x x
x x

Regulamin organizacyjny Biura Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Załącznik do uchwały nr 154/2022
Krajowej Rady Doradców Podatkowych
z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia
Regulaminu organizacyjnego biura Krajowej Izby Doradców Podatkowych


REGULAMIN ORGANIZACYJNY
Biura Krajowej Izby Doradców Podatkowych

§ 1

Regulamin organizacyjny Biura Krajowej Izby Doradców Podatkowych, zwany dalej „Regulaminem” określa zadania i organizację, zasady funkcjonowania Biura Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

§ 2

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) Izbie - rozumie się przez to Krajową Izbę Doradców Podatkowych,
2) Zjeździe - rozumie się przez to Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych,
3) Radzie - rozumie się przez to Krajową Radę Doradców Podatkowych,
4) Przewodniczącym - rozumie się przez to Przewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych,
5) Prezydium Rady - rozumie się przez to Prezydium Krajowej Rady Doradców Podatkowych,
6) Ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym,
7) Statucie - rozumie się przez to Statut Krajowej Izby Doradców Podatkowych,
8) Biurze Izby - rozumie się przez to jednostkę centralną Biura Krajowej Izby Doradców Podatkowych, z siedzibą w Warszawie;
9) biurach w Regionalnych Oddziałach Izby - rozumie się przez to regionalne jednostki organizacyjne Biura Krajowej Izby Doradców Podatkowych z siedzibą w każdym z Regionalnych Oddziałów;
10) Biurze - rozumie się przez to Biuro Izby i biura w Regionalnych Oddziałach Izby;
11) Regionalnych Oddziałach Izby – rozumie się przez to Regionalne Oddziały Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
12) Zarządzie - rozumie się przez to Zarząd Regionalnego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych,
13) Przewodniczącym Zarządu – rozumie się Przewodniczącego Zarządu Regionalnego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
14) Dyrektorze Biura - rozumie się przez to Dyrektora Biura Krajowej Izby Doradców Podatkowych,
15) Sekretarzu - rozumie się przez to Sekretarza Krajowej Rady Doradców Podatkowych.
16) Skarbniku – rozumie się przez to Skarbnika Krajowej Rady Doradców Podatkowych;
17) Kierowniku – rozumie się przez to osobę odpowiedzialną za koordynowanie i nadzorowanie prac podległego zespołu pracowników, zatrudnionych w danym dziale Biura Izby lub biurze w Regionalnym Oddziale Izby.
18) pracownikach – rozumie się przez to osoby świadczące pracę w Biurze Izby i w biurach w Regionalnych Oddziałach Izby.

§ 3

1. Jednostkami organizacyjnymi Biura są:
1) działy: prawny; księgowy; informatyczny, komunikacji i PR; kancelaria - w ramach Biura Izby;
2) biura w Regionalnych Oddziałach Izby – w związku z funkcjonowaniem Regionalnych Oddziałów Izby.
2. Struktura organizacyjna Biura obejmuje także pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach, bezpośrednio podległych Dyrektorowi Biura oraz pracowników zatrudnionych na stanowisku Inspektora Ochrony Danych bezpośrednio podległych Przewodniczącemu i Sekretarzowi.

§ 4

1. Biuro Izby wykonuje obsługę organów Izby oraz jednostek organizacyjnych powołanych w ramach organów Izby.
2. Biura w Regionalnych Oddziałach Izby wykonują obsługę Zarządów Regionalnych Oddziałów Izby oraz zamiejscowych Oddziałów Sądów Dyscyplinarnych Krajowej Izby Doradców Podatkowych i zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego Krajowej Izby Doradców Podatkowych działających w tych Regionalnych Oddziałach.

§ 5

Do zadań Biura Izby należy zapewnienie zaplecza organizacyjnego dla prawidłowego funkcjonowania wszystkich organów Izby i powołanych w ich ramach jednostek organizacyjnych, w szczególności poprzez:
1) obsługę organizacyjno-kancelaryjną; .
2) przygotowanie w niezbędnym zakresie projektów materiałów merytorycznych dla wszystkich organów Izby i ich członków;
3) udostępnienie wszelkich środków materialnych i technicznych będących w dyspozycji Izby dla organów Izby;
4) obsługę prawną;
5) obsługę działalności wydawniczej Izby przy współpracy z Rzecznikiem Prasowym Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
6) zarząd i opiekę nad majątkiem organów Izby;
7) prowadzenie spraw finansowo-księgowych organów Izby;
8) współpracę z biurami w Regionalnych Oddziałach Izby w sprawach określonych przez uchwały Zjazdu lub uchwały Rady;
9) współpracę z organizacjami współpracującymi z Izbą;
10) realizację innych zadań zleconych uchwałami Rady.

