Dla doradców

Podnoszenie kwalifikacji w pytaniach i odpowiedziach

Odpowiedzi na pytania i wątpliwości dotyczące nowych zasad stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych doradców podatkowych, przygotowane zostały w oparciu o uchwałę nr 750/2010 z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr 28/2006 Drugiego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 22 stycznia 2006 r. w sprawie zasad etyki doradców podatkowych (ze zm.). Przypominamy, że aktualny (jednolity) tekst zasad etyki doradców podatkowych został przyjęty uchwałą nr 237/2018 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Zasad etyki doradców podatkowych. W związku z powyższym każdą z poniższych odpowiedzi należy dodatkowo zweryfikować z aktualnym stanem prawnym.

Pytania skierowane do Biura KIDP zostały przeredagowane na potrzeby niniejszej publikacji m.in. poprzez usunięcie danych pozwalających na identyfikację ich Autorów, a także poprzez usunięcie treści nie mieszczącej się w konwencji pytań związanych z problematyką nowych zasad stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych doradców podatkowych.

W związku z podjęciem przez Krajową Radę Doradców Podatkowych Uchwały nr 750/2010 z dnia 08.12.2010 roku w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr 28/2006 Drugiego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 22 stycznia 2006 r. w sprawie zasad etyki doradców podatkowych (ze zm.), uprzejmie proszę o informację, w jaki sposób mają być przeliczane punkty dla doradców podatkowych za udział w szkoleniu? Zgodnie z art. 11f, 1 godzina wysłuchanego wykładu, prelekcji lub podobnej formy, to 1 punkt. W związku z tym rozumiem, iż w przypadku szkolenia odbywającego się w godzinach 10:00-15:00, w trakcie którego zaplanowano dwie przerwy kawowe (w sumie 30 minut) lub prezentacje sponsorów, czas wszystkich przerw należy odjąć, a doradca podatkowy powinien otrzymać punkty tylko za czas faktycznie wysłuchanego wykładu.
Więcej
Nawiązując do § 1. Uchwały nr 750/2010 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z 8 grudnia 2010 r.: „Poszczególnym formom podnoszenia kwalifikacji przyznaje się następujące ilości punktów: a) 1 godzina wysłuchanego wykładu, prelekcji lub podobnej formy – 1 punkt, c) 1 godzina wygłoszonego wykładu, prelekcji lub podobnej formy – 3 punkty, d) udział w konferencji jednodniowej – ilość punktów równoważna ilości godzin konferencyjnych, zgodnie z zasadą ustaloną w lit a), nie więcej niż 5 punktów” - chciałem spytać, czy ograniczenie ilości punktów przewidziane dla konferencji (maks. 5 pkt), nie obejmuje szkoleń? Na przykład: jeśli szkolenie całodniowe (nie konferencja), obejmuje 6 godzin zajęć merytorycznych, rozumiem, że uczestnik uzyskuje 6 pkt. Analogicznie, jeśli prowadzę szkolenie (nie konferencję) obejmujące 5 godz. zajęć merytorycznych, uzyskuję 15 pkt.
Więcej
Z uchwały wynika, iż: „... w jednym roku jestem zobowiązana uzyskać minimum 25% dwuletniego limitu.” (art. 11f ust 2). Czy istnieje możliwość, aby w jednym roku uzyskać 100% wymaganego limitu? Czy też w każdym roku należy uzyskać co najmniej 25% i bez znaczenia jest to, iż w poprzednim roku uzyskałam już wymaganą liczbę punktów?
Więcej
Czy doradca podatkowy, który zawiesił wykonywanie zawodu, jest zobowiązany do uzyskania 32 pkt w okresie dwóch lat? Czy obowiązek uzyskania tych punktów, dotyczy tylko czynnych doradców podatkowych? W uchwale wspomniano o dodatkowych punktach, które musi zdobyć doradca podatkowy, który podjął wykonywanie zawodu w trakcie roku kalendarzowego, po okresie zawieszenia wykonywania zawodu - stąd moja wątpliwość.
Więcej
Czy ponieważ zdałam egzamin w maju 2010, przyznane mi zostaną 32 punkty z tego tytułu na podstawie art. 11f uchwały? W przepisie nie ma mowy o terminie egzaminu.
Więcej
1) Pojawia się wątpliwość następującej treści: w art. 11e ust. 2 pkt b:
„Stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych doradców podatkowych obejmuje wybrane, według potrzeb doradcy podatkowego, formy kształcenia:
1. udział w szkoleniach specjalistycznych o tematyce zbieżnej z zawodową działalnością doradcy podatkowego,
2. samokształcenie doradcy podatkowego polegające w szczególności na aktualizacji wiedzy zawodowej,
3. udział w innych formach prezentacji dorobku i rozwiązań w zakresie prawa podatkowego i dziedzin pokrewnych - konferencje, sympozja, zjazdy, wykłady, szkolenia e-learningowe organizowane przez Krajową Radę Doradców Podatkowych oraz publikacje itp.”.
Czy doradca podatkowy, który odpowie, iż realizuje podnoszenie kwalifikacji na zasadach określonych w pkt b - oznacza, że wypełnił nałożone obowiązki? Jeśli tak, to cała dalsza treść uchwały wydaje się bezprzedmiotowa, bo każdy będzie mógł odpowiedzieć, że w takiej formie realizuje nałożony obowiązek. Jeśli nie, to jak punktowo będzie rozliczane samokształcenie?
2) Zgodnie z treścią art.11d (poprzednie oznaczenie 11e) Zasad Etyki, doradcy podatkowi zobowiązani są do stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych według zasad określonych w rozdziale VIa tych Zasad, w zakresie odpowiadającym tematyce egzaminu na doradcę podatkowego. Przez stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych doradców podatkowych rozumie się w szczególności, według potrzeb doradcy podatkowego, samokształcenie doradcy podatkowego polegające w szczególności na aktualizacji wiedzy zawodowej. Oznacza to, iż dla wypełnienia ustawowego obowiązku podnoszenia kwalifikacji wystarczy samokształcenie doradcy podatkowego.
Natomiast art. 11f wprowadza punktowy system oceny podnoszenia kwalifikacji doradców podatkowych i wymóg uzyskania 32 punktów w ciągu dwóch lat. Oznacza to, iż wyżej wymieniona uchwała zawiera sprzeczne uregulowania, a do wypełnienia obowiązku podnoszenia kwalifikacji wystarczy samokształcenie doradcy podatkowego.
Więcej
Czy prowadząc wykłady na kursach dla dorosłych finansowanych ze środków unijnych również będę miał zaliczane punkty za podnoszenie kwalifikacji zawodowych? Nadmieniam, że tematyka prowadzonych wykładów obejmuje wszystkie zagadnienia z dziedziny szeroko pojętego doradztwa podatkowego. Prowadzenie wykładów może zostać potwierdzone pisemnym zaświadczeniem z instytucji organizującej szkolenia.
