Wydruk wygenerowano ze strony https://kidp.pl/
Statut Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Załącznik do uchwały 11/2022 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 14 lutego 2022 r.
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu KIDP

STATUT KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH
(tekst jednolity)

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1
1. Krajowa Izba Doradców Podatkowych zwana dalej Izbą działa na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym w obowiązującym brzmieniu.
2. Statut Izby określa w szczególności:
1) strukturę organizacyjną Izby,
2) tryb powoływania i działania oraz kompetencje organów Izby,
3) tryb powoływania i funkcjonowania oraz kompetencje Regionalnych Oddziałów Izby,
4) sposób finansowania działalności Izby,
5) sposób składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych przez Radę w imieniu Izby.

§ 2
Izba posiada osobowość prawną i jest obowiązkowym zrzeszeniem osób fizycznych będących doradcami podatkowymi.

§ 3
Siedzibą Izby jest miasto Warszawa.

§ 4
1. Izba ma prawo ustanowić sztandar, znak graficzny (logotyp), odznakę członkowską oraz wzór legitymacji.
2. Izba ma prawo nadawać tytuł „Zasłużony dla Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

§ 5
Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o:
1. Ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 5 lipca 1996 roku o doradztwie podatkowym w obowiązującym brzmieniu,
2. Izbie - rozumie się przez to Krajową Izbę Doradców Podatkowych,
3. Zjeździe - rozumie się przez to Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych,
4. Radzie - rozumie się przez to Krajową Radę Doradców Podatkowych,
5. Komisji Rewizyjnej - rozumie się przez to Krajową Komisję Rewizyjną,
6. Regionalnych Oddziałach Izby - rozumie się przez to Regionalne Oddziały Krajowej Izby Doradców Podatkowych,
7. Ministrze - rozumie się przez to ministra właściwego do spraw finansów publicznych,
8. Biurze Izby - rozumie się przez to jednostkę centralną Biura Krajowej Izby Doradców Podatkowych, z siedzibą w Warszawie,
9. Biurach w Regionalnych Oddziałach Izby - rozumie się przez to regionalne jednostki organizacyjne Biura Krajowej Izby Doradców Podatkowych z siedzibą w każdym z Regionalnych Oddziałów,
10. Biurze – rozumie się przez to Biuro Izby i biura w Regionalnych Oddziałach Izby,
11. Walnych Zgromadzeniach w Regionalnych Oddziałach Izby - rozumie się przez to zgromadzenia doradców podatkowych w Regionalnych Oddziałach Izby dokonujące wyboru delegatów na Zjazd, Zarządów Regionalnych Oddziałów Izby, członków Oddziałów Zamiejscowych Sądu Dyscyplinarnego, kandydatów na członków Organów, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 2-4 i 6 Ustawy,
12. Zgromadzeniach Regionalnych Oddziałów Izby - rozumie się przez to zgromadzenia doradców podatkowych w Regionalnych Oddziałach Izby zwoływane w innych sprawach, a w szczególności w sprawie wyboru Zarządów Regionalnych Oddziałów Izby oraz członków zamiejscowych oddziałów Sądu Dyscyplinarnego,
13. Komisji Zewnętrznej – rozumie się przez to komisję o charakterze doradczym lub naukowym powołaną przez organy Izby lub Zarządy Regionalnych Oddziałów Izby, w skład których mogą wchodzić również osoby nie będące członkami Izby,
14. Przewodniczącym i Sekretarzu – rozumie się przez to Przewodniczącego i Sekretarza Krajowej Rady Doradców Podatkowych,
15. Przewodniczącym posiedzenia i Sekretarzu posiedzenia – rozumie się przez to Przewodniczącego posiedzenia Krajowej Rady Doradców Podatkowych i Sekretarza posiedzenia Krajowej Rady Doradców Podatkowych,
16. Przewodniczącym organu – rozumie się przez to Przewodniczącego organów Krajowej Izby Doradców Podatkowych, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 i 3-5 Ustawy z dnia z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym w obowiązującym brzmieniu,
17. Zwykłej większości głosów – rozumie się stosunek ważnie oddanych głosów „za” do głosów „przeciw”. Nie uwzględnia się tutaj głosów „wstrzymujących się”,
18. Kwalifikowanej większości głosów – rozumie się szczególną większość głosów, przekraczającą 60% głosów ustalonego przez Zjazd składu organu Izby lub wybranego Zarządu Regionalnego Oddziału Izby.
19. Środkach komunikacji elektronicznej – rozumie się przez to rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające bezpośrednie porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, gwarantujące możliwość identyfikacji osoby, która z nich korzysta, komunikację w czasie rzeczywistym, w szczególności zabieranie głosu, udział w głosowaniach (w tym tajnych), składanie wniosków formalnych, a zarazem zapewniające gwarancję bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego,
20. Trybie zdalnym - rozumie się przez to sposób porozumiewania się uczestników wyłącznie z wykorzystaniem Środków komunikacji elektronicznej,
21. Trybie mieszanym - rozumie się przez to sposób porozumiewania się, w którym część uczestników wykorzystuje Środki komunikacji elektronicznej.