§ 6

Do zadań biur w Regionalnych Oddziałach Izby należy zapewnienie zaplecza organizacyjnego dla prawidłowego funkcjonowania Zarządów Regionalnych oraz zamiejscowych Oddziałów Sądów Dyscyplinarnych Krajowej Izby Doradców Podatkowych i zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego Krajowej Izby Doradców Podatkowych działających w tych Regionalnych, w szczególności poprzez:
1) obsługę organizacyjno-kancelaryjną, w tym przygotowanie w niezbędnym zakresie projektów materiałów merytorycznych;
2 udostępnienie wszelkich środków materialnych i technicznych będących w dyspozycji Regionalnych Oddziałów;
3) obsługę działalności wydawniczej, szkoleniowej i integracyjnej Regionalnych Oddziałów Izby;
4) zarząd i opiekę nad majątkiem Izby będącym w dyspozycji Regionalnych Oddziałów Izby;
5) prowadzenie spraw finansowo-księgowych w zakresie kompetencji Regionalnych Oddziałów Izby, wskazanym w § 17 ust. 3;
6) współpracę z Biurem Izby w sprawach określonych przez uchwały Zjazdu lub uchwały Rady;
7) współpracę z organizacjami współpracującymi z Regionalnymi Oddziałami Izby;
8) realizację innych zadań zleconych uchwałami Rady lub Zarządu.

§ 7

Nadzór nad Biurem Izby sprawuje Przewodniczący i Sekretarz, z wyłączeniem biur w poszczególnych Regionalnych Oddziałach Izby nad którymi nadzór sprawują Przewodniczący Zarządów tych Regionalnych Oddziałów.

§ 8

Pracami Biura kieruje Dyrektor Biura, dokonujący w imieniu Izby czynności z zakresu prawa pracy i będący jednocześnie kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych pracowników, z zastrzeżeniem § 9 ust. 5.

§ 9

1. Dyrektor Biura jest wyłaniany w drodze konkursu na podstawie odrębnych przepisów z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W przypadku zgłoszenia przez Przewodniczącego i Sekretarza lub przez Prezydium Rady, propozycji objęcia stanowiska Dyrektora Biura przez pracownika, po uzyskaniu akceptacji Rady, nie stosuje się procedury przeprowadzania konkursu, o którym mowa w § 9 ust. 1.
3. Stosunek pracy z Dyrektorem Biura nawiązuje i rozwiązuje w imieniu Izby Przewodniczący.
4. Nadzór nad Dyrektorem Biura sprawuje Przewodniczący i Sekretarz.
5. W przypadku nieobecności Dyrektora Biura jego obowiązki wykonuje jeden z Zastępców wyznaczony przez Przewodniczącego.

§ 10

1. Pracownicy świadczący pracę w Biurze podlegają służbowo wyłącznie Dyrektorowi Biura, z zastrzeżeniem § 3 ust. 2 oraz § 9 ust. 5.
2. Pracownicy poszczególnych jednostek organizacyjnych Biura zobowiązani są do współpracy w zakresie realizacji niezbędnym dla realizacji obowiązujących w Izbie procedur i załatwiania prowadzonych w ramach działalności Izby spraw.
3. W przypadku braku zasad lub procedur, o których mowa w ust. 2, o sposobie załatwienia sprawy decyduje, w zakresie swoich uprawnień, Dyrektor Biura.

