e-Biuletyn/1/2011, numer (1), 4.01.2011

e-Biuletyn/1/2011, numer (1), 4.01.2011
Z ŻYCIA SAMORZĄDU
 
Szanowni Państwo,
 
Jeszcze raz, w imieniu całej Redakcji, życzymy Państwu wszystkiego co najlepsze w Nowym Roku!
A nowy rok, tradycyjnie już, przyniósł nam wiele zmian w podatkach. W odpowiedzi, Regionalne Oddziały Izby przygotowały dla Państwa bogatą ofertę szkoleń, szczególnie z zakresu podatku VAT. Gorąco zachęcamy do korzystania ze szkoleń w związku z obowiązującymi od 1 stycznia br. nowymi przepisami dotyczącymi stałego podnoszenia kwalifikacji doradcy podatkowego. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w uchwale Krajowej Rady Doradców Podatkowych nr 750/2010 z dnia 8 grudnia 2010 r. O najważniejszych nowościach w prawie podatkowym przeczytają Państwo również w najnowszym wydaniu Biuletynu KIDP, który wkrótce trafi do Państwa rąk.
Redakcja e-Biuletynu

Oświadczenie o ubezpieczeniu OC - do końca lutego
Uprzejmie informujemy, że zgodnie ze zmienionymi przez III Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych przepisami § 9 Statutu KIDP, członkowie Izby zobowiązani są, w związku z wykonywaniem zawodu, m.in. do składania do Biura Izby w terminie do końca lutego każdego roku pisemnego oświadczenia o zawarciu umowy obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego, z podaniem firmy ubezpieczyciela i numeru umowy. Obowiązek ten nie dotyczy osób, które zawarły umowę  za pośrednictwem Izby (w oparciu o Umowę Generalną).

 
Pisano o nas - przegląd publikacji na temat doradztwa podatkowego
(22 grudnia 2010 r. - 4 stycznia 2011 r.)
 
22 grudnia 2010, Monika Pogroszewska, Krótsza praktyka w urzędzie, dłuższa w firmie (Rzeczpospolita)
22 grudnia 2010 r., Będą krótsze praktyki u fiskusa, (Gazeta Prawna), Łukasz Zalewski
24 grudnia 2010 r., Doradca podatkowy zapłaci minimum 520 zł ubezpieczenia, (Gazeta Prawna), Łukasz Zalewski
30 grudnia 2010, Marek Domagalski, Monika Pogroszewska, Nie wszyscy muszą kupić kasę fiskalną (Rzeczpospolita)


AKTUALNOŚCI Z REGIONALNYCH ODDZIAŁÓW KIDP
 
Regionalne Oddziały Izby informują… 

 
 Szkolenia w Regionalnych Oddziałach Izby (22 grudnia 2010 r. - 4 stycznia 2011 r.)
 

5 stycznia 2010 r., Wrocław (Dolnośląski OKIDP) - Zmiany w podatku PIT I CIT. Szczegóły
 
7-9 stycznia 2010 r., Wisła (Śląski OKIDP) - Szkolenie wyjazdowe 2011- Hotel "Stok" Wisła. Szczegóły
 
10 stycznia 2010 r., Łódź (Łódzki OKIDP) - Ordynacja podatkowa-CDiSP. Szczegóły
 
10 stycznia 2010 r., Bydgoszcz (Kujawsko-Pomorski OKIDP) - Rola i zadania doradcy podatkowego w postępowaniu kontrolnym i podatkowym. Szczegóły
 
10 stycznia 2010 r., Poznań (Wielkopolski OKIDP) - Krajowe i zagraniczne podróże służbowe oraz samochód w działalności firm w aspekcie podatków dochodowych i VAT. Szczegóły

 
11 stycznia 2010 r., Łódź (Łódzki OKIDP) - Zmiany w podatku od towarów i usług w 2011 roku. Szczegóły
 
11 stycznia 2010 r., Warszawa (Mazowiecki OKIDP) - Zmiany w podatku VAT. Szczegóły
 
11 stycznia 2010 r., Poznań (Wielkopolski OKIDP) - Budowanie strategii firmy część II. Szczegóły
 
11 stycznia 2010 r., Kraków (Małopolski OKIDP) - Zmiany w podatku VAT w 2011 r. Szczegóły
 
12 stycznia 2010 r., Rzeszów (Podkarpacki OKIDP) - Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych. Szczegóły
 
12 stycznia 2010 r., Wrocław (Dolnośląski OKIDP) - Rachunkowość dzisiaj i wizja przyszłości (regulacje krajowe i miedzynarodowe). Szczegóły

 
13 stycznia 2010 r., Warszawa (Mazowiecki OKIDP) - Podatek VAT od podstaw - kurs czterodniowy - warsztaty. Szczegóły
 
14 stycznia 2010 r., Koszalin (Zachodniopomorski OKIDP) - Podatek VAT od podstaw" - kurs czterodniowy - warsztaty. Szczegóły
 
17 stycznia 2010 r., Siedlce (Mazowiecki OKIDP) - Zmiany w podatku VAT. Szczegóły
 
Bliższe informacje i pełna oferta szkoleń znajdują się w portalu społecznościowym KIDP w zakładce Szkolenia. 
PRACE LEGISLACYJNE
 
Na platformie "Konsultacje aktów prawnych" zostały zamieszczone kolejne projekty aktów prawnych, przekazanych do zaopiniowania Krajowej Radzie Doradców Podatkowych. Poniżej zamieszczamy akty prawne, które są jeszcze w fazie konsultacji. Pozostałe akty prawne znajdują się na platformie Konsultacje aktów prawnych. Zachęcamy Państwa do umieszczania swoich komentarzy oraz zgłaszania postulatów.
 
