Ubezpieczenia OC

Ubezpieczenia OC

Informujemy o uruchomieniu nowego elektronicznego systemu ubezpieczeń OC (eVida), który pozwala na złożenie wniosku ubezpieczenia OC na 2024 r. 
Przeczytaj więcej poniżej!

Zgodnie z art. 44 ustawy z dnia ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 2117) doradca podatkowy podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego, a obowiązek ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego ciąży na:

1. doradcach podatkowych wykonujących zawód: 

 • we własnym imieniu i na własny rachunek
 • w formie spółek niemających osobowości prawnej.

2. podmiotach zatrudniających doradców podatkowych, tj. podmiotach, z którymi doradcy podatkowi wykonujący zawód pozostają w stosunku pracy i które są:

 • osobami fizycznymi wpisanymi na listę doradców podatkowych, prowadzącymi działalność we własnym imieniu i na własny rachunek lub jako uczestnik spółki nie mającej osobowości prawnej,
 • adwokatami, radcami prawnymi, biegłymi rewidentami,
 • organizacjami zawodowymi posiadającymi osobowość prawną, spółdzielniami, stowarzyszeniami lub izbami gospodarczymi, jeżeli przedmiotem ich działalności statutowej jest również doradztwo podatkowe świadczone wyłącznie na rzecz ich członków,
 • podmiotami uprawnionymi na podstawie odrębnych przepisów do badania sprawozdań finansowych,
 • spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkami akcyjnymi, które spełniają łącznie następujące warunki:
  - większość członków zarządu stanowią doradcy podatkowi, a jeżeli zarząd składa się z nie więcej niż 2 osób, to jedna z nich jest doradcą podatkowym
  - większość głosów w zgromadzeniu wspólników (akcjonariuszy) oraz w organach nadzoru przysługuje doradcom podatkowym,
  - w spółce akcyjnej wydawane są wyłącznie akcje imienne,
  - zbycie akcji lub udziałów albo ustanowienie na nich zastawu wymaga zezwolenia udzielonego przez zarząd spółki.

Zasady podlegania obowiązkowi ubezpieczenia z tytułu wykonywania czynności doradztwa podatkowego stosuje się do adwokatów, radców prawnych oraz biegłych rewidentów, jeżeli zatrudniają doradców podatkowych i nie ubezpieczyli się od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu tych zawodów.

Właściwa podstawa prawna dla polis OC zawieranych przez doradców podatkowych to: rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe (Dz. U. 2003 r. nr 211, poz. 2065), zgodnie z którym obowiązek ubezpieczenia powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania czynności doradztwa podatkowego, a minimalna suma gwarancyjna w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, wynosi 10 000 euro. Wynegocjowana przez KIDP minimalna suma gwarancyjna dla polis zawieranych w ramach Umowy Generalnej wynosi 80 000 PLN.

UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA OC

Na warunkach Umowy Generalnej z dnia 17 listopada 2023 r. wynegocjowanej przez KIDP z TUiR Warta S.A., ubezpieczyć się może każdy doradca podatkowy, który do ubezpieczenia OC zobowiązany jest ustawą o doradztwie podatkowym oraz osoby prawne uprawnione do wykonywania doradztwa podatkowego jeżeli zatrudniają do 20 doradców podatkowych oraz ich obrót w roku obrotowym poprzedzającym rok złożenia wniosku nie przekroczył 6 mln zł oraz dodatkowych dobrowolnych ubezpieczeń tj.:

 • możliwość ubezpieczenia na znacznie wyższych sumach gwarancyjnych,
 • ubezpieczenie uzupełniające, które pozwala na zawarcie umowy ubezpieczenia OC z szerszym przedmiotowym zakresem ochrony ubezpieczeniowej, jak np. świadczenie usług rzeczoznawstwa, działalność naukowo-dydaktyczną, szkoleniową, wydawniczą, czy doradztwo kadrowe i administrowanie płacami.
 • ubezpieczenie karno-skarbowe, pozwalając ubezpieczyć koszty wynagrodzenia prawnika ustanowionego przez doradcę podatkowego, koszty sądowe a nawet grzywny nałożone na doradcę.
 • możliwość przystąpienia w dowolnym momencie roku (Okres Ubezpieczenia zgodnie z zapisami Umowy Generalnej od momentu złożenia wniosku do końca roku tj. 31.12) Umowa nie przewiduje indywidualnego końca okresu ubezpieczenia)  

PLATFORMA UBEZPIECZENIOWA

Ubezpieczenie można zawrzeć bez konieczności bezpośredniego kontaktu z ubezpieczycielem, korzystając z elektronicznego systemu eVida. Dostęp do systemu znajduje się w panelu mDoradca w zakładce Ubezpieczenia.

Elektroniczny system umożliwia:

 • szybkie złożenie wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia,
 • wygenerowanie polisy,
 • wyliczenie wysokości składki przy wnioskowanym zakresie ubezpieczenia, sumach gwarancyjnych z uwzględnieniem dostępnych dla Państwa zniżek.

KONTAKT

Wszelkie informacje oraz wsparcie w kwestiach technicznych związanych z administrowaniem umową można uzyskać w MAK Serwis Ubezpieczeniowy S.A.  tel. 48 22 470 00 12 e-mail: kidp@makserwisubezpieczeniowy.pl

JUŻ TERAZ ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z NOWĄ OFERTĄ W ELEKTRONICZNYM SYSTEMIE W KTÓRYM ZNAJDZIECIE PAŃSTWO: 

NOWE NIŻSZE SKŁADKI: 
* Dla doradców z długim stażem już od 263 PLN 
* Dla rozpoczynających działalność zawodową już od 324 PLN
* Nowe atrakcyjne stawki dla Uprawnionych Podmiotów 

SZEROKI ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ, PROSTA I WYGODNA PROCEDURA ZAWIERANIA UBEZPIECZENIA 

Krajowa Izba Doradców Podatkowych

ul. Grzybowska 85 lok. U7
Warszawa 00-844

tel.: 693 920 360
e-mail: biuro@kidp.pl

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.