x x
x x

Uchwała nr 386/2021 KRDP z dnia 14 września 2021 r. w sprawie zwołania VI Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych

UCHWAŁA NR 386/2021
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 14 września 2021 r.

w sprawie zwołania VI Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych

Na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 130) oraz § 18 ust. 1 i 2 oraz § 21 ust. 3 pkt 12 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych, uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Krajowa Rada Doradców Podatkowych zwołuje VI Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych, który odbędzie się w dniach 14-15-16 stycznia 2022 r. w Warszawie w hotelu Westin Warsaw.
2. Liczba zapraszanych na VI Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych członków innych organów Izby nie będących delegatami oraz nie będących delegatami zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego nie może być większa niż 50 osób.

§ 2. Planowany porządek obrad VI Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik do uchwały nr 386/2021
Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 14 września 2021 r.
w sprawie zwołania VI Krajowego Zjazdu Doradców PodatkowychPlanowany porządek obrad VI Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych

Dzień I - 14 stycznia 2021 roku (piątek)

godz. 11.00 - Część oficjalna
- Przywitanie gości i delegatów oraz wystąpienie powitalne Przewodniczącego KRDP,
- Wystąpienia gości,
- Wręczenie odznaczeń samorządowych.
Przerwa na lunch (13.00 – 14.00)
godz. 14.00 - Obrady Zjazdu
1. Przyjęcie regulaminu Zjazdu.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybory Prezydium Zjazdu.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Wybór pozostałych komisji zjazdowych.
6. Sprawozdania kadencyjne ustępujących organów.
7. Dyskusja nad Sprawozdaniami kadencyjnymi ustępujących organów.
8. Podjęcie uchwał o zatwierdzeniu sprawozdań ustępujących organów oraz udzieleniu absolutorium KRDP.

Dzień II – 15 stycznia 2021 roku (sobota)

godz. 9.30 - Obrady Zjazdu c.d.
1. Przedstawienie projektów uchwał Zjazdu.
2. Dyskusja nad projektami uchwał Zjazdu.
3. Podjęcie uchwał o liczebności organów Izby, a także liczbie zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego.
4. Wybory:
a. organów Izby, o których mowa w art. 49 ust.1 pkt 2-5 ustawy o doradztwie podatkowym,
b. Rzecznika Dyscyplinarnego i zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego.
5. Głosowania uchwał Zjazdu.
6. Ogłoszenie wyników wyborów:
a. organów Izby, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 2-5 ustawy o doradztwie podatkowym,
b. Rzecznika Dyscyplinarnego i zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego.

Dzień III – 16 stycznia 2021 roku (niedziela)

godz. 9.30 - Obrady Zjazdu c.d.
1. Wybory Przewodniczącego KRDP spośród członków KRDP.
2. Dyskusja nad projektami uchwał Zjazdu - cd.
3. Głosowania uchwał Zjazdu – cd.
4. Ogłoszenie wyników wyborów Przewodniczącego KRDP.
5. Wolne wnioski.
6. Zamknięcie obrad.


Kontakt

tel.: (693 920 360)
KIDP (centrala)

ul. Giełdowa 4c/34
Warszawa 01-211
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: 693 920 360

x x x
x