e-Biuletyn/10/2012 , numer (10), 29.05.2012

e-Biuletyn/10/2012 , numer (10), 29.05.2012
Z ŻYCIA SAMORZĄDU

Szanowni Państwo,

Do Biura KIDP wpłynęła informacja od Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na temat kwestii związanych z zakazem zawierania niedozwolonych porozumień, które należą do najpoważniejszych i najtrudniejszych do wykrycia naruszeń prawa antymonopolowego. 28 marca br. Urząd rozpoczął ogólnopolską kampanię „Przedsiębiorco, nie zmawiaj się!” -  zachęcamy Państwa do zapoznania się z materiałami oraz filmami, które powstały w ramach kampanii UOKiK. Szczegóły

Redakcja e-Biuletynu

AKTUALNOŚCI Z KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH

V „Dzień Ochrony Praw Podatnika” - relacja
Tegoroczny Dzień Ochrony Praw Podatnika, współorganizowany przez Krajową Radę Doradców Podatkowych był poświęcony prawom i przywilejom podatników. Tym razem eksperci skupili się na identyfikacji i obnażeniu największych absurdów i bubli podatkowych. Zobacz filmową relację z konferencji i więcej informacji o przedsięwzięciu.

Trwa konkurs dla doradców podatkowych "Bo liczy się pasja". Szczegóły

Pisano o nas - przegląd publikacji na temat doradztwa podatkowego (16 - 29 maja 2012 r.)

16 maja 2012 r., Bublem podatkowym roku mogą być interpretacje ogólne, (Gazeta Prawna), rozmowa Ewy Matyszewskiej z Tomaszem Michalikiem - Przewodniczącym KRDP 
18 maja 2012 r., Pełnomocnik podatnika przed sądem, (Rzeczpospolita), Wiesława Moczydłowska 
18 maja 2012 r., Kolejka po sprawiedliwość, (Rzeczpospolita), Wiesława Moczydłowska


REGIONALNE ODDZIAŁY IZBY INFORMUJĄ…

Szkolenia w Regionalnych Oddziałach Izby (30 maja - 12 czerwca 2012 r.)

30 maja 2012 r., Kielce (Świętokrzyski OKIDP) - VAT w transakcjach międzynarodowych. Szczegóły

30 maja - 3 czerwca 2012 r, Budapeszt (Dolnośląski OKIDP) - Praktyczne aspekty międzynarodowego opodatkowania podatkami dochodowymi przedsiębiorców i pracowników (na podstawie przepisów polsko-niemieckich. Szczegóły

30 maja 2012 r., Poznań (Wielkopolski OKIDP) - Przestrzeganie tajemnicy skarbowej w postępowaniu kontrolnym przez organy skarbowe, podatkowe i doradców podatkowych. Szczegóły

31 maja 2012 r., Rumia (Pomorski OKIDP) - Doradca podatkowy przed sądem administracyjnym. Szczegóły

31 maja 2012 r., Bochnia (Łódzki OKIDP) - Co przedsiębiorca lub inny podmiot powinien wiedzieć o gospodarce odpadami. Podstawowe przepisy z zakresu gospodarki odpadami. Szczegóły

31 maja - 2 czerwca 2012 r., Jesionka (Lubuski i Zachodniopomorski OKIDP) - VAT w transakcjach międzynarodowych. Praktyczne aspekty stosowania KKS. Naruszenia przepisów normujących postępowanie podatkowe. Przekształcenia spółek w celu optymalizacji podatkowej. Szczegóły

31 maja - 2 czerwca 2012 r., Miłomłyn (Warmińsko-Mazurski OKIDP) - VAT w budownictwie w 2012r. Podpis elektroniczny i e-faktura. Ochrona danych klientów. Szczegóły

1 czerwca 2012 r., Kielce (Świętokrzyskie OKIDP) - Podatek dochodowy od osób prawnych - rozliczanie przychodów i kosztów uzyskania przychodów z uwzględnieniem transakcji rodzących ryzyko podatkowe. Szczegóły

1-3 czerwca 2012 r., Białowieża (Lubelski i Podlaski Oddział KIDP) - Skarga do WSA, kasacja do NSA - różne aspekty, VAT – najnowsze orzeczenia sądów oraz interpretacje organów podatkowych. Szczegóły

