e-Biuletyn/1/2012 , numer (1), 3.01.2012

e-Biuletyn/1/2012 , numer (1), 3.01.2012
Z ŻYCIA SAMORZĄDU

Szanowni Państwo,

Na wstępie w imieniu całej Redakcji składamy najlepsze życzenia wszelkiej pomyślności w Nowym Roku!
Komisje i stałe zespoły KRDP ustaliły swoje plany działania na 2012 r. Zachęcamy do zapoznania się z zatwierdzonymi przez KRDP na grudniowym posiedzeniu zamierzeniami komisji i zespołów KRDP na rozpoczynający się rok. Szczegóły.

Redakcja e-Biuletynu
 
AKTUALNOŚCI Z KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH

Uchwały i stanowiska z X posiedzenia KRDP
W serwisie internetowym KIDP są opublikowane uchwały i stanowiska podjęte przez KRDP na posiedzeniu 6 grudnia 2011 r. Szczegóły

Ubezpieczenie OC na 2012
31 grudnia 2011 r. minął termin na złożenie wniosku w sprawie ubezpieczenia OC w ramach Umowy Generalnej. Osoby, które z jakichś powodów zapomniały o wypełnieniu wniosku, proszone są o kontakt z Biurem KIDP.
Przypominamy również, że doradcy podatkowi ubezpieczeni poza Umową Generalną, są zobowiązani do składania do Biura Izby w terminie do końca lutego każdego roku pisemnego oświadczenia o zawarciu umowy obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego z podaniem firmy ubezpieczyciela i numeru umowy.

Można poprzeć Deklarację Praw Podatnika
8 grudnia 20011 r. rozpoczęła się akcja zbierania podpisów pod Deklaracją Praw Podatnika. Celem przedsięwzięcia jest poprawa i usprawnienie polskiego systemu podatkowego poprzez uznanie Deklaracji Praw Podatnika przez organy administracji podatkowej. Aby tak się stało, konieczne jest zebranie jak największej liczby podpisów. Aby poprzeć Deklarację Praw Podatnika prosimy wejść na stronę: http://www.deklaracja.org/
Doradcy podatkowi mogą udzielić dodatkowego wsparcia akcji zbierając podpisy na rzecz Deklaracji Praw Podatnika od swoich klientów. Aby to zrobić, należy pobrać ze strony specjalny formularz i - po zebraniu podpisów - przesłać go do Biura KIDP.
W imieniu organizatorów i Redakcji gorąco zachęcamy do poparcia Deklaracji Praw Podatnika!
 

Pisano o nas - przegląd publikacji na temat doradztwa podatkowego
(21 grudnia 2011 r. - 3 stycznia 2012 r.)

12 grudnia 2011 r., Interpretacja klienta nie chroni doradcy, (Rzeczpospolita), Przemysław Wojtasik 
14 grudnia 2011 r., Pomoc prawna z urzędu podwójnie opodatkowana, (Rzeczpospolita), Monika Pogroszewska 
14 grudnia 2011 r., Treść umowy z doradcą decyduje o kosztach, (Gazeta Prawna), Przemysław Molik 
15 grudnia 2011 r., Zła umowa o doradztwo nie pozwoli zmniejszyć przychodu, (Rzeczpospolita), Aleksandra Tarka
21 grudnia 2011 r., Zostało mało czasu na podniesienie kwalifikacji doradców podatkowych, (Gazeta Prawna), Łukasz Zalewski
29 grudnia 2011 r., Doradcy podatkowi muszą pamiętać o obowiązkowym OC, (Gazeta Prawna), Łukasz Zalewski


Regionalne Oddziały Izby informują…

Szkolenia w Regionalnych Oddziałach Izby (4-17 stycznia 2012 r.)