§ 11

Do zadań Dyrektora Biura w szczególności należy:
1) Koordynacja realizacji zadań określonych w § 5
2) Opracowanie regulaminu pracy według zasad określonych w Kodeksie Pracy oraz zakresów czynności i odpowiedzialności osób zatrudnionych w Biurze.
3) Zapewnienie obsługi finansowej, księgowej i prawnej Izby oraz jej organów.
4) Zapewnienie dostępności do dokumentów członkom Rady z wyłączeniem dokumentów pracowniczych oraz będących w jurysdykcji Rzecznika Dyscyplinarnego i Sądów Dyscyplinarnych, z zastrzeżeniem pkt 5.
5) Zapewnienie dostępności do dokumentów pracowniczych Przewodniczącemu, Sekretarzowi i Skarbnikowi w miejscu ich przechowywania.
6) Nadzór nad prawidłową realizacją zatwierdzonego „Planu przychodów i wydatków” Izby w części dotyczącej Biura.
7) Opracowanie i nadzorowanie wykonywania instrukcji kancelaryjnej obiegu i archiwizacji dokumentów w Biurze.
8) Opracowanie i nadzorowanie wykonywania instrukcji przeprowadzania inwentaryzacji w Biurze.
9) Opracowanie i nadzorowanie wykonywania instrukcji w sprawie gospodarki kasowej oraz wysokości pogotowia kasowego w Biurze.
10) Przeprowadzanie okresowych kontroli kasy.
11) Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z pracownikami Biura.
12) Czuwanie nad przestrzeganiem regulaminu i dyscypliny pracy przez pracowników Biura Izby.
13) Organizowanie bieżącej pracy Biura Izby i przydział zadań pracownikom świadczącym pracę w Biurze Izby.
14) Nadzór nad dekretowaniem wpływającej korespondencji i zapewnienie wysyłki wychodzącej korespondencji w Biurze Izby.
15) Czuwanie nad ochroną danych osobowych w Biurze Izby oraz zachowaniem innych tajemnic określonych odrębnymi przepisami;
16) Reprezentowanie Biura Izby na zewnątrz w ramach wykonywania zadań;
17) Wydawanie zarządzeń wewnętrznych w sprawach należących do jego kompetencji.

§ 12

1. Przewodniczący Zarządu Regionalnego Oddziału Izby:
1) Reprezentuje Zarząd i Biuro Regionalnego Oddziału Izby na zewnątrz w ramach wykonywanych zadań,
2) Kieruje pracami Zarządu oraz Biura Regionalnego Oddziału Izby,
3) Przewodniczy na posiedzeniach Zarządu,
4) Zapewnia wykonanie uchwał Rady i Zarządu.

2. Zadania w zakresie funkcjonowania Biura Regionalnego Oddziału Izby Przewodniczący Zarządu może powierzyć kierownikowi Biura lub innemu wyznaczonemu pracownikowi biura w Regionalnym Oddziale Izby.

§ 13

1. Dział prawny Biura Izby zajmuje się obsługą prawną Izby oraz obsługą organów Izby i jednostek organizacyjnych powołanych w ich ramach.
2. Działem prawnym kieruje kierownik Działu.
3. Do podstawowych obowiązków Działu prawnego należą:
1) przygotowywanie opinii i wyjaśnień dla doradców podatkowych w zakresie stosowania przepisów ustawy o doradztwie podatkowym i postanowień prawa korporacyjnego;
2) opiniowanie i przygotowywanie umów, projektów uchwał, projektów postanowień i innych dokumentów;
3) bieżącą współpracę z organami Izby i jednostkami organizacyjnymi powołanymi w ich ramach, w szczególności w zakresie przygotowywanych przez nich dokumentów;
4) obsługę Komisji Prawnej i Współpracy z Organami Państwa KRDP;
5) obsługę prawną posiedzeń organów Izby i jednostek organizacyjnych powołanymi w ich ramach;
6) obsługę prawną działalności Biura Izby;
7) prowadzenie i reprezentowanie organów samorządu w sprawach przed sądami powszechnymi i wojewódzkimi sądami administracyjnymi;
8) prowadzenie czynności związanych z windykacją należności Izby w ramach postępowań sądowych i w zakresie czynności komorniczych;
9) obsługa organów Izby i jednostek organizacyjnych powołanych w ich ramach, z wyłączeniem Komisji Finansowej KRDP oraz Kolegium Redakcyjnego Wydawnictw KIDP;
10) wykonywanie prac związanych z organizacją i obsługą Zjazdów;
11) prowadzenie listy doradców podatkowych i rejestru podmiotów uprawnionych do wykonywania czynności doradztwa podatkowego;
12) prowadzenie czynności związanych z systemem IMI – system wymiany informacji;
13) prowadzenie procedur związanych z realizacją: ochrony zawodu doradcy podatkowego (współpraca z organami ścigania w zakresie weryfikacji uprawnień osób wykonujących czynności doradztwa podatkowego), pomocy doradcom podatkowym w relacjach z komornikami/ prokuratorami, wyznaczania tymczasowego pełnomocnika i pełnomocników w ramach nadanego przez sąd prawa pomocy;
14) prowadzenie czynności kontrolnych w zakresie realizacji przez doradców podatkowych obowiązków ustawowych (w tym: posiadania ubezpieczenia OC, podnoszenia kwalifikacji zawodowych, opłacania składek członkowskich);
15) prowadzenie czynności wynikających z prowadzonych przez Izbę postępowań wyjaśniających i dyscyplinarnych;
16) prowadzenie czynności związanych z realizacją praktyk zawodowych kandydatów na doradców podatkowych;
17) obsługa współpracy międzynarodowej Izby;
18) przygotowywanie merytorycznych opracowań oraz zestawień statystycznych;
19) opracowywanie projektów sprawozdań rocznych oraz za kadencję obsługiwanych organów Izby;
20) prowadzenie czynności związanych z windykacją należności Izby, w tym: korespondencji z dłużnikami zmierzającej do ściągnięcia zaległości (wezwania), procedury rozkładnia należności na raty, procedury postępowania rozjemczego, procedury umorzenia należności, procedury zwolnienia z obowiązku płatności składek członkowskich;
21) wykonywanie innych systematycznych i doraźnych zadań wynikających z uchwał obsługiwanych organów Izby lub decyzji Dyrektora Biura.