Więcej
Zwracam się z prośbą o informację, czy planowane przeze mnie szkolenie tj. Kurs kadry i prawo pracy, organizowane przez Studium Kształcenia Kadr, spełnia kryteria uzyskania punktów dla doradcy podatkowego. Czas trwania kursu - 30 godzin, system wieczorowy 2 lub 3 razy w tygodniu, potwierdzony zaświadczeniem o ukończeniu kursu wg Wzoru MEN i rachunkiem.
Więcej
W związku z uchwałą Nr 750/2010 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 8 grudnia 2010r., która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2011r. w sprawie zasad stałego podnoszenia kwalifikacji doradcy podatkowego - Zarząd Spółki z o.o. zwraca się z pytaniem, jakie warunki należy spełnić, aby udział w zorganizowanym przez naszą spółkę w dniu 14.01.2011r. szkoleniu w zakresie zmian w podatku VAT na 2011r. (prowadzącym szkolenie był doradca podatkowy), mógł zostać zakwalifikowany do odbytego w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych doradcy podatkowego.
Zgodnie bowiem z treścią art. 11g pkt 2 ww. uchwały: „W celu wypełnienia obowiązku określonego w ust. 1 zarządy regionalnych oddziałów Krajowej Izby Doradców Podatkowych mogą zawierać porozumienia o współpracy w zakresie organizowania form podnoszenia kwalifikacji”.
W pkt 5 ww. artykułu czytamy: „Doradca podatkowy może wypełnić obowiązek podnoszenia kwalifikacji, poprzez udział we wszystkich formach podnoszenia kwalifikacji organizowanych przez jednostki organizacyjne Krajowej Izby Doradców Podatkowych lub inne podmioty w szczególności uczelnie wyższe, stowarzyszenia i organizacje w zakresie działania zbieżnym z tematyką egzaminu na doradcę podatkowego”.
Na podstawie natomiast art. 11h pkt 4 ww. uchwały: „Doradca podatkowy uczestniczący w formach kształcenia organizowanych przez inne podmioty niż organy lub jednostki organizacyjne Krajowej Izby Doradców Podatkowych zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż do 31 marca roku następnego, dokonać właściwe wpisy w centralnej ewidencji, z jednoczesnym przesłaniem uwierzytelnionych przez siebie kopii uczestnictwa w tych formach kształcenia do właściwego regionalnego oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych (...)”.
Z cytowanych wyżej przepisów jednoznacznie wynika, że oprócz form kształcenia organizowanych przez Regionalne Oddziały Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Zarządy tych Oddziałów mogą zawierać porozumienia o współpracy w zakresie organizowania form podnoszenia kwalifikacji. Dlatego też Zarząd Spółki z o.o. zwraca się z prośbą o możliwość podpisania takiego porozumienia.
Więcej
W związku z nowymi wymogami odnośnie podnoszenia kwalifikacji doradców podatkowych, chciałbym uzyskać informację o treści zaświadczenia dokumentującego uczestnictwo w warsztatach (poza systemem szkoleń KIDP). Chciałbym mieć pewność, że otrzymane przeze mnie zaświadczenie zostanie uwzględnione w rozliczeniu punktów za podnoszenie kwalifikacji. Przesyłam proponowany wzór zaświadczenia; oryginał będzie w języku angielskim. Proszę o potwierdzenie, że zaświadczenie o tym wzorze wraz z moim opisem będzie potwierdzeniem uczestnictwa, o którym mowa w art. 11h zasad etyki.
Wzór:
Wiedeń, dnia [...]
Zaświadczenie

Zaświadcza się, iż Pan (…) w dniach [...] - [...] stycznia 2011 r. wziął udział w warsztatach – studia przypadków w zakresie interpretacji umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, organizowanych przez [...].
Wymiar czasu trwania warsztatów wyniósł:
1. data – czas warsztatów
2. data – czas warsztatów
3. data – czas warsztatów

[podpis/pieczątka]
Więcej
Informuję, że otrzymałam wiadomość o podjętej uchwale 750/2010 w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych i zapoznałam się z ww. uchwałą w całości. Mam jednak jedno pytanie - obecnie zawiesiłam prawo wykonywania zawodu doradcy podatkowego. Pozostaję jednak w zatrudnieniu na stanowisku redaktora w wydawnictwie podatkowym, a moim głównym zakresem pracy jest pisanie artykułów o tematyce podatkowej. Wydawnictwo jednak nie zamieszcza danym personalnych osoby, która jest autorem danego artykułu, a jedynie na ostatniej stronie podane są osoby prowadzące główne działy czasopisma. Jednocześnie wewnętrzna procedura wydawnictwa umożliwia sprawdzenie, kto jest autorem danego artykułu. Moim zdaniem taka publikacja spełnia wymogi podnoszenia kwalifikacji zawodowych doradcy podatkowego, a konkretnie art. 11 ust. 3 lit. f) ww. uchwały. Mam jednak wątpliwości, w jakiej formie potwierdzać ilość i objętość opublikowanych artykułów?
Więcej
Prowadzę szkolenia z zakresu podatków i z tego tytułu wystawiam faktury. Na fakturach nie wpisuję jednakże godzin trwania szkolenia. Standardowo jest to jeden dzień szkoleniowy czyli 6 godzin (10:00 - 16:00). W jaki sposób udokumentować liczbę godzin? Czy wystarczy moje oświadczenie dotyczące liczby godzin szkoleniowych? Czy powinno być to oświadczenie firmy organizującej szkolenia, czy też np. program szkolenia, z którego wynika liczba godzin szkoleniowych?
Więcej
Czy istnieje możliwość przesłania wcześniejszego, niż do 31 marca, pisma wraz z dowodami wykonania obowiązku samokształcenia?
Więcej
W art. 51 określającym kompetencje Zjazdu mamy takie zapisy: art. 51. ust.1 pkt 8 lit. c: zasady stałego podnoszenia kwalifikacji przez doradców podatkowych, w szczególności przez osoby podejmujące wykonywanie zawodu doradcy podatkowego po okresie niewykonywania zawodu przekraczającym 5 kolejnych lat, art.51 ust. 1 pkt 10: określanie zasad stałego podnoszenia kwalifikacji przez doradców podatkowych. Punkt 8 przed nowelizacją miał krótki zapis: ”uchwalanie zasad etyki zawodowej”.
Nowe brzmienie zostało nadane nowelą z sierpnia 2010, która to dała uprawnienia Radzie przyjęcia nowych zasad etyki, niezależnie od postanowień Zjazdu, w terminie 6 miesięcy. Dodatkowo mamy jeszcze:
- Uchwałę Nr 750/2010 Rady oraz:
- Uchwałę Nr 25 Zjazdu z dnia 21 stycznia 2006 r.,
- Uchwałę Nr 46/2010 Zjazdu z dnia 16 stycznia 2010 r.
