Posiedzenia Zarządu Wielkopolskiego Oddziału KIDP są otwarte dla doradców podatkowych. Najbliższe posiedzenie odbędzie się w dniu 6 czerwca 2013 r. o godz. 15:00 w siedzibie Oddziału. Harmonogram posiedzeń.
Zapraszamy do udziału w szkoleniach i innych wydarzeniach organizowanych przez Oddział. Wszelkie informacje o wykładach znajdują się w panelu mDoradca

PRACE LEGISLACYJNE

Na platformie "Konsultowane akty prawne" zostały zamieszczone kolejne projekty aktów prawnych, przekazanych do zaopiniowania Krajowej Radzie Doradców Podatkowych. Poniżej zamieszczamy te, które są jeszcze w fazie konsultacji, pozostałe znajdują się na platformie Konsultowane akty prawne. Zachęcamy Państwa do umieszczania swoich komentarzy oraz zgłaszania postulatów.

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw
Poselski projekt ustawy o związkach partnerskich oraz przepisy wprowadzające ustawę o związkach partnerskich

PODATKI W PRAKTYCE

NAJNOWSZE ZMIANY W PRZEPISACH

Krótsza lista rajów podatkowych
Z listy krajów stosujących szkodliwą praktykę podatkową w zakresie podatków dochodowych wykreślono Wyspę Man, Jersey oraz Baliwat Guernsey, wynika z wchodzących dzisiaj w życie rozporządzeń ministra finansów. Szczegóły

Znowu maleją odsetki od zaległości podatkowych
W związku z kolejną obniżką stóp procentowych zmalała stawka odsetek od zaległości podatkowych. Jest to już czwarta obniżka odsetek w tym roku. Rada Polityki Pieniężnej obniżyła 8 maja 2013 r. stopy procentowe o 25 punktów bazowych. Szczegóły

Zmiany w zasadach ewidencjonowania przychodów
W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (Dz. U. poz. 550). Od 11 maja obowiązują zmienione przepisy dotyczące prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Zmiany mają charakter dostosowawczy do obowiązujących od 1 stycznia przepisów ustawy o VAT. Szczegóły

Opublikowano nowelizację ustawy o zwrocie akcyzy za paliwo rolnicze
W Dzienniku Urzędowym została opublikowana ustawa z dnia 8 marca 2013 roku zmieniająca ustawę o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. poz. 559). Nowelizacja wprowadza zmiany do ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379 z późn. zm.).
Szczegóły

Od 11 maja zmiany w przepisach dotyczących prowadzenia PKPiR
Zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. poz. 551). Nowe przepisy dostosowują zasady prowadzenia ewidencji do zasad fakturowania obowiązujących od 1 stycznia 2013 roku. Szczegóły

NAJNOWSZE ORZECZNICTWO I INTERPRETACJE

Nie wszystkie wydatki związane z podniesieniem kapitału zakładowego są wyłączone z KUP
Stanowisko, wedle którego wszelkich wydatków związanych z podniesieniem kapitału zakładowego spółki nie można zaliczać do kosztów uzyskania przychodów, pozostaje w kolizji z uchwałą składu siedmiu sędziów NSA.
Szczegóły

PIT: termin raty określa powstanie obowiązku podatkowego
"Przychód należny" powstaje w dacie, kiedy określona kwota przysługującego podatnikowi świadczenia pieniężnego staje się wymagalna i może on domagać się jej zapłaty. Tak stwierdził WSA w Rzeszowie w wyroku z 19 marca 2013 r. Szczegóły

Akcyza: uchybienia w ewidencji nie zawsze mają wpływ na zwolnienie podatkowe
Nie w każdym przypadku, gdy ewidencja nie jest prowadzona w sposób określony w rozporządzeniu, zużycie oleju napędowego zgodnie z przeznaczeniem objętym zwolnieniem, będzie uzasadniało przyjęcie, że powstało zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym. Takie stanowisko wynika z wyroku WSA w Szczecinie z 10 kwietnia 2013 r. Szczegóły

NSA: dane z kartoteki budynków stanowią podstawę dla określenia podatku od nieruchomości
Powierzchnia użytkowa budynku uwidoczniona w kartotece budynków ma charakter danej ewidencyjnej. Takie stanowisko wynika z wyroku NSA z 5 marca 2013 r. Szczegóły