§ 14

1. Dział księgowy obsługuje Izbę w zakresie gospodarki finansowej i rachunkowości.
2. Działem księgowym kieruje główny księgowy.
3. Do zadań Działu księgowego należą w szczególności:
1) planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej Izby zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami prawa;
2) organizowanie i prowadzenie rachunkowości Izby zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. z dnia 30 stycznia 2018 r. Dz.U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.);
3) odpowiedzialność za poprawność i rzetelność rozliczeń podatkowych oraz sporządzanie deklaracji podatkowych Izby;
4) sporządzanie sprawozdań finansowych Izby, sprawozdań z wykonania budżetu oraz informacji dla organów Izby i komisji Rady w sprawach związanych z zakresem zadań Działu;
5) opracowanie planu przychodów i wydatków Izby;
6) obsługa kasowa;
7) księgowanie płatności on-line;
8) współpraca z pozostałymi działami Biura w zakresie spraw finansowych, rachunkowości, obiegu dokumentów i kontroli wewnętrznej;
9) współpraca z regionalnymi oddziałami Izby w zakresie spraw finansowych i rachunkowości;
10) udostępnianie osobom upoważnionym do kontroli gospodarki finansowej i rachunkowości Izby dokumentów, ksiąg rachunkowych i sprawozdań finansowych;
11) opracowywanie projektów uchwał i komunikatów Rady związanych z zakresem zadań Działu;
12) prowadzenie księgowej ewidencji analitycznej środków trwałych, wartości niematerialnych i prowadzenie prawnych oraz weryfikacja i księgowanie dokumentów dotyczących ruchu majątku;
13) prowadzenia rozliczeń z: doradcami, dostawcami i odbiorcami, budżetem i pracownikami;
14) zapewnienie terminowego regulowania zobowiązań;
15) obsługa Komisji Finansowej KRDP;
16) obsługa Krajowej Komisji Rewizyjnej KIDP w zakresie prowadzonych przez ten organ czynności kontrolnych;
17) współpraca ze Skarbnikiem oraz Dyrektorem Biura przy opracowywaniu rocznych planów finansowych Izby;
18) współpraca ze świadczącą usługi na rzecz Izby firmą kadrowo-płacową w zakresie naliczania wynagrodzeń pracowniczych, umów zleceń/o dzieło, prowadzenia dokumentacji oraz rozliczeń działalności socjalnej oraz środków ZFŚS;
19) rozliczanie delegacji, ryczałtów i innych świadczeń pieniężnych;
20) dokonywanie rozliczeń z doradcami podatkowymi, m.in. w zakresie: wpisów na listę doradców podatkowych, wpisów do rejestru podmiotów uprawnionych do wykonywania czynności doradztwa podatkowego, składek członkowskich (w tym realizowanie procedur: przeksięgowania, zwrotu nadpłaty, rozliczenia konta);
21) wykonywanie innych systematycznych i doraźnych zadań wynikających z uchwał obsługiwanych organów Izby lub decyzji Dyrektora Biura.