6 stycznia 2012 r., Jawor (Śląski OKIDP) - szkolenie wyjazdowe Spa Hotel w Jaworzu. Szczegóły

9 stycznia 2012 r., Kraków (Małopolski OKIDP) - Podatek dochodowy w ujęciu płatnika. Szczegóły

9 stycznia 2012 r., Rumia (Pomorski OKIDP) - Aktualne problemy z rozliczeniem podatku VAT w świetle orzecznictwa. Szczegóły

9 stycznia 2012 r., Kalisz (Wielkopolski OKIDP) - Zamknięcie roku w księgach rachunkowych. Szczegóły

10 stycznia 2012 r., Wrocław (Dolnośląski OKIDP) - Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku. Szczegóły

12 stycznia 2012 r., Białystok (Podlaski OKIDP) - Bilans. Przygotowanie do sprawozdania za rok 2011. Szczegóły

12 stycznia 2012 r., Olsztyn (Warmińsko-Mazurski OKIDP) - Zmiany w podatku od towarów i usług. Szczegóły

12 stycznia 2012 r., Poznań (Wielkopolski OKIDP) - Postępowanie sądowo-administracyjne, aktualne problemy i orzecznictwo. Szczegóły

12 stycznia 2012 r., Katowice (Śląski OKIDP) - Czas pracy kierowców - praktyczne stosowanie przepisów krajowych i ich zależność z regulacjami rozporządzenia UE. Szczegóły

12 stycznia 2012 r., Gorzów Wielkopolski (Lubuski OKIDP) - Podatek VAT w roku 2012. Szczegóły

13 stycznia 2012 r., Zielona Góra (Lubuski OKIDP) - Podatek VAT w roku 2012. Szczegóły

16 stycznia 2012 r., Piła (Wielkopolski OKIDP) - Warsztaty - praktyczne ujęcie sprawozdania finansowego. Szczegóły

16 stycznia 2012 r., Katowice (Śląski OKIDP) - Bilans 2011. Szczegóły

17 stycznia 2012 r., Opole (Opolski OKIDP) - Podatek VAT w transporcie i budownictwie z uwzględnieniem aspektu międzynarodowego. Szczegóły

17 stycznia 2012 r., Katowice (Śląski OKIDP) - Bilans 2011. Szczegóły

Bliższe informacje i pełna oferta szkoleń znajdują się w portalu społecznościowym KIDP w zakładce Szkolenia oraz w mDoradcy.
UWAGA! Zapisy na szkolenia KIDP - już poprzez portal szkoleniowy w mDoradcy

Inne wydarzenia w Regionalnych Oddziałach Izby

Śląski OKIDP
W ramach IV Śląskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach oczekujemy do dnia 20 stycznia 2012 na prace konkursowe uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Szczegóły
04.01.2012 r. - Spotkanie Sędziów Zamiejscowego Sądu Dyscyplinarnego
05.01.2012 r. - Spotkanie Komisji Prawnej
05.01.2012 r. - Posiedzenie Zarządu SO KIDP
11.01.2012 r. - Posiedzenie Komisji Ochrony Zawodu
W ciągu miesiąca mają miejsce dyżury Zastępców Rzecznika

Wielkopolski OKIDP
Trwa II Wielkopolski Konkurs Wiedzy o Podatkach. Do 20 stycznia br. będą przesłane prace pisemne uczniów z I etapu konkursu do WO KIDP w formie papierowej lub w przypadku prezentacji w formie elektronicznej.

PRACE LEGISLACYJNE

Na platformie "Konsultowane akty prawne" zostały zamieszczone kolejne projekty aktów prawnych, przekazanych do zaopiniowania Krajowej Radzie Doradców Podatkowych. Poniżej zamieszczamy akty prawne, które są jeszcze w fazie konsultacji, pozostałe znajdują się na platformie Konsultowane akty prawne. Zachęcamy Państwa do umieszczania swoich komentarzy oraz zgłaszania postulatów.

Poselski projekt ustawy o podatku od towarów i usług (przedstawiciel wnioskodawców: Beata Szydło)

PODATKI W PRAKTYCE

NAJNOWSZE ZMIANY W PRZEPISACH

Podatek od środków transportowych
Ministerstwo Finansów przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych oraz projekt nowelizacji rozporządzenia z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie deklaracji na podatek od środków transportowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. U. Nr 79, poz. 533 z późn. zm.). Projekty mają na celu dostosowanie regulacji do zmian dotyczących stosowania NIP.