4 czerwca 2012 r., Katowice (Śląski OKIDP) - Warsztat rozwojowy. Odkryj w sobie moc do skutecznego działania w zmianie. Szkolenie dla doradców podatkowych. Szczegóły

5-6 czerwca 2012 r., Łódź (Łódzki OKIDP) - Zjazd Katedr Prawa Finansowego i Prawa Podatkowego pod hasłem "Prawo finansowe po transformacji ustrojowej. Międzynarodowe prawo podatkowe." Szczegóły

5 czerwca 2012 r., Bydgoszcz (Kujawsko-Pomorski OKIDP) - Egzekucja administracyjna i sądowa - praktyczne wykorzystanie przepisów. Szczegóły

5 czerwca 2012 r., Kraków (Małopolski OKIDP) - Ubezpieczenia społeczne - wybrane zagadnienia. Szczegóły

5 czerwca 2012 r., Piła (Wielkopolski OKIDP) - VAT w nieruchomościach. Szczegóły

12 czerwca 2012 r., Rumia (Pomorski OKIDP) - Nieruchomości w prawie podatkowym. Szczegóły

12 czerwca 2012 r., Katowice (Śląski OKIDP) - Formalne wymogi dokumentacyjne dla transakcji podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT - przepisy, interpretacje, orzecznictwo oraz zmiany od 1.01.2013r. Szkolenie dla doradców podatkowych. Szczegóły

12 czerwca 2012 r., Poznań (Wielkopolski OKIDP) - VAT w nieruchomościach. Szczegóły

Bliższe informacje i pełna oferta szkoleń znajdują się w portalu społecznościowym KIDP w zakładce Szkolenia oraz w mDoradcy.
UWAGA! Zapisy na szkolenia KIDP są prowadzone poprzez portal szkoleniowy w mDoradcy

Inne wydarzenia w Regionalnych Oddziałach Izby

Małopolski OKIDP
25 maja 2012 r. w Folwarku Zalesie odbyły się obchody Dnia Doradcy Podatkowego. Program spotkania pod hasłem „Wieczór orientalny z 1001 Nocy” przewidywał: imprezę w klimacie arabskim z konkursami na świeżym powietrzu, pokazy taneczne  i wiele niespodzianek z tradycji krajów arabskich.

Mazowiecki OKIDP
31maja br. odbędzie się spotkanie integracyjno-sportowe w HulaKula. Szczegóły.

Śląski OKIDP
Śląski Oddział KIDP wraz z Regionalną Izbą Gospodarczą oraz Wydziałem Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na przełomie maja i czerwca br. po raz drugi organizuje „Dni Otwarte” z okazji Dnia Doradcy Podatkowego. Celem „Dni Otwartych” jest umożliwienie spotkań przedsiębiorców z doradcami podatkowymi regionu śląskiego. Doradcy podatkowi będą pełnili dyżury w celu spotkań informacyjnych z przedsiębiorcami z regionu. Szczegóły
6 czerwca br. odbędzie się posiedzenie Zamiejscowego Sądu Dyscyplinarnego.

Warmińsko-Mazurski OKIDP
Ukazało się kolejne wydanie Biuletynu Informacyjnego wydawanego wspólne z Wolters Kluwer Polska sp. z o.o.


PRACE LEGISLACYJNE

Na platformie "Konsultowane akty prawne" zostały zamieszczone kolejne projekty aktów prawnych, przekazanych do zaopiniowania Krajowej Radzie Doradców Podatkowych. Poniżej zamieszczamy akty prawne, które są jeszcze w fazie konsultacji, pozostałe znajdują się na platformie Konsultowane akty prawne. Zachęcamy Państwa do umieszczania swoich komentarzy oraz zgłaszania postulatów.