Pytanie brzmi - czy Rada może wydawać uchwały sprzeczne z uchwałami Zjazdu? I dalej - kto optował za tym, aby zapisy dotyczące szkolenia były dublowane w ustawie? Wszak na takiej podstawie mogą powstać (i w tym wypadku powstały) akty prawa korporacyjnego wydawane na podstawie różnych delegacji (pkt 8 i pkt 10 ust. 1 art.51) przez różne podmioty (będące w stosunku zależności), a dotyczące tej samej materii? Jak to się zatem stało, że tak ”nieelegancko” mamy skonstruowane przepisy w art. 51? Jakie widzę rozwiązanie? Otóż proponuję: w trybie pilnym zawiesić wykonanie uchwały Nr 750/2010 Rady i wystąpić do ministra, aby zgłosił inicjatywę ustawodawczą w zakresie nowelizacji ustawy o doradztwie podatkowym. Celem nowelizacji winno być wykreślenie w art.51 pkt 10 ust.1 albo w pkt 8 tegoż ustępu lit. c. Ja optuję za tą drugą opcją. Zasady podnoszenia kwalifikacji zawodowych są już określone stosownymi uchwałami naszej najwyższej władzy (tj. Zjazdu) i nie widzę powodu, aby „doprecyzowywać” je w trybie ekstraordynaryjnym. Osobiście stoję na stanowisku, że stosowanie się do Uchwał Zjazdu, a nie Uchwał Rady, w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych, nie może stanowić podstawy do uznania za naruszenie zasad etyki zawodowej, i tym samym nie da podstawy do wszczęcia postępowania przed Sądem Dyscyplinarnym naszej korporacji.
Proszę Koleżanki i Kolegów z naszego oddziału o przekazanie moich
wątpliwości (zwłaszcza zawartych w ostatnim akapicie) do Rady.
Oczekuję, że Rada zajmie stanowisko i poinformuje nas jak widzi sprzeczność, która moim zdaniem, występuje w art.51 oraz pomiędzy Uchwałami Rady oraz Uchwałami Zjazdu. Oczywiście nie jest to żądanie, ale jedynie prośba mająca na celu wyjaśnienie wątpliwości i niepokojów.
Więcej
Czy udział w szkoleniach organizowanych przez inne podmioty niż KRDP i pochodne, takie jak izby skarbowe, stowarzyszenia księgowych lub inne instytucje szkoleniowe (we wskazanej uchwale art. 11g, pkt 5), jest tak samo punktowany? Czy należy przesyłać certyfikaty ukończenia takich kursów do Państwa/Oddziału? Rozumiem, że winna być tam umieszczona ilość godzin wykładu, by móc sumować punkty...
Więcej
Jaka ilość punktów jest przyznawana za artykuł, jeśli jestem współautorką?
Więcej
W związku z obowiązkiem podnoszenia kwalifikacji i zbierania punktów proszę o odpowiedź, czy doradca podatkowy z dużym stażem pracy (od roku 1994), który ukończył 60 rok życia i jest na emeryturze, a kwalifikacje zawodowe podnosi poprzez samokształcenie i aktualizacje wiedzy zawodowej w zależności od potrzeby musi brać udział w szkoleniach i wyjazdach specjalistycznych organizowanych przez KIDP?
Więcej
Czy punkty otrzymuje się wyłącznie za wygłoszenie wykładu w ramach szkoleń organizowanych przez KIDP, czy również w ramach szkoleń komercyjnych organizowanych przez różnego rodzaju firmy szkoleniowe? Chodzi o sytuację, w której firma szkoleniowa prosi mnie o wygłoszenie wykładu (np. prowadziłam szkolenie na temat opodatkowania VAT usług medycznych po 1 stycznia 2011 r., czy na temat ryzyk podatkowych dla firm zajmujących się komercyjnie wynajem powierzchni w centrach handlowych, szkolenie dot. zmian podatkowych, itp)?
Więcej
Czy uwzględnia się fakt prowadzenia szkoleń dla własnych klientów? Organizuję szkolenia dla moich klientów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (na przykład na temat zmian w podatkach, cen transferowych, skutków podatkowych restrukturyzacji, itp).
Więcej
Czy przyznawane są punkty za wykłady dla studentów? Prowadzę zajęcia na uniwersytecie z międzynarodowego prawa podatkowego (co tydzień przez 1 semestr), szkolenia dla aplikantów notarialnych z zakresu prawa podatkowego, ćwiczenia z prawa podatkowego na uniwersytecie. Czy za tego rodzaju działalność przyznawane są punkty? Jeśli tak, jak są liczone?
Więcej
Czy uwzględnia się wyłącznie artykuły w miesięcznikach podatkowych (np. Przegląd Podatkowy, Monitor Podatkowy.), czy też artykuły w prasie codziennej (np. żółte strony Rzeczpospolitej)?
Więcej
Czy artykuły lub książki powinny być do Państwa przesłane, celem uzyskania odpowiedniej ilości punktów?
Więcej
Jaki dokument potwierdzający musi przekazać doradca podatkowy, który ma publikacje w prasie np. w Forum Podatnika lub w Rzeczpospolitej?
Więcej
Czy jeżeli doradca pisze artykuły do wewnętrznego biuletynu w firmie, który jest również publikowany w formie elektronicznej na stronie internetowej danej firmy, czy z tego tytułu też uzyskuje punkty?
Więcej
Proszę uprzejmie o odpowiedź, z kim mam się skontaktować w celu uzyskania informacji na temat punktacji związanej z podnoszeniem kwalifikacji. W listopadzie 2011 r. ukończyłem studia podyplomowe o kierunku „rachunkowość”. Chciałbym wiedzieć kto, i na jakich zasadach mi je zaliczy do systemu punktacji, oraz chciałbym uzyskać informacje o odpowiedzialności za niezebranie wystarczającej ilości punktów.
Więcej
W związku z systemem punktowym podnoszenia kwalifikacji zawodowych, mam pytanie. Od 1992 roku prowadzę kursy księgowości i oczywiście na nich wykładam, posiadam zarejestrowaną w Kuratorium Oświaty niepubliczną placówkę oświatową. Czy można to zaliczyć do punktacji, a jeżeli tak, to jak mam dokumentować moje godziny wykładów? Zaznaczam, iż jest to średnio około 20 godzin miesięcznie, odliczając przerwy wakacyjne, świąteczne itd. - około 100 - 150 godzin wykładowych w roku.
Więcej
Czy artykuły lub książki powinny być przesłane do KIDP, celem uzyskania odpowiedniej ilości punktów za podnoszenie kwalifikacji zawodowych?
Więcej
Czy wypowiedzi doradców podatkowych w artykułach dziennikarzy (czyli cytowanie wypowiedzi eksperta) są podstawą do uzyskania punktów za publikację artykułu, czy to musi być samodzielny artykuł (nawet krótki) autorstwa doradcy podatkowego?