Co nowego w opłatach lokalnych?
Deklarację na podatek od nieruchomości można będzie złożyć do końca stycznia. Jak co roku wzrosną stawki maksymalne danin dla gmin. Zgodnie z obecnym brzmieniem art. 6 ust. 9 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych osoby prawne do 15 stycznia muszą składać organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu, to składają je w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. W tych samych terminach deklaracje muszą składać jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także Lasy Państwowe. Od 2012 r. podatnicy będą mieli więcej czasu na złożenie deklaracji rocznej. Trzeba będzie to zrobić do końca stycznia. W tym terminie należy również zapłacić pierwszą ratę podatku. Pozostałe, tak jak obecnie, należy uiszczać do 15 dnia każdego miesiąca.

Niemcy i Szwajcaria zmieniły przepisy o wymianie danych
Zmienione przepisy umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania umowy pomiędzy Szwajcarią i Niemcami weszły w życie po wymianie dokumentów ratyfikacyjnych. Zawierają one przepisy dotyczące wymiany informacji zgodne z międzynarodowym standardami. Zmiany zostały podpisane 27 października 2010 r., a następnie zatwierdzone przez parlamenty obu krajów. Postanowienia umowy w sprawie wymiany informacji mają mieć zastosowanie od 1 stycznia 2011 r., a pozostałe postanowienia od 1 stycznia 2012 r.

Minister wyda interpretację na wniosek
Od nowego roku interpretacje ogólne będą wydawane nie tylko z urzędu. Do ordynacji podatkowej wprowadzono szczegółowe przepisy dotyczące realizacji przez ministra finansów ustawowego obowiązku dążenia do jednolitej interpretacji prawa podatkowego. Dotychczasowy przepis dotyczący wydawania tzw. interpretacji ogólnych był niezmiernie lakoniczny i w zasadzie pozostawiał ministrowi absolutną dowolność w tym zakresie. Od 1 stycznia obowiązywać będzie art. 14a w nowym brzmieniu, który szczegółowo reguluje zasady i warunki realizacji przez ministra finansów obowiązku dążenia do jednolitego stosowania prawa podatkowego poprzez narzędzie, jakim są interpretacje ogólne. Minister wydawać będzie interpretacje ogólne zarówno z urzędu (tak jak dotychczas), jak i na wniosek (novum). Wniosek powinien zawierać uzasadnienie konieczności wydania interpretacji ogólnej, w tym w szczególności wskazywać niejednolite stosowanie prawa podatkowego w praktyce organów podatkowych (tj. w wydanych decyzjach, indywidualnych interpretacjach podatkowych). Przepis zastrzega, że wnioskodawcą nie może być organ administracji publicznej. Ponadto w zakresie spraw objętych wnioskiem nie może toczyć się postępowanie podatkowe lub postępowanie kontrolne (w tym również w trybach odwoławczych).

NAJNOWSZE ORZECZNICTWO I INTERPRETACJE

Rozliczenia podatkowe
Okoliczność likwidacji zakładu zagranicznego spółki polskiej, skutkująca niemożnością rozliczenia straty w systemie podatkowym drugiego państwa członkowskiego UE, wymaga przyjęcia w oparciu o zasadę swobody przedsiębiorczości (art. 43 traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską; i test proporcjonalności, wskazany przez Trybunał Sprawiedliwości w wyroku w sprawie C-443/06 Marks & Spencer, że na gruncie art. 7 ust. 5 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych) spółce przysługuje uprawnienie do rozliczenia w polskim systemie podatkowym straty wygenerowanej przez zakład działający w innym państwie członkowskim, a niemożliwej do rozliczenia w tymże państwie.
(wyrok NSA z 28 listopada 2011 r. - II FSK 929/11)
źródło: Dziennik Gazeta Prawna nr 244 z 19.12.11 – strona B16