Projekt Programu "Lepsze Regulacje" na lata 2012 - 2015

PODATKI W PRAKTYCE

NAJNOWSZE ZMIANY W PRZEPISACH

Będą nowe formularze podatkowe VAT-10 i VAT-11
W Dzienniku Ustaw z 25 maja opublikowane zostało rozporządzenie ministra finansów z 17 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług. Nowelizacja związana jest ze zmianami wprowadzonymi w zakresie identyfikatorów podatkowych NIP i PESEL. Rozporządzenie wejdzie w życie 9 czerwca. Do wyczerpania nakładów formularzy, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2012 r., mogą być stosowane wzory deklaracji dla podatku od towarów i usług: przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowych środków transportu oraz od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie rozporządzenia.

Każda gmina ma własny formularz podatkowy
Nie będzie jednolitego, stosowanego we wszystkich gminach wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości. Ministerstwo Finansów poinformowało o tym w odpowiedzi na interpelację poselską nr 4410/12. Rady gmin określają w uchwałach własne wzory deklaracji na podatek od nieruchomości. Brak jednolitego wzorca utrudnia rozliczanie podatku przedsiębiorcom posiadającym nieruchomości i budowle w więcej niż jednej gminie.

Ministerstwo opóźnia prace nad wprowadzeniem ogólnego pełnomocnictwa
Ministerstwo Finansów analizuje możliwość wprowadzania pełnomocnictw ogólnych, które wyeliminowałyby potrzebę ich składania do akt każdej sprawy podatkowej. Mija pięć miesięcy od wejścia w życie przepisów wprowadzających pełnomocnictwo ogólne w kontaktach z administracją. Pełnomocnictwo ujawniane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) nie ma zastosowania w sprawach podatkowych. Niestety mimo zapowiedzi wprowadzenia odpowiednich zmian w Ordynacji podatkowej (pełnomocnictwo w CEIDG reguluje ustawa o swobodzie działalności gospodarczej) brak jest nawet założeń do projektu.

Od czerwca nastąpi likwidacja drogi celnej
W Dzienniku Ustaw z 24 maja, poz. 582, opublikowane zostało rozporządzenie ministra finansów z 16 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia dróg celnych oraz sposobu poruszania się i przemieszczania towarów po tych drogach. Nowelizacja jest konsekwencją zmian w strukturze organizacyjnej Służby Celnej. Zmiana wejdzie w życie 8 czerwca.

NAJNOWSZE ORZECZNICTWO I INTERPRETACJE

SKOK nie odliczy wydatków na rezerwy wierzytelności
Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa nie może zaliczyć do kosztów rezerwy na pokrycie wierzytelności z tytułu udzielonych kredytów i pożyczek, jeżeli ich nieściągalność zostanie uprawdopodobniona. W sprawie chodziło o wykładnię przepisów art. 16 ust. 1 pkt 25 lit. b i pkt 26 lit. a ustawy o CIT. Zgodnie z nimi rezerwy mogą być kosztem, ale jeśli dotyczą rezerw związanych z działalnością banków utworzonych zgodnie z przepisami o rachunkowości, co zastrzega art. 16 ust. 3 tej ustawy.
(wyrok NSA z 18 maja 2012 r. - II FSK 2633/10)
źródło: Dziennik Gazeta Prawna nr 97 z 21.05.12 – strona B2

Spadkobierca otrzyma PIT-8C od umorzonego kredytu
Instytucja udzielająca kredytów i pożyczek ma obowiązek wystawić PIT-8C z tytułu umorzenia zobowiązania zaciągniętego przez spadkodawcę. Tak też będzie nawet w sytuacji, gdy spadkobierca przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza, a wartość odziedziczonych po zmarłym aktywów wynosi zero.
(wyrok NSA Z 18 maja 2012 r. - II FSK 2633/10 )

Od przychodu za udostępnienie wagonów jest danina
Polska spółka powinna jako płatnik pobrać zryczałtowany CIT od wypłat za udostępnienie spółce niemieckiej wagonów.
(wyrok NSA z 3 kwietnia 2012 r., sygn. akt II FSK 1933/10)