§ 15

1. Dział Informatyczny, komunikacji i PR zajmuje się obsługą funkcjonowania Biura pod względem informatycznym, komunikacji wewnętrznej i społecznej oraz Public Relations.
2. Działem Informatycznym, komunikacji i PR kieruje kierownik Działu.
3. Do zadań Działu Informatycznego, komunikacji i PR w należą szczególności:
1) prowadzenie rejestrów i zarządzanie sprzętem informatycznym będącym w dyspozycji Izby (Biura Izby, członków jednostek organizacyjnych Izby) - komputery/ drukarki/ telefony/ modemy itp.;
2) egzekwowanie i nadzorowanie obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej oprogramowania systemowego i narzędziowego, sprzętu sieciowego i serwerów oraz przyłączonego do sieci sprzętu informatycznego w Biurze Izby;
3) nadawanie uprawnień użytkownikom i przydzielanie uprawnień do wykorzystywania poszczególnych funkcji oprogramowania użytkowanego w Biurze;
4) bieżąca współpraca z firmami zewnętrznymi zajmującymi się tworzeniem zleconych aplikacji na rzecz Izby oraz nadzór nad tymi procesami;
5) wdrażanie nowego oprogramowania w Biurze;
6) współdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wykorzystywania stosowanych w Izbie systemów;
7) wsparcie techniczne dla pracowników w zakresie obsługi wykorzystywanego w Biurze oprogramowania;
8) zapewnianie ochrony, poufności oraz niezawodności działania systemów w Biurze,
9) kontrola zużycia oraz planowanie potrzeb i zakupów oprogramowania oraz sprzętu informatycznego w Biurze;
10) obsługa informatyczna i administrowanie stroną internetową Izby (www.krdp.pl, http://www.doradcy.krdp.pl/), w tym przy współpracy z rzecznikiem Prasowym Krajowej Izby Doradców Podatkowych, zakładanie skrzynek pocztowych w domenie kidp,;
11) podejmowanie działań mających na celu zastosowanie technik informatycznych i środków komunikacji elektronicznej w kontaktach zarówno pomiędzy Izbą i jej członkami (również w ramach osób pełniących funkcje w jednostkach samorządowych) oraz pomiędzy doradcami podatkowymi a ich klientami i współpracującymi z nimi podmiotami, w tym obsługa i administrowanie serwisem mDoradca;
12) opracowywanie informacji dla organów Izby w sprawach związanych z zakresem zadań Działu;
13) prowadzenie działań z zakresu PR, komunikacji wewnętrznej i społecznej;
14) wykonywanie innych systematycznych i doraźnych zadań wynikających z uchwał obsługiwanych organów Izby lub decyzji Dyrektora Biura.

§ 16

1. Kancelaria zajmuje się obsługą organizacyjną i kancelaryjną, zaopatrzeniem oraz obsługą techniczną i gospodarczą Izby.
2. Bezpośredni nadzór nad kancelarią sprawuje Dyrektor Biura.
3. Do zadań Kancelarii należy w szczególności:
1) obsługa elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Biurze (poczta przychodząca [IN] poczta wychodząca [OUT], wprowadzanie dokumentów do programu DORADCA (zakładanie procedur, nowych klientów), skanowanie dokumentów, przekazywanie dokumentów zgodnie z dekretacją);
2) prowadzenie kalendarza spotkań Przewodniczącego oraz innych członków Prezydium KRDP,
3) prowadzenie rejestrów umów zawieranych z podmiotami zewnętrznymi oraz dokumentacji spraw związanych z zarządzaniem umowami obowiązującymi w Izbie oraz monitorowanie realizacji zadań wynikających z podpisanych umów,
4) zabezpieczanie zaopatrzenia Izby (w szczególności: artykuły spożywcze, materiały biurowe, środki czystości);
5) bieżąca współpraca z firmami zewnętrznymi zajmującymi się świadczeniem usług na potrzeby Izby;
6) organizacja techniczna – szkoleń, konferencji, spotkań, posiedzeń (w tym rezerwacje noclegów);
7) logistyczna obsługa organów KIDP i Biura KIDP;
8) przygotowywanie projektów pism na potrzeby członków KRDP;
9) wykonywanie innych systematycznych i doraźnych zadań wynikających z uchwał obsługiwanych organów Izby lub decyzji Dyrektora Biura.