Więcej
Czy redakcja musi wystawiać potwierdzenia, że doradca opublikował artykuł (z podaniem ilości znaków)? Czy wystarczy że doradca pokaże wycinek/wydruk z gazety?
Więcej
Czy udział w szkoleniach wewnętrznych/prowadzenie szkoleń wewnętrznych jest formą podnoszenia kwalifikacji zawodowych? X organizuje cykliczne szkolenia wewnętrzne dostępne dla swoich pracowników, dotyczące zagadnień związanych z problematyką prawa podatkowego, a w szczególności bieżących zmian legislacyjnych w przepisach prawnych oraz praktycznych aspektów implementacji tych zmian. Czy udział w tego typu szkoleniach lub prowadzenie takich szkoleń, jest formą podnoszenia kwalifikacji zawodowych doradcy podatkowego?
Więcej
Czy udział w zajęciach Akademii Podatkowej/prowadzenie zajęć w ramach Akademii Podatkowej jest formą podnoszenia kwalifikacji zawodowych? Doradcy podatkowi zatrudnieni w X biorą udział w zajęciach tzw. Akademii Podatkowej. Akademia Podatkowa jest cyklem wykładów poświęconych tematyce prawa podatkowego oraz innych dziedzin prawa, których znajomość jest niezbędna w toku działalności zawodowej doradców podatkowych. Ponadto, w ramach Akademii Podatkowej prowadzone są szkolenia techniczne dotyczące efektywnego wykorzystania źródeł wiedzy, sztuki prezentacji etc. Szkolenia tego typu zwykle kończą się egzaminem testowym. Czy udział w szkoleniach Akademii Podatkowej, lub prowadzenie tych szkoleń jest formą podnoszenia kwalifikacji zawodowych doradcy podatkowego?
Więcej
Czy udział w szkoleniach e-learningowych jest formą podnoszenia kwalifikacji zawodowych? Doradcy podatkowi zatrudnieni w X biorą udział w organizowanych przez nią szkoleniach e-learningowych, dotyczących zagadnień niezbędnych dla właściwego wykonywania zawodu doradcy podatkowego (np. etyki zawodu doradcy podatkowego, czy też zasad minimalizacji ryzyka związanego ze świadczeniem usług doradczych). Pracownicy X mogą wziąć udział w szkoleniach po zalogowaniu do dedykowanego, wewnętrznego serwisu internetowego. Po zalogowaniu w serwisie, pracownikowi udostępniane są materiały szkoleniowe. W przypadku znacznej większości szkoleń interaktywnych, po zapoznaniu się z materiałami szkoleniowymi, pracownik bierze udział w sprawdzianie wiedzy uzyskanej podczas szkolenia. Czy udział w szkoleniach e-learningowych organizowanych przez X, jest formą podnoszenia kwalifikacji zawodowych doradcy podatkowego?
Więcej
Czy udział w spotkaniach wewnętrznych jest formą podnoszenia kwalifikacji zawodowych? Doradcy podatkowi zatrudnieni w X biorą udział w spotkaniach wewnętrznych organizowanych ad hoc, w związku z zaistnieniem konieczności ustalenia wspólnego stanowiska pracowników X w zakresie kontrowersyjnych regulacji prawa podatkowego. Czy udział w tego typu szkoleniach jest formą podnoszenia kwalifikacji zawodowych doradcy podatkowego?
Więcej
Czy przygotowanie publikacji w wydawnictwie elektronicznym będącym własnością X uprawniają do uzyskania punktów? Doradcy podatkowi zatrudnieni w X przygotowują artykuły i komentarze z zakresu prawa podatkowego, które publikowane są w prowadzonym przez X internetowym portalu informacyjnym poświęconym prawu podatkowemu. Portal podatkowy nie ma charakteru wewnętrznego i jest dostępny także dla osób niezatrudnionych w X oraz niebędących jej kontrahentami. Dostęp, do niektórych części portalu jest przy tym odpłatny. Czy przygotowywanie artykułów i komentarzy, publikowanych w portalu internetowym, jest formą podnoszenia kwalifikacji zawodowych doradcy podatkowego?
Więcej
Czy wystąpienie doradcy podatkowego w środkach masowego przekazu jest formą podnoszenia kwalifikacji zawodowych? Doradcy podatkowi zatrudnieni w X przygotowują wystąpienia emitowane następnie w środkach masowego przekazu w formie audio-video (radio, telewizja, serwisy internetowe, w tym także wydawnictwo elektroniczne będące własnością X). Wystąpienia mają formę wywiadów lub samodzielnych wypowiedzi doradców podatkowych, poświęconych tematyce prawa podatkowego. Czy tego typu wystąpienia są formą podnoszenia kwalifikacji zawodowych doradcy podatkowego?
Więcej
Czy udzielenie przez doradcę podatkowego wywiadu jest formą podnoszenia kwalifikacji zawodowych? Doradcy podatkowi zatrudnieni w X udzielają obszernych wywiadów prasowych i telewizyjnych, poświęconych tematyce prawa podatkowego. Czy udzielanie tego typu wywiadów, jest formą podnoszenia kwalifikacji zawodowych?
Więcej
Czy w związku z podnoszeniem przez doradcę podatkowego kwalifikacji zawodowych, istnieje możliwość przyznawania punktów cząstkowych? Przykładowo, jeżeli doradca podatkowy będzie autorem publikacji prasowej o objętości 1,5 strony znormalizowanego maszynopisu, czy liczbę punktów należy zaokrąglić do liczby odpowiadającej liczbie przyznawanej za 2 strony maszynopisu (w omawianym przypadku 6 pkt), czy też liczbie punktów przysługującej publikacji o objętości 1 strony maszynopisu (w omawianym przypadku 3 pkt), czy też z tytułu nadwyżki powyżej 1 strony maszynopisu, należy przyznać punkty cząstkowe (w omawianym przypadku 4,5 pkt)? Czy analogiczny sposób obliczania punktów znajdzie zastosowanie w przypadku szkoleń specjalistycznych prowadzonych przez doradcę podatkowego lub szkoleń, w których doradca bierze udział?
Więcej
Jaki jest właściwy sposób obliczania punktów w przypadku współpracy doradców w ramach podnoszenia kwalifikacji? Zdarza się, że doradcy podatkowi zatrudnieni w X przygotowują publikacje, o których mowa w załączniku do uchwały nr 28/2006 oraz wygłaszają wykłady oraz prelekcje, o których mowa w załączniku do uchwały - wspólnie z innymi doradcami, bądź osobami nie mającymi takich uprawnień. Czy w takim przypadku, każdemu doradcy biorącemu udział w prelekcji lub będącemu autorem publikacji, należy przyznać taką liczbę punktów, jaka przysługiwałaby mu, gdyby samodzielnie przygotował publikację lub wystąpienie? Jeśli nie, w jaki sposób liczyć punkty, gdy udziały współautorów nie są równe?