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podpisie elektronicznym, ustawy o podatku od towarów i uskig, ustawy; Kodeks cywilny oraz ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 grudnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy
PODATKI W PRAKTYCE
 
NAJNOWSZE ZMIANY W PRZEPISACH
 
Opłata targowa
W Sejmie trwają prace nad projektem nowelizacji ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613). W założeniach nowelizacja miała służyć uproszczeniu przepisów i eliminacji wątpliwości interpretacyjnych. Jednak w obecnym kształcie przyznaje ona zbyt szerokie uprawnienia gminom, które będą mogły swobodnie decydować o nakładaniu opłat. Projekt wraz z uzasadnieniem

 
Euro 2012
Ministerstwo Finansów przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób prawnych i podatku dochodowego od osób fizycznych. Zwolnienie będzie dotyczyć nierezydentów pracujących przy organizacji Euro 2012 w Polsce. Projekt wraz z uzasadnieniem

 
E-faktury
Na publikację czeka nowe rozporządzenie dotyczące faktur elektronicznych. Zliberalizuje ono wymagania związane z posługiwaniem się elektronicznymi dokumentami. Z drugiej jednak strony zobowiąże przedsiębiorców do zapewnienia fiskusowi łatwego i bezzwłocznego do nich dostępu.
 
Wzory deklaracji podatkowych
Ministerstwo Finansów przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. W załączniku do projektu znalazło się 11 nowych wzorów deklaracji podatkowych. Projekt wraz z uzasadnieniem

NAJNOWSZE ORZECZNICTWO I INTERPRETACJE

Marszałek województwa musi podpisać skargę kasacyjną
Strona, która w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia braków formalnych pisma kwestionuje istnienie za-rzucanego przez sąd braku ponosi ryzyko poniesienia negatywnych skutków, o których została pouczona w tym wezwaniu.
(postanowienie NSA z 2 grudnia 2010r. – I OSK 1945/10).

Rozklejanie plakatów to usługa reklamowa
Działalność polegająca na montażu tablic reklamowych, rozklejeniu plakatów, a także innych pracach przygotowawczych jest usługą reklamową i nie może być opodatkowana ryczałtem ewidencjonowanym.
(wyrok NSA z 10 grudnia 2010r. – II FSK 1357/09).

Spóźniona faktura to nie dowód w sądzie
Złożony dopiero w trakcie rozprawy oryginał faktury VAT jest nieistotny w sprawie, jeżeli sąd nie dopuścił go jako dowodu.
(wyrok siedmiu sędziów NSA – I FPS 7/10). 

Kopie faktur można skanować i przechowywać w formacie pdf
Wymogiem przechowywania kopii faktury jest zachowanie jej oryginalnej postaci. Ten warunek spełnia także przechowywanie faktury w formie elektronicznej, tj. niemodyfikowanego pliku tekstowego, pozwalającego na każdorazowe odtworzenie formy papierowej na żądanie organu podatkowego w jej oryginalnej postaci.
(wyrok WSA w Opolu z 16 grudnia 2010r. – I SA/Op 545/10).

 
Zbiorniki na paliwo LPG są opodatkowane
Urządzenia techniczne na stacji paliw to budowle, od których należy zapłacić podatek od nieruchomości.
(wyrok WSA w Poznaniu z 16 grudnia 2010r. – III SA/Po 675/10).

 
Czytaj więcej na temat powyższych wyroków.

 
Promocja nie podlega opodatkowaniu VAT
Nieodpłatne przekazanie towarów na cele promocji jest reklamą. Takie działania nie są opodatkowane VAT.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 15 grudnia 2010r. – ILPP1/443-111/09/10-S/AK).

Lokata na książeczce pozbawi ulgi
Podatnik straci ulgę mieszkaniową, gdy środki ze sprzedaży odziedziczonej nieruchomości ulokuje na książeczce oszczędnościowej.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 21 grudnia 2010r. – IPPB2/436-483/10-2/MZ).

Dofinansowanie na nabycie budynku nie jest przychodem
Otrzymane przez podatnika dofinansowanie, które zostanie przeznaczone na nabycie budynku, nie stanowi przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 10 grudnia 2010r. – IPPB1/415-837/10-2/KS).
 
Elementy obiektu budowlanego są środkami trwałymi
Każde ogrodzenie, plac czy droga obsługujące więcej niż jeden budynek będą stanowić odrębny środek trwały.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 22 listopada 2010r. – IPPB1/415-715/10-4/ES).

Wydatki na zatrudnienie cudzoziemców będą kosztem
Podatnik, który ponosi wydatki związane z zatrudnieniem cudzoziemców, może zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodów.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 2 grudnia 2010r. – IPPB1/415–788/10–2/ES).
 
Czytaj więcej na temat powyższych interpretacji.
 
ARTYKUŁY PODATKOWE
 
Czy przekazanie majątku likwidacyjnego podlega VAT? Wyrok NSA z 21 kwietnia 2009 r., I FSK 59/08. Czytaj więcej
 
Działalność socjalna pracodawcy – konsekwencje podatkowe. Czytaj więcej

 
KANCELARIA DORADCY PODATKOWEGO
 
Jeśli nie reklama, to co? (cz. VII). Czytaj więcej

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.