§ 17

1. Biuro w Regionalnym Oddziale zajmuje się obsługą organizacyjną, finansową, kancelaryjną, zaopatrzeniem oraz obsługą techniczną i gospodarczą Regionalnego Oddziału Izby.
2. Do zadań pracowników Biur w Regionalnym Oddziale Izby należy w szczególności:
a) w zakresie księgowości:
1. sprawdzanie otrzymanych faktur, rachunków kosztowych oraz delegacji Biura w Regionalnym Oddziale pod względem kompletności dokumentów oraz pod względem formalnorachunkowym;
2. dekretowanie dokumentów księgowych;
3. wprowadzanie dokumentów do systemu informatycznego oraz dokonywanie odpowiednich zapisów w rejestrach VAT;
4. bieżące przygotowywanie dokumentów do zatwierdzenia przez Przewodniczącego i Skarbnika Regionalnego Oddziału;
5. sporządzanie i księgowanie: not księgowych, dokumentów PK (polecenie księgowania);
6. prowadzenie rozrachunków w Regionalnym Oddziale;
a) bieżąca weryfikacja stanu należności z tytułu składek członkowskich i szkoleń;
b) dokonywanie kompensat należności i zobowiązań;
7. przygotowywanie planu przychodów i wydatków Regionalnego Oddziału;
8. wystawianie faktur sprzedaży w systemie mDoradca na bieżąco;
9. wgrywanie faktur sprzedaży do systemu FK na bieżąco;
10. sprawdzanie zgodności wprowadzonych dokumentów do systemu księgowego w szczególności pod względem:
a) poprawności kwot
b) danych adresowych kontrahentów
c) numerów NIP;
11. prowadzenie kasy Oddziału KIDP i sporządzanie miesięcznego raportu kasowego (m.in. poprzez wykonywanie instrukcji w sprawie gospodarki kasowej oraz wysokości pogotowia kasowego w Biurze Regionalnego Oddziału Izby);
12. przygotowywanie i realizacja płatności Oddziału KIDP do systemu bankowego;
13. codzienne wprowadzanie wyciągów bankowych do systemu FK;
14. sporządzanie zestawień i raportów z rozliczeń składek członkowskich doradców podatkowych dla Rzecznika KIDP;
15. współpraca z Działem Prawnym w zakresie windykacji należności z tytułu faktur za szkolenia;
16. wysyłanie potwierdzeń sald do doradców podatkowych z tytułu szkoleń za ubiegły rok do 10-go stycznia następnego roku;
17. wyjaśnianie niezgodnych potwierdzeń sald otrzymanych od doradców podatkowych z tytułu szkoleń po otrzymaniu potwierdzenia na bieżąco;
18. przestrzeganie terminowości przesyłania dokumentów księgowych i kadrowych do 5-go następnego miesiąca (data wpływu do Centrali Biura KIDP);
19. przesyłanie protokołów likwidacji/przyjęcia środków trwałych do 10-go następnego miesiąca;
20. przesyłanie potwierdzenia ujęcia wszystkich przychodów i kosztów w księgach rachunkowych za dany miesiąc/rok;
21. przesłanie projektu korekty planu przychodów i wydatków RO na bieżący rok do 15-go sierpnia;
22. przesłanie projektu planu przychodów i wydatków RO na następny rok do 30-go października;
23. przesłanie potwierdzenia weryfikacji wykonania budżetu za poprzedni rok do 20-go lutego następnego roku;
24. przeprowadzanie inwentaryzacji zgodnie z uchwałą KRDP;
25. przesłanie skanów zawartych umów cywilnoprawnych wraz z oświadczeniami na bieżąco;
26. przesłanie oryginałów ewidencji przepracowanych godzin dla preproporcji VAT do 5-go następnego miesiąca;
27. przesłanie skanów list obecności za bieżący miesiąc do 25-go każdego miesiąca;
28. prowadzenie rejestru umów oraz przekazywanie kopii tych rejestrów wraz ze skanami zawartych umów do dnia 7 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni;
29. prowadzenie ewidencji i wykazu wyposażenia RO i przekazywanie kopii do Działu Księgowości Biura KIDP do 5-go stycznia każdego roku;
30. kompletowanie i archiwizacja dokumentów księgowych Biura w Regionalnym Oddziale;
b) w zakresie pozostałej działalności:
1. przygotowywanie projektów umów, uchwał, postanowień i innych dokumentów;
2. bieżącą współpracę i obsługę Zarządu, Komisji, Oddziałów Zamiejscowych Sądu Dyscyplinarnego oraz Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego, w szczególności w zakresie przygotowywanych przez nich dokumentów;
3. realizacja procedur związanych z:
a) ochroną zawodu doradcy podatkowego (m. in. współpraca z organami ścigania w zakresie weryfikacji uprawnień osób wykonujących czynności doradztwa podatkowego);
b) wyznaczaniem tymczasowego pełnomocnika i pełnomocników w ramach nadanego przez sąd prawa pomocy;
c) realizacją procedury w zakresie realizacji przez doradców podatkowych obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
4. prowadzenie czynności związanych z realizacją praktyk zawodowych kandydatów na doradców podatkowych;
5. przygotowywanie merytorycznych opracowań oraz zestawień statystycznych, w tym informacji o funkcjonowaniu danego Regionalnego Oddziału oraz planowanych i odbytych wydarzeniach na potrzeby wydawnictw KIDP;
6. opracowywanie projektów sprawozdań rocznych oraz za kadencję obsługiwanych jednostek organizacyjnych Izby;
7. prowadzenie czynności związanych z windykacją należności Izby, w tym: korespondencji z dłużnikami zmierzającej do ściągnięcia zaległości (wezwania), procedury umorzenia należności, procedury zwolnienia z obowiązku płatności składek członkowskich;
8. przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych w Biurze Regionalnego Oddziału Izby oraz zachowanie innych tajemnic określonych odrębnymi przepisami;
9. zapewnienie dostępności do dokumentów członkom Zarządu Regionalnego Oddziału Izby z wyłączeniem dokumentów pracowniczych oraz będących w jurysdykcji Rzecznika Dyscyplinarnego i Sądów Dyscyplinarnych;
10. przestrzeganie regulaminu i dyscypliny pracy, instrukcji kancelaryjnej obiegu i archiwizacji dokumentów oraz Instrukcji przeprowadzania inwentaryzacji w Biurze Regionalnego Oddziału Izby;
11. sporządzanie i nadzór nad prawidłową realizacją zatwierdzonego „Planu przychodów i wydatków” Izby w części dotyczącej Biura Regionalnego Oddziału Izby;
12. wykonywanie innych systematycznych i doraźnych zadań wynikających z uchwał obsługiwanych jednostek organizacyjnych Izby lub decyzji Przewodniczącego Zarządu.