Więcej
Które z przedstawionych poniżej rozwiązań stanowi właściwy sposób dokumentowania publikacji doradcy podatkowego? Czy publikacja doradcy podatkowego powinna być udokumentowana zaświadczeniem wydanym przez redakcję (wydawnictwo), w którego tytule publikacja została zamieszczona (jak w postępować w przypadku odmowy wydania zaświadczenia)?
Więcej
W jakim terminie przewiduje się umożliwienie dokonywania rozliczeń uzyskanych punktów przyznawanych w związku z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych doradcy podatkowego, poprzez system mDoradca? Jakie są podstawowe założenia funkcjonowania modułu rozliczania uzyskanych punktów za pośrednictwem systemu?
Więcej
W jaki sposób udokumentować dla celów punktacji za podnoszenie kwalifikacji zawodowej własne publikacje internetowe publikowane przeze mnie osobiście? W mojej ocenie prawo nie stoi na przeszkodzie takiej formie samokształcenia, problemem jest jedynie dokumentowanie. Jestem wydawcą, a mój serwis internetowy jest wpisany do rejestru dzienników i czasopism. Jest to uznany serwis o zasięgu ogólnopolskim, poświęcony tematyce podatkowej, odwiedzany przez ok. 100 - 150 tys. użytkowników miesięcznie, którzy odsłaniają 0,5-1 mln stron miesięcznie. Do roku 2006 publikowałem dla uznanych wydawnictw podatkowych, nie tylko w Internecie. W latach następnych pisałem dla własnego wydawnictwa, które ostatecznie zakupiła jedna ze spółek giełdowych. Obecnie publikuję osobiście w kolejnym tytule prasowym, online i ze względów strategicznych nie współpracuję z wydawnictwa zewnętrznymi.
Więcej
Czy doradca podatkowy może zaliczyć do punktacji i w jakiej wysokości ustalić to zaliczenie: 1 godzina tygodniowo dyżuru telefonicznego, jest to szkolenie i rozwiązywanie problemów księgowych, w tym w zakresie PIT, CIT, VAT. Dyżur prowadzony jest dla około 150 placówek szkolnych z całego kraju, zrzeszonych w Społecznym Towarzystwie Oświatowym. Często są to również opracowania przygotowane w formie e-mail na zadane skomplikowane pytania, do których niezbędne jest samokształcenie. Posiadamy stałą długoletnią umowę na wykonywane tych usług, wykonanie godzin usług potwierdzone jest każdorazowo wystawioną miesięcznie fakturą VAT. Dla tej samej zbiorowości księgowych 1 raz w roku wykonane jest szkolenie podsumowujące zwykle 2 dni po minimum 5 godzin. (wiemy, że szkolenia mogą być zaliczone) 1 szt. Czy do punktacji można zaliczyć przygotowanie zapytania wiążącego w zakresie prawa podatkowego do Ministra Finansów, z możliwością odwołania od wydanej interpretacji do Naczelnego Sądu Administracyjnego?
Więcej
Informuję, że obecnie jestem wpisany na listę doradców podatkowych, lecz nie wykonuję zawodu, jednakże w roku bieżącym planuję rozpocząć działalność w tym zakresie. Obecnie uczestniczę w szkoleniach i uzyskuję niezbędne punkty. W związku z uchwałą Krajowej Rady Doradców Podatkowych Nr 750/2010 z dnia 8 grudnia 2010 r., w sprawie zasad stałego podnoszenia kwalifikacji doradcy podatkowego, uprzejmie proszę o wyjaśnienie, czy punkty uzyskiwane w celu potwierdzenia wykonywania obowiązku podnoszenia kwalifikacji podczas zawieszenia wykonywania zawodu, będą w tej sytuacji zaliczane do obowiązkowych limitów na lata 2011-2012 po rozpoczęciu wykonywania przeze mnie zawodu w 2011 r. lub 2012 r.?
Więcej
Czy zgodnie z Uchwałą 750/2010 dotyczącej podnoszenia kwalifikacji publikacje elektroniczne (komentarze elektroniczne, e-booki, monografie, artykuły publikowane na łamach serwisu internetowego) będą uwzględniane przy naliczaniu punktów? W Uchwale jest mowa w art. 11f o „publikacjach książkowych lub równoważnych (np. w formie elektronicznej)”.
Więcej
Moja firma jest administratorem miesięcznego biuletynu internetowego X. Jest to profesjonalny serwis publikujący artykuły, orzeczenia, analizy prawne itd. z obszaru rachunkowości, podatków i finansów. Chcielibyśmy przyznawać Doradcom Podatkowym punkty za publikacje na łamach naszego serwisu. Uprzejmie proszę o odpowiedź czy spełniamy warunki aby takie punkty przyznawać, zgodnie z uchwałą 750/2010 z dnia 8 grudnia 2010 r.
Więcej
Czy jeżeli szkolenie (np. trwające 2 godziny bez przerw) będą prowadziły dwie osoby to czy za jego wspólne prowadzenie otrzymają one po 6 punktów (2 godziny x 3 pkt) czy też zastosowanie będzie miała inna zasada przydzielania punktów np. ich podział, czyli otrzymanie przez każdego prowadzącego 3 punktów (6 punktów/2 prowadzących).
Rodziłoby to sytuację, w której uczestnicy dwugodzinnego szkolenia zakończonego testem otrzymają za udział 4 punkty, podczas gdy prowadzący szkolenie (2 osoby) otrzymaliby tych punkt6w 3.
Pytanie to odnosi się częściowo do odpowiedzi udzielonej na pytanie nr 16.
Więcej
Czy doradca podatkowy biorący udział w następujących formach szkolenia i podnoszenia kwalifikacji, organizowanych przez jego pracodawcę (spółkę doradztwa podatkowego):
1. Szkolenia tradycyjne (tzw. classroom) prowadzone przez doradców podatkowych;
2. Szkolenie w formie webcast, prowadzone na żywo przez doradców podatkowych. Uczestnicy szkolenia na żywo, poprzez Internet biorąc udział w szkoleniu, słuchając wykładu oraz mają możliwość zadawania pytań prowadzącym. Udział uczestników w szkoleniu jest rejestrowany.
3. Szkolenia e-learning dotyczące zagadnień podatkowych, zakończone testem wiedzy merytorycznej
Druga część pytania dotyczy przydzielenia punktów za prowadzenie wymienionych dwóch form szkolenia a mianowicie szkoleń tradycyjnych i w formie webcast.
Pytanie jest zadawane w kontekście odpowiedzi na Pytanie 31 oraz Pytanie 30., w którym pada stwierdzenie, iż:
„Z przytoczonych przepisów nie wynika, że doradca podatkowy, który wysłuchał wykładu lub ten wykład wygłosił w spółce doradztwa podatkowego, w której jest zatrudniony, nie uzyska punktów w ramach podnoszenia kwalifikacji.
