x x
x x

Uchwała w sprawie programu działania Krajowej Izby Doradców Podatkowych na lata 2022-2025

UCHWAŁA NR 31/2022
VI KRAJOWEGO ZJAZDU DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 15 stycznia 2022 r.

w sprawie programu działania Krajowej Izby Doradców Podatkowych na lata 2022-2025

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 2117) VI Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych uchwala, co następuje:

§ 1. VI Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych przyjmuje program działania Krajowej Izby Doradców Podatkowych na VI kadencję Krajowej Rady Doradców Podatkowych, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik do uchwały nr 31/2022
VI Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych
z dnia 15 stycznia 2022 r. w sprawie programu działania
Krajowej Izby Doradców PodatkowychPROGRAM DZIAŁANIA KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH
NA VI KADENCJĘ KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH


I. Priorytety działania Krajowej Izby Doradców Podatkowych na lata 2022-2025

1. Stałe działania służące
a) ochronie i rozwojowi zawodu doradcy podatkowego;
b) umocnieniu wizerunku zawodu doradcy podatkowego jako zawodu zaufania publicznego;
c) promocji zawodu umożliwiającej zwiększenie potencjału rynkowego doradców podatkowych.

2. Działania zmierzające do utrzymania obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej doradcy podatkowego jako atrybutu zawodu zaufania publicznego.

II. Szczegółowe obszary działania Krajowej Izby Doradców Podatkowych na lata2022-2025

1. Ochrona i rozwój zawodu doradcy podatkowego
a) kontynuowanie działań w zakresie organizacji wymiany informacji związanych z wykonywaniem i ochroną zawodu doradcy podatkowego;
b) udzielanie informacji i pomocy prawnej dotyczącej obowiązkowego ubezpieczenia doradców podatkowych;
c) podejmowanie wszelkiej możliwej aktywności zmierzającej do wzrostu świadomości korzyści związanych z korzystaniem z usług doradców podatkowych oraz przynależnością do samorządu doradców podatkowych;
d) stworzenie i przyjęcie Kodeksu Postępowania KIDP w zakresie ochrony danych osobowych.

2. Wsparcie dla doradców podatkowych

a) monitorowanie i analiza  przypadków nieuprawnionego wykonywania czynności doradztwa podatkowego oraz podejmowanie adekwatnych działań;
b) udzielanie pomocy prawnej doradcom podatkowym, przeciwko którym prowadzone jest postępowanie karne i karne skarbowe, w tym udział w tych postępowaniach w charakterze przedstawiciela społecznego;
c) udzielanie pomocy prawnej dotyczącej przypadków lub prób naruszania tajemnicy zawodowej doradcy podatkowego przez osoby trzecie;
d) tworzenie oraz popularyzację procedur i standardów wykonywania zawodu poprzez aktualizację Księgi Pomocy.

2. Opiniowanie aktów prawnych dotyczących prawa podatkowego oraz innych przepisów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej:

a) opiniowanie oraz analiza ex-post poprzez wykorzystanie ekspertów z grona członków KIDP lub ekspertów zewnętrznych;
b) aktualizowanie procedury opiniowania projektów oraz aktów prawnych i wyłaniania ekspertów, a także ustalania zasad wynagradzania ekspertów;
c) udział przedstawicieli Krajowej Rady Doradców Podatkowych w procesie legislacyjnym w zakresie projektów ustaw i aktów wykonawczych;
d) wykorzystanie środków komunikacji społecznej ukierunkowane na zaakcentowanie udziału KIDP w pracach związanych z opiniowaniem aktów prawnych i ich zmian, w trosce o dobro podatników w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony w tym publikowanie sporządzonych opinii;
e) rozpowszechnianie w środowisku doradców podatkowych informacji dotyczących realizacji zadań określonych w niniejszym punkcie;
f) dążenie do wykorzystania wiedzy i doświadczenia zawodowego wszystkich członków KIDP w procesie opiniowania aktów prawnych.

3. Rozwój doradztwa podatkowego
Krajowa Izba Doradców Podatkowych powinna wspierać rozwój doradztwa podatkowego między innymi poprzez:
a) dążenie do rozszerzenia obszarów działalności, a także uprawnień doradców podatkowych z uwzględnieniem posiadanych przez nich kompetencji i potrzeb klientów;
b) promowanie nowoczesnych narzędzi informatycznych i środków komunikacji elektronicznej w doradztwie podatkowym;
c) współpracę i wymianę doświadczeń z międzynarodowymi organizacjami doradców podatkowych;
d) promowanie standardów obsługi klienta zapewniających wysoki poziom świadczonych usług;
e) propagowanie zasad marketingu kancelarii doradztwa podatkowego;
f) kontynuowanie działań związanych z zasadnością wprowadzenia obowiązkowej aplikacji zawodowej lub innych form przygotowania do wykonywania zawodu;
g) współpracę z Ministerstwem Finansów w zakresie zmian formuły egzaminu na doradcę podatkowego;
h) dążenie do ułatwienia doradcom podatkowym możliwości aplikowania w celu powołania na urząd sędziego sądu administracyjnego.