§ 18

1. Wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Izby pokrywa się ze środków finansowych Izby.
2. Wydatki związane z funkcjonowaniem Biur w Regionalnych Oddziałach Izby pokrywa się ze środków finansowych tych Regionalnych Oddziałów.
3. Rada corocznie uchwala Plan wydatków Biura.
4. Łączna kwota wynagrodzeń oraz skutki zmian wynagrodzeń pracowników nie mogą przekroczyć kwoty przewidzianej na ten cel w planie przychodów i wydatków Biura Izby i Biur w Regionalnych Oddziałach Izby na dany rok.
5. Ustalenie lub zmiana wynagrodzenia oraz przyznawanie dodatków, premii i nagród dokonywana jest przez Dyrektora Biura, z zastrzeżeniem § 9 ust. 5.
- w oparciu o zasady wynikające z regulaminu wynagradzania pracowników, z zastrzeżeniem postanowień wynikających z § 18 ust. 3.
6. Pracowników w Biurze zatrudnia się na stanowiskach:
1) młodszy referent;
2) referent;
3) starszy referent;
4) młodszy specjalista;
5) specjalista;
6) starszy specjalista;
7) Inspektor Ochrony Danych;
8) rzecznik prasowy;
9) radca prawny;
10) kierownik;
11) główny księgowy;
12) zastępca dyrektora;
13) dyrektor.
7. Dopuszcza się łączenie stanowisk.
8. Niniejszy Regulamin stosuje się odpowiednio w stosunku do osób wykonujących powierzone im zadania w oparciu o umowy cywilnoprawne.

§ 19

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 15 lutego 2022 r.

Kalendarium

wrzesień 2023
pn wt śr czw pt so nd
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja

Kontakt

tel.: (693 920 360)
KIDP (centrala)

ul. Grzybowska 85 lok. U7
Warszawa 00-844
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: 693 920 360

x x x
x