Pamiętać jednocześnie należy, że punkty z tytułu podnoszenia kwalifikacji nie są przyznawane przez jednostkę (podmiot) organizujący szkolenie, wykład czy publikujący artykuł napisany przez doradcę lub wydający książkę, lecz przez właściwe miejscowo dla doradcy Regionalne Oddziały Krajowej Izby Doradców Podatkowych.”
Ale również w kontekście odpowiedzi na Pytanie 32.
„Jak wynika z treści tej jednostki redakcyjnej, szkolenia prowadzone w trybie e-learningowym są formą podnoszenia kwalifikacji tylko wtedy, gdy są organizowane przez Krajową Radę Doradców Podatkowych. Tak więc udział w szkoleniach e-learningowych organizowanych przez inne podmioty niż Krajowa Rada Doradców Podatkowych nie są formą kształcenia, która jest podnoszeniem kwalifikacji zgodnie z treścią Zasad Etyki.”
Chcielibyśmy zaznaczyć, że wskazane w punkcie 2 szkolenie w formie webcast, nie jest szkoleniem „e-learning” w sensie strice oraz w tym, w jakim zostały przedstawione w pytaniu nr 32.
Więcej
W nawiązaniu do odpowiedzi na Pytanie nr 2 na stronie http://www.krdp.pi
Z udzielonej odpowiedzi wynika, że za uczestnictwo w szkoleniu lub konferencji całodniowej można uzyskać maksymalnie 5 punktów. Prosimy o potwierdzenie:
1. Ile maksymalnie można uzyskać punktów za prowadzenie całodniowego szkolenia lub konferencji (np. 5 godzin bez przerw kawowych). Zgodnie z art. Ile (poprzednio 1) pkt 3.c — „1 godzina wygłoszonego wykładu, prelekcji lub podobnej formy — 3 punkty”
2. Czy rzeczywiście uczestnicy za całodzienne szkolenie mogą otrzymać tylko maksymalnie 5 punktów:
a. Bez względu na to czy wysłuchują wykładu z testem bądź bez testu 1,5 pkt zgodnie z art. 11e (poprzednio e) pkt 3.b oraz 3.a
b. Bez względu na to czy wykład / szkolenie trwa 3 godziny czy 5 godzin
W odpowiedzi na pytanie 12 znajduje się bowiem stwierdzenie zgodne z art. 11e (poprzednio f), że:
„Należy przy tym pamiętać, że punkty uzyskuje się za godzinę wysłuchanego lub wygłoszonego wykładu, bez przerw kawowych, lunchowych oraz przeznaczonych na prezentacje na przykład sponsora szkolenia.”
Więcej
W nawiązaniu do odpowiedzi na Pytanie nr 5 na stronie http://www.krdp.pl
Czy jeżeli osoba zdała egzamin na doradcę podatkowego w 2011 roku (i w tym samym roku została wpisana na listę i rozpoczęła działalność) to czy w związku z tym zrealizowała już ona obowiązek zdobycia 32 punktów na okres 2011-2012 czy też musi w roku 2012 zdobyć jeszcze 25% limitu - czyli 8 pkt.
Więcej
W nawiązaniu do odpowiedzi na Pytanie nr 6 na stronie http://www.krdp.pl
Czy szkolenia e-learning (wymienione w art. 11d (poprzednio e) ust. 2 pkt c, zgodnie z udzieloną odpowiedzią zostały wyłączone z akceptowanych form zdobywania punktów? Część odpowiedzi, do której odnosi się pytanie brzmi:
„…ale problem mierzalności samokształcenia okazał się na tyle znaczący, iż KRDP zdecydowała o wyłączeniu samokształcenia zasad punktowania podnoszenia kwalifikacji. Punkty, które pozwalają wypełnić określone minimum, można uzyskać, tak jak wspomniałem wcześniej, jedynie za udział w formach kształcenia określonych w art. 11e ust 3.”
Więcej
W nawiązaniu do odpowiedzi na Pytanie nr 18 i 19 na stronie http://www.krdp.pl
W odpowiedzi na pytanie nr 18 stwierdza się, że doradca uzyska punkty prowadząc komercyjny wykład dla np. firmy szkoleniowej natomiast, zgodnie z odpowiedzią na pytanie 9., nie uzyska on punktów prowadząc wykład dla swoich Klientów.
Pytanie zatem brzmi dlaczego doradca podatkowy prowadzących 2 godzinne szkolenie np. z zakresu zmian w ustawie o VAT, może otrzymać punkty prowadząc takie szkolenie dla Klientów firmy szkoleniowej ale nie własnych lub Klientów firmy, w której pracuje. Można przecież przyjąć, że jeśli jest to identyczne szkolenie to wymagało ono od doradcy takiego samego zaangażowania w jego przygotowanie i przeprowadzenie.
Więcej
W jaki sposób się zachować, gdy organizatorem szkolenia (oczywiście tematycznie związanego z zakresem egzaminu na doradcę podatkowego) jest sam doradca podatkowy, tj. zbiera on grupę osób dla których przeprowadza szkolenie, następnie wystawia dla tych osób faktury z tytułu przeprowadzonego szkolenia. Na podstawie art. 11 f ust. 3 pkt c zasad etyki z tytułu przeprowadzenia takiego szkolenie takiemu doradcy podatkowemu przysługują 3 punkty za każdą godzinę przeprowadzonego wykładu. Kto ma potwierdzić tą liczbę godzin skoro sam nie może tego dokonać, a brak jest organizatora takiego szkolenia (gdyż organizatorem jest sam doradca podatkowy).
Uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi.
Więcej
W jakim przypadku prowadzenie szkoleń będzie traktowane jako podnoszenie kwalifikacji, a w jakim jako czynności doradztwa podatkowego? Podmiot organizujący szkolenie również jest klientem doradcy podatkowego, zawierana jest odrębna umowa, przekazywana jest wiedza na temat funkcjonowania systemu podatkowego (i nie tylko). W takim razie, jeżeli do doradcy podatkowego zwraca się podmiot zewnętrzny z prośbą o wygłoszenie wykładu dla np. pracowników, czy będzie to forma podnoszenia kwalifikacji? Co w sytuacji, jeżeli organizatorem szkolenia jest sam doradca podatkowy, ale szkolenie to organizowane jest dla podmiotu zewnętrznego, który nigdy wcześniej nie był klientem doradcy podatkowego, a świadczenie usług dla tego klienta ma polegać tylko i wyłącznie na przeprowadzeniu szkolenia dla pracowników? Czy szkolenie organizowane przez Spółkę w zakresie zmian podatku VAT na 2011 rok (osobą prowadzącą jest doradca podatkowy) może zostać zakwalifikowane jako odbyte w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych doradcy podatkowego? Z cytowanego bowiem przepisu wynika, że inne podmioty mogą prowadzić takie szkolenia (oprócz organizowanych przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych).
