x x
x x

Uchwała w sprawie zasad gospodarki finansowej Krajowej Izby Doradców Podatkowych

UCHWAŁA NR 82/2022
VI KRAJOWEGO ZJAZDU DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 16 stycznia 2022 r.

w sprawie zasad gospodarki finansowej Krajowej Izby Doradców Podatkowych


Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (tj. Dz.U. 2021 poz. 2117), VI Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych uchwala, co następuje:

§ 1 1. Gospodarkę finansową Krajowej Izby Doradców Podatkowych, zwanej dalej Izbą, prowadzi Krajowa Rada Doradców Podatkowych, zwana dalej Radą.
2. Gospodarkę finansową regionalnych oddziałów Krajowej Izby Doradców Podatkowych prowadzą z upoważnienia Rady zarządy regionalnych oddziałów Izby w oparciu i w granicach uchwalonego przez Radę planu przychodów i wydatków na dany rok obrotowy, o którym mowa w ust. 3 pkt 2.
3. Podstawą gospodarki finansowej Izby jest roczny plan finansowy zwany dalej „Planem przychodów i wydatków” uchwalany przez Radę na każdy rok obrotowy. Plan przychodów i wydatków Izby składa się z:
1) Planu przychodów i wydatków organów Izby,
2) Planu przychodów i wydatków regionalnych oddziałów Izby,
3) Planu wydatków Biura Izby.
4. Plan przychodów i wydatków jest przyjmowany przez Radę do końca roku obrachunkowego na rok następny.
5. W uzasadnionych przypadkach na wniosek właściwej Komisji Rady, Rada może korygować plan przychodów i wydatków w ciągu roku obrachunkowego.
6. Rada sporządza i zatwierdza roczne sprawozdanie z wykonania planu przychodów i wydatków w terminie właściwym do sporządzenia sprawozdania finansowego.
7. Wraz ze sprawozdaniem finansowym Rada przekazuje Krajowej Komisji Rewizyjnej sprawozdanie z wykonania planu przychodów i wydatków.
8. Rokiem obrachunkowym Izby jest rok kalendarzowy.

§ 2 1. Wydatki Izby finansuje się do wysokości planowanych przychodów powiększonych o niewykorzystane środki, w oparciu o założenia - co do przedmiotu oraz wysokości wydatku - wynikające z planu przychodów i wydatków ustalonego przez Radę na dany rok obrotowy, o którym mowa w § 1 ust. 3.
2. Decyzje o wydatkach nieprzewidzianych w planie finansowym podejmuje Rada w formie uchwały uwzględniającej stosowną korektę w rocznym planie przychodów i wydatków Izby.
3. Wydatki nieokreślone w planie finansowym, o którym mowa w § 1, powodujące zwiększenie zobowiązania Izby oraz ograniczenie praw własności lub innych praw na majątku Izby, wymagają uchwały Zjazdu.
4. Przez niewykorzystane środki rozumie się różnicę pomiędzy środkami pozostającymi w dyspozycji w danym okresie, a faktycznie poniesionymi w tym okresie wydatkami.

§ 3 1. Zaciąganie zobowiązań, z wyłączeniem zobowiązań ze stosunku pracy, w kwocie przekraczającej:

a) jednorazowo 100 000 PLN,
b) łącznie 200 000 PLN na rzecz jednego dostawcy w ciągu roku obrotowego,
- poprzedzane jest zbieraniem ofert i wyborem najkorzystniejszej z nich.
2. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje powołana przez Radę Komisja Ofert, działająca zgodnie z regulaminem działania komisji ustalonym przez Radę. Regulamin działania Komisji Ofert powinien określać m.in. kryteria wyboru ofert.
3. Postanowienia ustępów 1 i 2 stosuje się odpowiednio do zobowiązań zaciąganych przez Organy Izby oraz regionalne oddziały Izby, przy czym limity określone w ust. 1 stosuje się odrębnie dla każdego z regionalnych oddziałów KIDP. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje właściwa Komisja Ofert.
4. Przy organizowaniu wspólnych przedsięwzięć, o których mowa w § 44 ust. 2 Statutu, do wydatków związanych z organizowanym przedsięwzięciem stosuje się dwukrotność limitów określonych w ust.1, przy czym wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje jedna z Komisji Ofert wyznaczona przez organizatorów przedsięwzięcia w zawartym porozumieniu.