4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych

a) Krajowa Rada Doradców Podatkowych powinna podjąć działania zmierzające do wprowadzenia wspólnego systemu szkoleń online;
b) KIDP powinna inicjować wszelkie działania zmierzające do podnoszenia kwalifikacji zawodowych doradców podatkowych z wykorzystaniem nowoczesnych form kształcenia oraz uwzględnieniem możliwości pozyskiwania pomocy publicznej;
c) Krajowa Rada Doradców Podatkowych z udziałem oddziałów regionalnych KIDP będzie:
- rozwijać standardy podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
- dążyć do udostępnienia materiałów ze szkoleń e-learningowych i zapisów elektronicznych przeprowadzonych szkoleń, w tym w oddziałach regionalnych, wszystkim członkom KIDP.
d) Krajowa Rada Doradców Podatkowych, we współpracy z pozostałymi organami KIDP, powinna podjąć działania zmierzające do przygotowania i prowadzenia obowiązkowych szkoleń z zasad etyki doradców podatkowych.

5. Promocja zawodu

a) Krajowa Rada Doradców Podatkowych we współpracy z regionalnymi oddziałami KIDP rozwija i koordynuje program promocji zawodu doradcy podatkowego w oparciu o strategię obejmującą propagowanie wiedzy o roli doradcy podatkowego w nowoczesnym społeczeństwie, w szczególności jako istotnego obrońcy konstytucyjnych praw podatników oraz gwaranta prawidłowej realizacji obowiązków podatkowych;
b) w działaniach mających na celu promocję zawodu Krajowa Rada Doradców Podatkowych kładzie szczególny nacisk na istotę oraz konieczność utrzymania obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej;
c) KIDP popularyzuje zawód doradcy podatkowego.

6. Działania zmierzające do zmiany ustawy o doradztwie podatkowym
Krajowa Rada Doradców Podatkowych kontynuuje prace związane z projektem zmian w ustawie o doradztwie podatkowym,  w tym również w zakresie możliwości dokonywania skreśleń z listy doradców podatkowych.

7. Inne zadania
Krajowa Rada Doradców Podatkowych winna dołożyć wszelkich starań, aby:
a) rozwijać proces informatyzacji Izby;
b) wspierać działania zmierzające do integracji środowiska doradców podatkowych;
c) inicjować i wspierać działania rozwijające współpracę z innymi organizacjami zawodów zaufania publicznego, organizacjami przedsiębiorców oraz innymi organizacjami realizującymi cele zbieżne z celami KIDP;
d) wprowadzić strój urzędowy (toga) dla doradców podatkowych;
e) dążyć do prawidłowego wykorzystywania instytucji pełnomocnika tymczasowego w postępowaniach podatkowych;
f) skutecznie windykować zaległe składki członkowskie.

III. ZASADY REALIZACJI PROGRAMU DZIAŁANIA

1. Realizacja i koordynacja programu działania KIDP są wykonywane przez KRDP we współpracy z innymi organami i jednostkami organizacyjnymi Izby.
2. Realizując program działania, KRDP może korzystać z nieodpłatnej pomocy doradców podatkowych spoza swojego składu.
3. KRDP uchwala roczne plany zadań do realizacji w oparciu o uchwałę programową Zjazdu. Przy sporządzaniu rocznych planów biorą udział przedstawiciele innych organów oraz Regionalnych Oddziałów KIDP, z prawem do zgłaszania inicjatyw programowych i projektów własnych.
4. KRDP sporządza i ogłasza na stronie internetowej oraz w Biuletynie KIDP coroczne sprawozdania z realizacji rocznego planu zadań, nie później niż do 31 marca danego roku, za rok ubiegły. Sprawozdanie z działalności KRDP powinno odnosić się do zadań określonych w Uchwale Programowej.

Kalendarium

czerwiec 2023
pn wt śr czw pt so nd
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja

Kontakt

tel.: (693 920 360)
KIDP (centrala)

ul. Giełdowa 4c/34
Warszawa 01-211
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: 693 920 360

x x x
x