Nierzetelne księgi nie oznaczają konieczności oszacowania podstawy opodatkowania
Fiskus nie określa podstawy opodatkowania w drodze oszacowania jeżeli na jej określenie pozwalają dane wynikające z ksiąg podatkowych oraz z dowodów uzyskanych w toku postępowania. Takie stanowisko wynika z wyroku NSA z 13 marca 2013 r. Szczegóły

Przychód stowarzyszenia jest zwolniony z CIT
Członkowie stowarzyszenia, którzy przekazali organizacji własne wypieki i inne wyroby, które następnie zostały przez stowarzyszenie sprzedane podczas festynu lub innej imprezy plenerowej, nie uzyskują przychodu, gdyż przychód ten jest przychodem stowarzyszenia, a nie członków. Szczegóły

Od dochodów z licencji nie płacisz zaliczki na podatek
Przychody uzyskane z odpłatnego udzielenia licencji na korzystanie z programu komputerowego są przychodami z praw majątkowych, nie ma więc obowiązku uiszczania przez podatnika zaliczek na podatek dochodowy w ciągu roku podatkowego. Szczegóły

Wynajęcie domku letniskowego opodatkowane jest stawką 17 procent
Usługi najmu domku letniskowego są usługami związanymi z zakwaterowaniem, a nie najmem prywatnym, w związku z tym stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wynosi 17 proc, a nie 8,5 proc. Szczegóły

Wypłacana renta za błąd lekarski jest kosztem podatkowym szpital
Koszty związane z wypłatą renty dożywotniej, przyznanej na rzecz pacjenta w związku z błędem lekarskim, mogą stanowić koszty uzyskania przychodów szpitala na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Szczegóły

Nie wystarczy władza rodzicielska, aby skorzystać z ulgi na dziecko
Rodzic sprawujący opiekę nad dzieckiem i wykonujący wszystkie obowiązki rodzicielskie bez udziału drugiego z rodziców ma możliwość skorzystania z całości ulgi z tytułu wychowywania dziecka. Szczegóły

KOMENTARZ PODATKOWY

Zaliczenie nadpłaty lub zwrotu podatku na poczet bieżących zobowiązań podatkowych i zaległości
Zaliczenie nadpłaty lub zwrotu podatku jest czynnością bardzo często dokonywaną przez organy podatkowe – zarówno z urzędu, jak i na wniosek. W praktyce mogą jednak powstawać rozmaite problemy sporne budzące wątpliwości, również w orzecznictwie. Niniejsze opracowanie dotyczy zresztą tylko kilku wybranych zagadnień wiążących się z zarachowywaniem nadpłaty czy zwrotu, a zatem poruszone zostaną następujące problemy: właściwość organów, kiedy to podatnik wykazuje nadpłatę (czy zwrot) w jednym, zaś zobowiązanie w innym organie, zaliczenie nadpłaty lub zwrotu na poczet zaległości podatkowych wynikających z decyzji nieostatecznej, zaliczenie nadpłaty lub zwrotu po upływie terminu przedawnienia oraz konieczność interpretacji przepisów o zwrocie VAT w kontekście zasad prawa wspólnotowego i konsekwencje tej kwestii dla problemów zaliczenia zwrotu na poczet zobowiązań i zaległości. Szczegóły

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Spółka wynajęła do celów służbowych samochód osobowy, który został uszkodzony. Wynajmujący obciążył nas notą księgową na kwotę 1000 zł. Część kwoty zostało pokryta z kaucji, a część musi zostać zapłacona.Czy koszt ten może zostać uznany za koszt podatkowy według noty? Odpowiedź i uzasadnienie

Jesteśmy spółką z o.o. Co miesiąc regulujemy częściowe zobowiązania za czynsz. W treści przelewu dokładnie podajemy numer faktury, której dotyczy zapłata. W części niezapłaconej dokonujemy korekty VAT naliczonego oraz korekty kosztów. Wierzyciel poinformował nas, iż dokonuje rozliczenia w następujący sposób: każdy wpływ, bez względu na to, której to faktury dotyczy, rozlicza z pierwszą niezpłaconą fakturą aż do całkowitego jej rozliczenia i w analogiczny sposób postępuje z kolejną fakturą. Jak mamy zgodnie z ustawą o VAT korygować ulgę na złe długi - według naszych częściowych zapłat, czy według rozliczeń wierzyciela? Odpowiedź i uzasadnienie

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.