Szczegóły szkolenia / imprezy

CIT, PIT, VAT 2020 r.
Kategoria: CIT/PIT/VAT
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 88 / 80
Koszty:  190.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
190.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
308.94zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2019-12-05
Data zakończenia: 2019-12-05
Organizotor:  Opolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

Zarząd Opolskiego Oddziału KIDP serdecznie zaprasza na szkolenie:

 

TEMAT:  CIT, PIT, VAT 2020r.

TERMIN: 5 grudnia 2019 g. 9:00-15:00

WYKŁADOWCA:  Tomasz Wojewoda

MIEJSCE: Centrum Rozrywki KUBATURA ul. Oleska 102, Opole

ODPŁATNOŚĆ:

·       Cena dla doradcy – 190,00 zł brutto

·       Cena dla pracownika – 230,00 zł brutto

 

Dla doradcy, który zalega z opłacaniem składek członkowskich więcej niż 3 m-ce cena za szkolenie ulega podwyższeniu o 100% wartości netto odpłatności doradcy podatkowego, a dla jego pracownika ulega podwyższeniu o 100 % wartości  odpłatności dla pracownika

Wpłatę należy dokonać na konto Oddziału Opolskiego 43 1140 1124 0000 4004 3000 1018 w treści wpisując datę szkolenia.

 

Za udział w szkoleniu  przysługuje 5 punktów  podnoszących kwalifikacje zawodowe.

W celu prawidłowego zorganizowania szkolenia, Zarząd zobowiązuje doradców podatkowych do zapisywania się na szkolenie poprzez system mDoradca  https://mdoradca.krdp.pl/ najpóźniej do 02.12.2019 r.

 - rezygnacja w panelu do dn. 01.12.br. pod rygorem obciążenia kosztami szkolenia w wysokości 100 % odpłatności

 

Materiały szkoleniowe (w przypadku przygotowania przez wykładowcę) dla zgłoszonych i potwierdzonych uczestników zostaną wysłane w wersji elektronicznej na podany w zgłoszeniu adres e-mail

 

 PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG ORAZ PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH - z uwzględnieniem zmian w 2019 r. i w 2020 r.


 

I.              PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

 

 

1.          Zmiany, od 1 listopada 2019 r., w zakresie likwidacji odwrotnego obciążenia w transakcjach krajowych i wprowadzenia obowiązkowego split payment dla branż dotychczas objętych odwrotnym obciążeniem, po przekroczeniu ustawowego limitu kwotowego.

2.          Zmiany, od 1 listopada 2019 r., w zakresie stosowania mechanizmu podzielonej płatności (split payment), wprowadzenie możliwości regulowania z rachunku VAT innych podatków, niż VAT, dokonywania zapłaty za więcej niż jedną fakturę w ustawowo określonych przypadkach itp.

3.          Zmiany, od 1 listopada 2019 r., w zakresie odpowiedzialności solidarnej nabywcy za zaległości podatkowe sprzedawcy.

4.          Zmiany, od 1 listopada 2019 r., w zakresie stawki VAT na książki, gazety, czasopisma itp.

5.          Zmiana, od 1 września 2019 r., definicji pierwszego zasiedlenia i skutki dla podatników w zakresie stosowania zwolnienia z VAT w przypadku sprzedaży nieruchomości.

6.          Zmiany, od 1 września 2019 r., w zakresie stosowania tzw. sankcji VAT – owskiej (dodatkowe zobowiązanie podatkowe).

7.          Zmiany, od 1 września 2019 r., w zakresie rozszerzenia katalogu czynności wykluczających możliwość stosowania zwolnienia podmiotowego z VAT.

8.          Zmiany, od 1 stycznia 2020 r., w zakresie wystawiania faktur do sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej pod warunkiem, że paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera NIP nabywcy. Sankcje za nieprzestrzeganie przepisu.

9.          Wprowadzenie, od 1 kwietnia 2020 r., uproszczeń w przypadku rozliczania VAT-u należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej.

10.       Zmiany, od 1 kwietnia 2020 r., w zakresie zastąpienia deklaracji VAT-7 i VAT-7K przez przesyłanie nowej deklaracji łącznie z ewidencją w formie pliku JPK. Szczególe przepisy przejściowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

11.       Zmiany, od 1 kwietnia 2020 r., w zakresie ustanowienia nowej matrycy stawek VAT, wprowadzenia instytucji wiążącej informacji stawkowej oraz zastąpienia obecnego PKWiU klasyfikacją CN (dla towarów) lub PKWiU 2015 (dla usług).

12.       Zmiany, od 1 maja 2019 r., w zakresie wprowadzenia kas rejestrujących online przesyłających dane do Centralnego Repozytorium Kas, możliwość korzystania ze starych kas fiskalnych, obowiązek wymiany kas fiskalnych, okresy przejściowe dla poszczególnych grup podatników, ulga na nabycie kasy rejestrującej itp.

13.       Zmiany, od 1 stycznia 2019 r., w zakresie VAT:

 

-        Zmiany w zakresie tzw. „złych długów”, skrócenie okresu uprawdopodobnienia nieściągalności wierzytelności.

-        Nowe przepisy dotyczące opodatkowania bonów, voucherów i kart podarunkowych.

