Wydruk wygenerowano ze strony https://kidp.pl/
Ślubowanie i wpis na listę doradców podatkowych

Ślubowanie

Warunkiem wpisu na listę doradców podatkowych jest złożenie ślubowania wobec przewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych (lub osoby przez niego upoważnionej spośród członków Krajowej Rady Doradców Podatkowych).

Rota ślubowania ma następujące brzmienie:

„Przyrzekam, że jako doradca podatkowy będę wykonywać ten zawód kierując się dobrem swoich klientów, z całą sumiennością i rzetelnością, zgodnie z prawem, wiedzą i zasadami etyki zawodowej. Poznane w związku z wykonywaniem zawodu fakty i informacje zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.”

Terminy ślubowania są podawane w serwisie internetowym KIDP, niezależnie od tego wszystkie osoby znajdujące się na liście otrzymują pisemne zaproszenie na uroczystość ślubowania.

Wpis na listę doradców podatkowych

Na listę doradców podatkowych wpisuje się osobę fizyczną, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

- ma pełną zdolność do czynności prawnych,
- korzysta z pełni praw publicznych,
- jest nieskazitelnego charakteru i swoim dotychczasowym postępowaniem daje rękojmie prawidłowego wykonywania zawodu doradcy podatkowego,
- posiada wyższe wykształcenie,

oraz

- odbyła w Polsce sześciomiesięczną praktykę zawodową,
- złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin na doradcę podatkowego,
- złożyła wniosek o wpis na listę nie później niż w okresie 3 lat złożenia egzaminu.

Na listę doradców podatkowych wpisuje się również osobę, która:

- jest członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego, albo
- posiada stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych lub nauk ekonomicznych w zakresie prawa finansowego lub finansów.

Na listę doradców podatkowych wpisuje się zagranicznych doradców podatkowych jeżeli:

- mają pełną zdolność do czynności prawnych,
- korzystają z pełni praw publicznych,
- złożą wniosek o wpis na listę w 12 miesięcy od uzyskania decyzji uznającej kwalifikacje (zgodnie z odrębnymi przepisami).

Wykaz dokumentów potrzebnych do wniosku o wpis na listę doradców podatkowych

Opłata za wpis na listę doradców podatkowych wynosi 1100 zł