§ 4 Izba prowadzi rachunkowość zgodnie z zasadami obowiązujących w tym zakresie przepisów.

§ 5 1. Różnica między przychodami a kosztami działalności, po uwzględnieniu strat i zysków nadzwyczajnych oraz obowiązkowych obciążeń wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego stanowi wynik finansowy Izby. Wartość dodatnia wyniku finansowego stanowi zysk netto, a ujemna stratę netto.
2. Różnica pomiędzy przychodami a kosztami, o których mowa w ust. 1, ustalona w rachunku wyników, zwiększa - po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego - odpowiednio fundusz statutowy w przypadku różnicy dodatniej lub koszty w następnym roku obrotowym w przypadku różnicy ujemnej.
3. Rada w formie uchwały przyjmuje sprawozdanie finansowe Izby oraz przyjmuje stanowisko o przeznaczeniu zysku lub pokryciu straty.
4. Gospodarka finansowa Izby podlega kontroli Krajowej Komisji Rewizyjnej. Krajowa Komisja Rewizyjna może zlecać badanie rocznego sprawozdania finansowego podmiotowi uprawnionemu do badania sprawozdań finansowych.
5. Roczne sprawozdanie finansowe, roczne sprawozdanie z wykonania planu przychodów i wydatków, uchwałę Krajowej Komisji Rewizyjnej w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdanie z badania firmy audytorskiej dotyczące rocznego sprawozdania finansowego, jeżeli takie zostało sporządzone, Rada podaje do wyłącznej wiadomości członków Izby w terminie 30 dni od otrzymania uchwały Krajowej Komisji Rewizyjnej.

§ 6
1. Wysokość składek członkowskich uchwala Zjazd.
2. Składki członkowskie powinny być wpłacane na rachunek bankowy Izby do 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.
3. Rada może, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, podejmować decyzję o:
a) zwolnieniu w całości lub w części z obowiązku opłacania składek członkowskich,
b) umorzeniu naliczonych składek członkowskich.

§ 7
1. Środki pieniężne Izby przechowuje się na rachunkach bankowych Izby.
2. Środki pieniężne, o których mowa w § 50 Statutu Izby należne regionalnym oddziałom Izby na finansowanie ich działalności powinny być przekazane bez zbędnej zwłoki na wydzielone rachunki bankowe.
3. Wpłaty gotówkowe przekazuje się niezwłocznie na rachunki bankowe przy uwzględnieniu bieżących potrzeb.

§ 8
1. Organy Izby, komisje powoływane przez Radę, zarządy regionalnych oddziałów Izby, komisje powoływane przez zarządy regionalnych oddziałów Izby, Zjazd lub Zgromadzenie Regionalnego Oddziału Izby, realizują wydatki na cele statutowe Izby, zgodnie z przyjętym na dany rok obrotowy planem przychodów i wydatków.
2. Przy wypełnianiu zadań Izby, członkom Izby przysługują następujące świadczenia:
a) zryczałtowany zwrot kosztów z tytułu udziału w posiedzeniu w kwocie ustalonej przez Zjazd,
b) diety oraz inne należności stanowiące zwrot kosztów podróży służbowej na terenie kraju w wysokości, określonej w odrębnych przepisach,
c) diety oraz inne należności stanowiące zwrot kosztów podróży służbowej poza granicami kraju, w wysokości, określonej w odrębnych przepisach,
d) koszty związane z lokalnym przemieszczaniem się na terenie danego miasta,
e) wynikające z przyjętego przez Radę lub zarządy regionalnych oddziałów Izby programu pomocy doradcom podatkowym,
f) zwrot innych udokumentowanych wydatków.