Więcej
Czy prowadzenie szkoleń (warsztatów) dla klientów/dziennikarzy jest formą podnoszenia kwalifikacji zawodowych? Doradcy podatkowi zatrudnieni w X prowadzą szkolenia dla klientów X bądź dziennikarzy poświęcone tematyce praktycznego zastosowania prawa podatkowego. Czy prowadzenie tego typu szkoleń jest formą podnoszenia kwalifikacji zawodowych doradcy podatkowego?
Więcej
Czy doradca podatkowy, który nie jest współautorem obszernej zbiorowej publikacji książkowej a jest jej redaktorem może uzyskać punkty z tytułu publikacji tej książki.
Formalnie osoba, pod redakcją której została napisana książka, nie jest jej autorem, a zgodnie z zapisami Zasad Etyki jedynie z tytułu autorstwa publikacji można uzyskać punkty w systemie podnoszenia kwalifikacji.
Jednocześnie ogrom pracy włożony przez redaktora publikacji nie jest bez znaczenia dla samej publikacji, w tym również w zakresie merytorycznym.
Więcej
1) Doradca prowadzi jednodniowe szkolenie o tej samej tematyce dla różnych podmiotów zewnętrznych. Czy naliczane są punkty za każde szkolenie, czy tylko za jedno, gdyż tematyka jest ta sama i przyjmijmy, że doradca raz się do takiego szkolenia przygotował. Uchwała nr 750/2010 Krajowej Rady Doradców Podatkowych tego nie określa.
2) Doradca uczestniczący dwukrotnie w szkoleniu o tej samej tematyce (szkolenia prowadzą inni wykładowcy). Czy naliczane są punkty za każde szkolenie, czy tylko za jedno, gdyż tematyka jest ta sama. Uchwała nr 750/2010 Krajowej Rady Doradców Podatkowych tego nie określa.
Więcej
Na Państwa stronie znalazłam odpowiedź na pytanie czy w pierwszym roku mogę uzyskać 100% punktów za cały okres dwuletni.
Państwa odpowiedź:
”Treść przepisu, moim zdaniem, nie budzi wątpliwości. Doradca podatkowy zobowiązany jest do uzyskania 32 punktów w okresie następujących po sobie dwóch lat, przy czym w jednym (nie w pierwszym), lub inaczej, każdym roku, przynamniej 25% limitu dwuletniego, to jest 8 punktów. Chodzi o to, aby podnoszenie kwalifikacji następowało przez cały okres dwuletni.”
Mam jednak dodatkowe pytanie. Jak Państwo liczą te punkty? W tym roku zdobyłam 162 punkty (wiem że w każdym roku muszę ich zdobyć minimum 8). Czy mogę zatem uznać, iż w tym roku zdobyłam 24 punkty i w przyszłym roku muszę uzyskać tylko 8? Czy w tym roku zdobyłam ich tylko 8 a w przyszłym roku muszę zdobyć resztę.
Więcej
Mam pytanie odnośnie obowiązku podnoszenia kwalifikacji przez doradcę podatkowego (zbierania punktów). Co się stanie jeśli doradca nie uzbiera wystarczającej ilości punktów w danym roku?
Więcej
Jestem doradcą podatkowym , który wrócił do wykonywania zawodu po trzyletniej przerwie tj. od 01.05.2011 roku. W tym czasie od 01.01.2011 r. weszły w życie zmiany zasad etyki w zakresie podnoszenia kwalifikacji. Pierwszym okresem dwuletnim są lata 2011-2012.
Moje pytanie brzmi: jak będzie liczony okres zawieszenia wykonywania zawodu do podnoszenia kwalifikacji , czy całe trzy lata, czy tylko okres od stycznia do kwietnia 2011 roku. Jaką ilość punktów muszę zdobyć w ciągu dwóch lat? Proszę o przeliczenie, bo niestety nigdzie w waszych publikacjach nie znalazłam odpowiedzi na takie pytania.
Więcej
Uprzejmie proszę o wyjaśnienie, czy jest punktowany udział w kursie, zorganizowanym przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, z zakresu obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz przeciwdziałaniem finansowaniu terroryzmu.
Więcej
Czy przygotowanie broszur informacyjnych (newsletterów) poświęconym zagadnieniom związanym z prawem podatkowym jest formą podnoszenia kwalifikacji zawodowych?
Doradcy podatkowi zatrudnieni w X przygotowują broszury informacyjne dla jej potencjalnych lub obecnych klientów. Broszury te dotyczą zagadnień związanych z problematyką prawa podatkowego (np. informacje o zmianach w prawie, wybór orzeczeń lub interpretacji indywidualnych poświęconych danemu zagadnieniu bądź branży) oraz możliwości poprawy efektywności rozliczeń podatkowych.
Czy przygotowanie broszur informacyjnych jest formą podnoszenia kwalifikacji zawodowych doradcy podatkowego?
Więcej
Czy X (podmiot prawny) może przygotowywać zbiorcze, roczne informacje dotyczące podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez zatrudnionych doradców podatkowych?
Doradcy podatkowi zatrudnieni w X mogą skorzystać z szerokiego zakresu możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Są to m.in. różnorodne szkolenia oraz stałe rubryki X w prasie codziennej i fachowej, zawierające artykuły i komentarze pracowników dotyczące zagadnień związanych z prawem podatkowym. Czy X może przygotowywać dla poszczególnych pracowników, będących doradcami podatkowymi, zbiorczą, roczną informację dotyczącą podnoszenia ich kwalifikacji zawodowych, ze wskazaniem liczby punktów? Czy X może przekazywać informacje o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych przez zatrudnionych doradców w ich imieniu? Jakie wymogi formalne powinno spełniać takie zaświadczenie?
Więcej
Nasza spółka w przedmiocie swojej działalności posiada "kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane" oraz jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych. W dniu X zorganizowane zostało szkolenie, którego przedmiotem były praktyczne aspekty zastosowania ulgi na złe długi. Szkolenie odbyło się w siedzibie spółki, w salce szkoleniowej. Szkolenie miało częściowo charakter wewnętrzny (pracownicy działu księgowości oraz działu doradztwa) oraz częściowo zewnętrzny (pracownicy powiązanej spółki działu zajmującego się windykacją). Udział w szkoleniu wzięło 13 osób, z czego dwie osoby były spoza firmy. Szkolenie trwało 2h (120min), zawierało w sobie wykład oraz część warsztatową (kazusy do rozwiązania dla uczestników). W części warsztatowej osoby szkolone miały możliwość aktywnego uczestniczenia w szkoleniu, a także otrzymały materiały szkoleniowe związane z zaprezentowaną na szkoleniu prezentacją multimedialną na temat ulgi na złe długi. Szkolenie zostało przeprowadzone przez doradcę podatkowego, który posiada doświadczenie w zakresie przeprowadzania szkoleń z zakresu tematyki prawno- podatkowej.