Brak zapłaty ustalonej kwoty powoduje zwrot podatku
Jeśli kupujący nie zapłacił ustalonej ceny sprzedającemu za udziały spółki w umówionym terminie, to nie doszło do realizacji umowy i kupujący ma prawo żądać zwrotu zapłaconego wcześniej podatku od czynności cywilnoprawnych. Wykonanie zobowiązania w uzgodnionym terminie jest warunkiem zawieszającym, który ma decydujące znaczenie przy rozliczeniu podatku. Zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych jego niespełnienie skutkuje zwrotem wpłaconej kwoty.
(wyrok NSA z 16 maja 2012 r. - II FSK 2249/10)

Kredyt jest ciężarem i pomniejsza podatek
Hipoteka ustanowiona na mieszkaniu wpływa na czystą wartość części, którą podatnik nabywa w wyniku nieodpłatnego zniesienia współwłasności.
(wyrok NSA z 18 maja 2012 r. - II FSK 2158/10)

Więcej na temat powyższych orzeczeń

Za transmisję meczu z Niemiec jest CIT
Wynagrodzenie za korzystanie z praw do transmisji (retransmisji) wydarzeń sportowych we własnych kanałach telewizyjnych jest należnością licencyjną w rozumieniu polsko-niemieckiej umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. Ponadto przychód z tego tytułu podlega opodatkowaniu CIT w wysokości 20%, chyba że spółka będzie dysponowała certyfikatem rezydencji potwierdzającym, że w dacie wypłaty wynagrodzenia kontrahent był niemieckim rezydentem podatkowym – wtedy podatek wyniesie 5%.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 11 maja 2012 r. - IPPB5/423-114/12-2/AJ).
źródło: Dziennik Gazeta Prawna nr 99 z 23.05.12 – strona B4

Darmowe przekazanie samochodu żonie nie zostanie opodatkowane PIT
Skoro przekazanie samochodu do działalności żony będzie miało charakter nieodpłatny, to czynność ta nie będzie rodziła dla podatnika – męża – skutków podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 10 maja 2012 r. - ITPB1/415-154/12/PSZ)

Dietetyk skorzysta ze zwolnienia z podatku
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy o VAT, zwolnieniu podlegają usługi w zakresie opieki medycznej służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, świadczone w ramach wykonywania zawodów: lekarza i lekarza dentysty, pielęgniarki i położnej, medycznych (o których mowa w ustawie o działalności leczniczej), psychologa
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 9 maja 2012 r. - IPTPP1/443-149/12-4/MS)
źródło: Dziennik Gazeta Prawna nr 101 z 25.05.12 – strona B3

Uposażenie dla dzieci po matce nie pozbawi preferencji ojca
Ustawodawca uzależnił prawo do skorzystania z preferencyjnych zasad obliczania podatku dochodowego dla osób samotnie wychowujących dzieci od spełnienia łącznie następujących warunków: posiadania statusu osoby samotnie wychowującej dziecko, wychowywania w roku podatkowym dziecka (dzieci), nieuzyskiwania przez dorosłe dziecko (dzieci) dochodów (z wyjątkiem przewidzianych ustawą), wyrażenia wniosku o rozliczenie na preferencyjnych warunkach w rocznym zeznaniu podatkowym, złożonym w ustawowym terminie przewidzianym do jego składania. Aby podatnik mógł skorzystać z możliwości rozliczenia w sposób przewidziany dla osoby samotnie wychowującej dziecko, muszą zostać spełnione wszystkie te warunki.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 8 maja 2012 r. - IPTPB2/415-58/12-6/JR)

Część gruntu nie może być środkiem trwałym
Grunty są środkami trwałymi. Jednak przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie przewidują możliwości uznania za środek trwały tylko części gruntu. Oznacza to, że przedmiotowe działki gruntu stanowią – w całości – środki trwałe w prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej. Jednak grunty i prawa wieczystego użytkowania gruntów, zwane odpowiednio środkami trwałymi lub wartościami niematerialnymi i prawnymi, nie podlegają amortyzacji.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 7 maja 2012 r. - IPTPB1/415-79/12-6/KSU)

Więcej na temat powyższych interpretacji

ARTYKUŁY PODATKOWE

Co należy wziąć pod uwagę, odliczając VAT od wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów? Wyrok WSA z 1 października 2009 r., III SA/Wa 385/09. Czytaj więcej

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej w stosunkach międzynarodowych. Czytaj więcej

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.