§ 9
1. Zwrot kosztów podróży służbowej przysługuje w podróżach na terenie kraju za:
a) przejazd pociągiem lub autobusem;
b) przejazd taksówką jednorazowo do wysokości trzech diet;
c) przejazd pociągiem w przedziale z miejscami do spania lub leżenia, jeśli podróż miałaby trwać dłużej niż 5 godzin;
d) przejazd samochodem prywatnym w wysokości stawki za każdy przejechany km, określanej przez właściwego ministra i stosowanej przy zwrocie kosztów podróży pracownikom; w tym przypadku przysługuje również zwrot wydatków poniesionych na przejazd autostradą oraz za parkowanie;
e) nocleg w wysokości poniesionego wydatku, nie większego jednak niż równowartość 25 diet;
f) przelot samolotem w klasie ekonomicznej przysługuje w każdym przypadku, gdy koszt podróży tym środkiem transportu jest równy bądź niższy niż koszt podróży samochodem; w uzasadnionych przypadkach przysługuje zwrot za przelot w pełnej wysokości.
2. Zwrot kosztów podróży służbowej przysługuje w podróżach poza granicami kraju na zasadach określonych w ust. 1. Do osób, o których mowa w § 8 odbywających podróż zagraniczną stosuje się w zakresie należnych diet i zwrotu kosztów noclegów na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
3. Zwrot kosztów związanych z lokalnym przemieszczaniem na terenie danego miasta przysługuje na zasadach określonych w ust. 1 lit. a), b) i d).
4. Postanowienia ust. 1-3 nie mają zastosowania w przypadku organizacji przejazdu grupowego przez Izbę.

§ 10 1. Zwrot wydatków poniesionych przez członków Izby przy wypełnianiu zadań Izby, o których mowa w § 8 następuje po udokumentowaniu ich poniesienia, a w przypadku odbycia podróży służbowej, o której mowa w § 9 dodatkowo po stwierdzeniu jej odbycia, z zastrzeżeniem ust. 3 i 5.
2. Dowodami poniesienia przez członków Izby przy wypełnianiu zadań Izby wydatków są:
a) dla podróży odbytej publicznymi środkami komunikacji bilet lub bilet wraz z miejscówką lub faktura za bilet,
b) dla podróży odbytej samochodem prywatnym pisemne oświadczenie wraz z wyliczeniem kosztu wg stawki określonej w § 9 ust. 1 lit. d) oraz ewidencja przebiegu pojazdu prowadzona zgodnie z odrębnymi przepisami,
c) dla podróży odbytej samolotem bilet imienny,
d) dla podróży odbytej taksówką paragon fiskalny lub rachunek,
e) faktura stwierdzająca pobyt w hotelu,
f) paragon fiskalny, pokwitowanie lub rachunek za parkowanie,
g) w pozostałych przypadkach faktura lub rachunek.
3. Potwierdzenie odbycia podróży osób, o których mową w § 8 następuje na podstawie listy obecności posiedzeń organów Izby, jednostek organizacyjnych Izby, potwierdzania z miejsca wykonania czynności lub na podstawie podpisu osoby kierującej.
4. Decyzję o delegowaniu do odbycia podróży służbowej poza granicami kraju podejmuje każdorazowo Rada odrębną uchwałą. W przypadku finansowania kosztów podróży służbowych przez regionalne oddziały, decyzję o delegowaniu podejmuje zarząd oddziału w formie uchwały.
5. Rada może, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, podjąć decyzję o zwrocie członkom Izby wydatków o których mowa w § 8 poniesionych w celu wypełnienia zadań Izby, także w przypadku, gdy podróż faktycznie nie odbyła się.
6. Udokumentowanie wydatków poniesionych z tytułu podróży służbowej celem otrzymania ich zwrotu, o którym mowa w ust. 1, powinno nastąpić w terminie 2 tygodni od końca kwartału, w którym odbyła się ta podróż, a w przypadku, o którym mowa w ust. 5 – w terminie 2 tygodni od końca kwartału, w którym miała się odbyć.

§ 11
Rada uchwala regulamin gospodarki finansowej Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

§ 12 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Traci moc uchwała nr 40/2018 V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 13 stycznia 2018 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Kalendarium

październik 2023
pn wt śr czw pt so nd
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja

Kontakt

tel.: (693 920 360)
KIDP (centrala)

ul. Grzybowska 85 lok. U7
Warszawa 00-844
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: 693 920 360

x x x
x