W samym szkoleniu także uczestniczyli dwaj doradcy podatkowi, będący pracownikami spółki organizującej szkolenie. W związku z przeprowadzonym szkoleniem chciałam zapytać, czy takie szkolenie jest podstawą do uzyskania wymaganych punktów przez doradcę przeprowadzającego szkolenie oraz przez doradców biorących udział w szkoleniu?
Więcej
W imieniu doradcy podatkowego zwracam się z prośbą o informację czy doradca, który ma podpisaną umowę ze Szkołą Wyższą na przyjęcie studenta na praktyki i któremu poświęca kilka godzin w tygodniu może ubiegać się o przyznanie punktów dot. podnoszenia kwalifikacji zawodowych w ramach przeprowadzanej praktyki.
Więcej
Czy uczestnictwo w 96 godzinnym kursie z Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej może być zaliczone jako podnoszenie kwalifikacji?
Więcej
Proszę o określenie zasad postępowania w stosunku do osoby, która z przyczyn od siebie niezależnych nie ma możliwości brania udziału w szkoleniach.
Więcej
Jak mogę zamieścić informację na portalu mDoradca o przebytym kursie zorganizowanym przez Polską Akademię Rachunkowości (kurs dotyczył samodzielnej księgowości i obejmował zagadnienia podatkowe i księgowe)? Proszę o podanie dokładnej ścieżki:
- czy to będzie wysłuchanie wykładu, prelekcji lub podobnej formy zakończonej testem,
- czy to będzie udział w konferencji wielodniowej,
- czy to będzie ukończenie fakultetu, studiów podyplomowych, studiów doktoranckich.

Rozumiem, że kurs przebyty w Polskiej Akademii Rachunkowości będzie uznawany przez KIDP jako podnoszenie kwalifikacji - zaświadczenie zawiera wymagane informacje takie jak tematyka, godziny wykładowe.
Więcej
Jestem doradcą podatkowym z Wielkopolski. W dniu 25 października 2011r. złożyłem ślubowanie i zostałem wpisany na listę radców prawnych na podstawie uchwały Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. W celu uzyskania wpisu na listę radców prawnych ukończyłem 3,5-letnią aplikację radcowską oraz złożyłem z wynikiem pozytywnym w 2011r. egzamin państwowy.

W związku z uchwałą nr 750/2010 Krajowej Izby Doradców Podatkowych z dnia 8 grudnia 2010r. jestem zobowiązany do stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Wskazane w uchwale formy kształcenia nie wymieniają jednak uzyskania uprawnień radcy prawnego, aczkolwiek punktują ukończenie kolejnego fakultetu studiów magisterskich, studiów podyplomowych oraz studiów doktoranckich.

W związku z powyższym chciałbym się dowiedzieć, czy uzyskanie przeze mnie prawa wykonywania zawodu radcy prawnego może zostać uznane za formę podnoszenia kwalifikacji zawodowych i skutkować przyznaniem odpowiedniej liczy punktów jak w przypadku studiów podyplomowych. Jednocześnie informuję, iż mój przypadek nie jest odosobniony.
Więcej
Uprzejmie proszę o rozwianie moich wątpliwości, dotyczących przyznawania punktów za podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Wątpliwości dotyczą szkolenia on-line i ewentualności otrzymywania punktów przez doradcę za udział w takim szkoleniu. Chodzi o to, że firma szkoleniowa prowadzi szkolenie polegające na tym, że jego uczestnicy otrzymują (pobierają ze specjalnie do tego utworzonej platformy szkoleniowej) materiały, a następnie, po zapoznaniu się z materiałami, biorą udział w czacie z wykładowcą, podczas którego wyjaśniane są wszelkie wątpliwości, związane z materiałami, oraz udzielane odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia. Moje wątpliwości biorą się stąd, że nie jest to "klasyczne" szkolenie e-learningowe – oprócz pobrania materiałów jest również bezpośredni kontakt z wykładowcą. Proszę o wyjaśnienie tej kwestii, a także o informację, ile ewentualnie punktów może otrzymać uczestnik szkolenia, a ile prowadzący czata doradca podatkowy.
Więcej
Chciałabym zwrócić uwagę, że w szczegółowych informacjach na temat podnoszenia kwalifikacji brak jest odniesienia do doradców podatkowych, którzy wykonują równocześnie zawód radcy prawnego i podlegają obowiązkowi doskonalenia zawodowego. Nie wydaje się aby w przypadku osób wykonujących równocześnie dwa zawody uzasadnione było oczekiwanie doskonalenia zawodowego w podwójnym wymiarze. Uprzejmie proszę o wyjaśnienie tej kwestii, w tym możliwości zaliczenia punktów zebranych w ramach realizacji obowiązku.
Więcej
Uprzejmie proszę o wyrażenie zgody na zakwalifikowanie konferencji jako szkolenia punktowanego w ramach systemu stałego podnoszenia kwalifikacji doradcy podatkowego.
Więcej
Proszę o informację czy temat szkolenia jest punktowany - Nowelizacja Ustawy o Rehabilitacji os. niepełnosprawnych - zmiany przepisów. Omówienie zmian w zakresie kontroli pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne.
Więcej
Czy kandydatowi na doradcę podatkowego są liczone punkty z tytułu uczestnictwa w szkoleniach w zakresie podatków/publikacji prasowych w zakresie podatków, nawet jeśli powyższe nastąpiłoby przed uzyskaniem tytułu doradcy podatkowego (innymi słowy, czy punkty mogą być liczone "z góry" na dany rok)?
Więcej
Uzyskałem wpis w dniu 16 października 2012 r. Zdanie egzaminu jest równoznaczne z uzyskaniem 32 pkt rozliczeniowych - tj. minimalnej ilości punktów wymaganych do uzyskania w danym okresie rozliczeniowym (wówczas był to okres 2011-2012). Mimo tego, system wskazuje, że w przedmiotowym okresie nie uzyskałem punktów.
Proszę o wyjaśnienie, czy fakt zdania egzaminu podlegał zgłoszeniu w systemie oraz czy brak takiego zgłoszenia można w jakiś sposób sanować etc.
Proszę również o potwierdzenie, czy prawidłowo rozumiem, że mimo, iż uzyskałem 32 punkty za zdanie egzaminu, to punkty te alokowane są do okresu 2011-2012 (czyli ex tunc), który właśnie się zamknął. Bynajmniej, nie jest tak, że 32 punkty uzyskuje się niejako 'na przyszłość' (ex nunc) - czyli od zdania egzaminu.
Więcej
Czy w przypadku rejestracji wniosku dotyczącego udziału w punktowanych formach podnoszenia kwalifikacji zawodowych w systemie mDoradca, istnieje konieczność przekazywania do Biura KIDP fotokopii dokumentów w formie papierowej, potwierdzających uczestnictwo w poszczególnych formach podnoszenia kwalifikacji.
Więcej
Krajowa Izba Doradców Podatkowych

ul. Grzybowska 85 lok. U7
Warszawa 00-844

tel.: 693 920 360
e-mail: biuro@kidp.pl

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.