14.     Pozostałe zmiany.

 

15.       Bieżące problemy i zagadnienia np.:

 

·            Refakturowanie usług – zasady rozliczeń, moment powstania obowiązku podatkowego, refakturowanie mediów przy najmie lokali użytkowych i mieszkalnych, orzecznictwo TSUE.

·            Międzynarodowe transakcje łańcuchowe, wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne – zasady opodatkowania VAT, określenie miejsca dostawy itp. (praktyka i orzecznictwo TSUE).

·            Przekazanie i zużycie towarów oraz świadczenie usług na potrzeby reprezentacji i reklamy, prezenty o małej wartości, drukowane materiały reklamowe bądź informacyjne, próbki, świadczenia na rzecz pracowników – zasady rozliczania na gruncie VAT, przypadki, gdy świadczenia na cel reprezentacji i reklamy oraz na potrzeby osobiste pracowników nie podlegają opodatkowaniu VAT – em.

·            Odpowiedzi na pytania uczestników.

 

 

II.            PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH

 

 

1.          Nowe regulacje, od 1 stycznia 2020 r., w zakresie wyłączenia wydatków z kosztów uzyskania przychodów, w przypadku dokonywania zapłaty za faktury na rachunek kontrahenta inny, niż podany w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, po przekroczeniu ustawowego limitu kwotowego.

2.          Nowe regulacje, od 1 stycznia 2020 r., w zakresie wyłączenia wydatków z kosztów uzyskania przychodów, w przypadku dokonywania zapłaty za faktury z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności, w ustawowo określonych przypadkach.

3.          Zmiany, od 1 stycznia 2020 r., w zakresie wprowadzenia możliwości zmniejszenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym o zaliczoną do przychodów należnych wartość wierzytelności, która nie została uregulowana lub zbyta w ustawowo określonym terminie.

4.          Podwyższenie, od 1 stycznia 2020 r., limitu kwotowego warunkującego możliwość uznania za małego podatnika.

5.          Wprowadzenie w podatku dochodowym od osób prawnych, od 1 stycznia 2020 r., możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów części kapitału zatrzymanego w spółce w postaci dopłat lub zysku przekazanego na kapitał zapasowy lub rezerwowy.

6.          Zmiany, od 1 sierpnia 2019 r., w zakresie zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia otrzymanych przez podatnika do ukończenia 26 roku życia.

7.          Wprowadzenie, od 1 stycznia 2020 r., obowiązku dokonywania wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług oraz niepodatkowych należności budżetowych na rachunek urzędu skarbowego przy użyciu indywidualnego rachunku podatkowego identyfikującego podatnika lub płatnika (indywidualny rachunek podatkowy).

8.          Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych, od 1 stycznia 2020 r., w zakresie obowiązków płatnika w przypadku poboru podatku u źródła z tytułu należności wypłacanych podmiotom zagranicznym oraz z tytułu wypłacanych dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych.

 

9.          Najważniejsze zmiany, od 1 stycznia 2019 r., w zakresie CIT i PIT:

 

·            Wprowadzenie limitu kwotowego w przypadku zaliczania do kosztów uzyskania przychodów rat leasingowych, czynszu najmu itp., jeżeli przedmiotem umowy są samochody osobowe.

·            Ograniczenie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków eksploatacyjnych związany z użytkowaniem samochodów osobowych zaliczonych do środków trwałych podatnika lub wykorzystywanych na podstawie umowy leasingu, najmu itp., w przypadku nie prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu.

·            Ograniczenie w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów wydatków związany z użytkowaniem samochodu osobowego będącego własnością podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, nie wprowadzonego do ewidencji środków trwałych.

·            Obniżenie stawki podatku dochodowego od osób prawnych do 9%, dla niektórych podatników.

·            Zmiany w zakresie definicji podmiotów powiązanych i prowadzenia dokumentacji cen transferowych, w przypadku transakcji kontrolowanych z podmiotami powiązanymi.

·            Nowe zasady rozliczania strat podatkowych.

·            Zwolnienie z podatku odszkodowań, w przypadku wystąpienia szkody w środku trwałym.

·            Wprowadzenie możliwości posługiwania się kopią certyfikatu rezydencji, w ustawowo określonych przypadkach.

·            Ulga termomodernizacyjna.

·            Pozostałe zmiany.

 

10. Bieżące problemy i zagadnienia np.:

 

·            Zasady rozliczania kosztów w czasie (moment zaliczania wydatku do kosztów, koszty bezpośrednie i pośrednie różnice w rozliczeniach podatkowych, rozliczanie kosztów na przełomie lat podatkowych, koszty zapłacone i poniesione, prenumeraty, ubezpieczenia, czynsz inicjalny w umowach leasingowych, remonty, usługi wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, zaliczki itp.).

·            Zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na reprezentację, reklamę, sponsoring, udział w targach i imprezach reklamowych, sprzedaż promocyjną, obowiązek składania PIT – 11 w przypadku nieodpłatnych świadczeń dla kontrahentów oraz sytuacje, w których firmy nie muszą składać tych informacji itp.

·            Odpowiedzi na pytania uczestników.


Kategorie szkoleń

Kalendarium

sierpień 2020
pn wt śr czw pt so nd
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja

Kontakt

tel.: (22 578-50-00)
KIDP (centrala)

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3/310
02-362 Warszawa
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: (22) 578-50-00,01,02
fax: (22) 578-50-09

x x x
x