Pełnomocnik powinien śledzić zmiany adresów organu administracji
W sytuacjach gdy od prawidłowego dokonania danej czynności zależy dalszy bieg powierzonej pełnomocnikowi sprawy, zasadne jest wymaganie od tego pełnomocnika maksimum staranności. Rzetelność wykonania czynności procesowych przekładać się będzie bowiem na prawo strony do obrony swoich interesów i ochrony jej praw.
(postanowienie NSA z 14 grudnia 2011 r. - II GZ 527/11)
źródło: Dziennik Gazeta Prawna nr 248 z 23.12.11 – strona B12

Ugody nie można ująć w kosztach podatkowych
Firma nie może zaliczyć wydatków wynikających z zawartej ugody z kontrahentem do kosztów, jeśli zawarcie tej ugody nie było konieczne.
(wyrok NSA z 15 grudnia 2011 r. - II FSK 1190/10)
źródło: Dziennik Gazeta Prawna nr 244 z 19.12.11 – strona B7

Zbycie majątku nie czyni podatnikiem
Obrót działkami wyodrębnionymi z gospodarstwa rolnego nie podlega VAT, jeśli ich właściciel nie czyni z niego biznesu.
(wyrok NSA z 15 grudnia 2011 r. - I FSK 1695/11 i I FSK 1732/11)

Usługi magazynowania rozlicza się w VAT w miejscu położenia nieruchomości
Aby świadczyć usługi magazynowania, trzeba dysponować magazynami, a powierzchnia magazynowa, która służy do takich usług, jest położona na terytorium określonego kraju. Usługa magazynowania jest funkcjonalnie związana z konkretnym budynkiem.
(wyrok NSA z 16 grudnia 2011 r. - I FSK 221/11)

Czytaj więcej na temat powyższych orzeczeń

Montaż saun i łaźni nie może być objęty preferencyjną stawką
Przedsiębiorca, który montuje łaźnie parowe i sauny w budynku mieszkalnym, musi opodatkować świadczone usługi podatkiem od towarów i usług według stawki podstawowej, wynoszącej obecnie 23%.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 30 listopada 2011 r. - ILPP4/443-620/11-2/EWW)
źródło: Dziennik Gazeta Prawna nr 244 z 19.12.11 – strona C4

Odszkodowanie za mobbing bez daniny
Firma, która wypłaca byłemu pracownikowi zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, nie musi pobierać od niego podatku.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-735/11/AŻ)
źródło: Rzeczpospolita nr 294 z 19.12.11 – strona C5

Zwrot wydatków i usługa z takim samym podatkiem
Opodatkowaniu VAT podlega cała wartość świadczenia, bez wyszczególniania części wynagrodzenia i zwrotu nakładów.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 18 listopada 2011 r. - IPTPP1/443-662/11-2/MW)
źródło: Rzeczpospolita nr 295 z 20.12.11 – strona C4

Jak ustalić dochód ze sprzedaży akcji przekształconej spółki
Przychód z tytułu odpłatnego zbycia akcji spółki akcyjnej powstałej w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pomniejszają wydatki na nabycie udziałów w tej ostatniej. Przychód z tytułu odpłatnego zbycia akcji spółki akcyjnej powstałej w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pomniejszają wydatki na nabycie udziałów w tej ostatniej.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 14 listopada 2011 r. - IBPBII/2/415-932/11/MW)
źródło: Rzeczpospolita nr 296 z 21.12.11 – strona D4

Szkolenia dla dentystów bez VAT
Firma organizująca specjalistyczne kursy dla stomatologów powinna wystawiać im faktury ze wskazaniem, że są to usługi zwolnione z podatku.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1-443-1461/11-4/IGo)

Czytaj więcej na temat powyższych interpretacji
 
ARTYKUŁY PODATKOWE

Kiedy można odliczyć podatek naliczony przy nabyciu usług gastronomicznych? Wyrok WSA z 28 kwietnia 2009 r., I SA/Gd 59/09. Szczegóły

Reforma administracji podatkowej – przyczynek do dyskusji. Szczegóły

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.