x x
x x

Uchwała nr 437/2021 KRDP z dnia 29 października 2021 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr 429/2021 KRDP z dnia 22 września 2021 r. w sprawie określenia Zasad wyboru delegatów na VI Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych przez Walne Zgromadzenia w Regionalnych Oddziałach Izby

UCHWAŁA NR 437/2021
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 29 października 2021 r.

w sprawie zmiany załącznika do Uchwały nr 429/2021 KRDP z dnia 22 września 2021 r. w sprawie określenia Zasad wyboru delegatów na VI Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych przez Walne Zgromadzenia w Regionalnych Oddziałach Izby

Na podstawie § 21 ust. 3 pkt 13 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych w zw. z art. 50 ust. 5 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (t.j.: Dz. U.  z 2020 r. poz. 130 ze zm.), uchwala się co następuje:

§ 1. Krajowa Rada Doradców Podatkowych zmienia Załącznik nr 1 do uchwały nr 429/2021 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 22 września 2021 r. w sprawie określenia Zasad wyboru delegatów na VI Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych przez Walne Zgromadzenia w Regionalnych Oddziałach Izby w ten sposób, że w § 27:

a) ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie:

„2. W głosowaniu mogą brać udział wyłącznie doradcy podatkowi posiadający czynne prawo wyborcze. Podczas głosowania każdy z doradców podatkowych, o których mowa z zdaniu pierwszym, nie może oddać większej liczby głosów niż ustalona liczba mandatów w danym okręgu wyborczym.”

b) ust. 5 otrzymuje nowe brzmienie:

„5. Oprogramowanie uniemożliwia oddanie głosu nieważnego, w tym głosu pustego oraz głosów na większą liczbę kandydatów niż ustalona liczba mandatów w danym okręgu wyborczym.”

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Kontakt

tel.: (693 920 360)
KIDP (centrala)

ul. Giełdowa 4c/34
Warszawa 01-211
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: 693 920 360

x x x
x