Rozdział II Zadania Izby
 
§ 6
1. Do zadań statutowych Izby należy w szczególności:
1) reprezentowanie członków Izby, a także udział w karnym postępowaniu sądowym przez upoważnionego przedstawiciela społecznego,
2) ochrona interesów zawodowych    oraz integracja środowiska doradców podatkowych,
3) udzielanie w szczególnie uzasadnionych przypadkach pomocy członkom Izby,
4) sprawowanie nadzoru nad należytym wykonywaniem zawodu przez członków Izby i przestrzeganiem przez nich zasad etyki zawodowej,
5) doskonalenie zawodowe członków Izby i ich pracowników oraz pracowników osób prawnych uprawnionych do zawodowego wykonywania czynności doradztwa podatkowego,
6 współdziałanie z samorządami i organizacjami,
7) przedstawianie stanowisk i opinii prawnych w zakresie stanowienia oraz stosowania prawa, opracowywanie projektów aktów prawnych, w szczególności dotyczących prawa podatkowego i wykonywania zawodu doradcy podatkowego,
8) utrzymywanie kontaktów z instytucjami międzynarodowymi i organizacjami zagranicznymi w szczególności związanymi z doradztwem podatkowym,
9) podejmowanie działań mających na celu kształtowanie wizerunku Izby oraz wizerunku doradcy podatkowego, jako osoby wykonującej zawód zaufania publicznego,
10) podejmowanie działań mających na celu zastosowanie technik informatycznych i Środków komunikacji elektronicznej w doradztwie podatkowym,
11) prowadzenie działalności szkoleniowej, w szczególności zapewniającej przygotowanie do zawodowego wykonywania doradztwa podatkowego oraz doskonalenie umiejętności zawodowego wykonywania doradztwa podatkowego.
2. Dochody Izby mogą być przeznaczone wyłącznie na cele statutowe.
3. Izba wykonuje   swoje   zadania   poprzez   organy   określone   w   art.   49   Ustawy, z uwzględnieniem roli Regionalnych Oddziałów Izby, a także zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego.

Rozdział III
Członkowie Izby, ich prawa i obowiązki

§ 7
Członkami Izby są osoby fizyczne wpisane na listę doradców podatkowych.

§ 8
Członkowie Izby mają prawo w szczególności do:
1. korzystania z pomocy Izby w ramach jej statutowych działań,
2. uczestniczenia w pracach Izby,
3. zgłaszania wniosków i postulatów w przedmiocie działalności Izby,
4. realizacji czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Izby, przy czym bierne prawo wyborcze nie przysługuje doradcom podatkowym:
- wobec których orzeczono karę dyscyplinarną o której mowa w art. 64 ust. 2 pkt 3 Ustawy - do czasu zatarcia kary,
- kandydującym do organu Izby o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 3 Ustawy w kadencji następującej bezpośrednio po kadencji, w której pełnili funkcję w Prezydium Rady lub byli osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Izby, z zastrzeżeniem § 8 pkt 4a,
4a. kandydowania do organów Izby wybieranych przez Zjazd spośród delegatów oraz kandydowania na Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego,
5. posługiwania się znakiem graficznym (logotypem), odznaką członkowską i legitymacją Izby,
6. oceny działalności Izby oraz jej organów w sposób zgodny z zasadami etyki doradców podatkowych,
7. uzyskania na swój wniosek statusu „seniora”, w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków:
- osiągnięcia wieku emerytalnego,
- niezalegania ze składkami członkowskimi,
- zawieszenia wykonywania zawodu.
Status seniora wiąże się z możliwością korzystania z ulg i zwolnień dla Członków Izby posiadających taki status, które wynikają z uchwał Zjazdu oraz uchwał Rady.

§ 9
Członkowie Izby zobowiązani są w związku z wykonywaniem zawodu w szczególności do:
1. przestrzegania:
a) ustawy o doradztwie podatkowym,
b) statutu Izby,
c) zasad etyki zawodowej,
d) uchwał Zjazdu,
e) uchwał Rady,
2. stałego doskonalenia zawodowego,
3. regularnego opłacania składek członkowskich,
4. ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego.
5. składania do Biura Izby w terminie do końca lutego każdego roku pisemnego oświadczenia o zawarciu umowy obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego z podaniem firmy ubezpieczyciela i numeru umowy, za wyjątkiem umów zawieranych za pośrednictwem Izby.

Rozdział IV
Organy i struktura organizacyjna Izby

§ 9a
W Izbie funkcjonują organy Izby oraz Regionalne Oddziały Izby.

§ 10
Organami Izby są:
1. Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych,
2. Krajowa Rada Doradców Podatkowych,
3. Krajowa Komisja Rewizyjna,
4. Wyższy Sąd Dyscyplinarny,
5. Sąd Dyscyplinarny,
6. Rzecznik Dyscyplinarny.

§ 11
1. Kadencja Rady trwa 4 lata.
2. Kadencja organów, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 3-6 Ustawy, zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego oraz Członków Oddziałów Zamiejscowych Sądu Dyscyplinarnego, jest równa kadencji Rady.
3. Członek Izby nie może sprawować funkcji w każdym z organów Izby, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 2-3 Ustawy dłużej niż dwie kolejne kadencje.
4. Mandat członka organu Izby wygasa przed upływem kadencji w przypadku:
1) skreślenia z listy doradców podatkowych,
2) rezygnacji z pełnienia funkcji - z dniem doręczenia oświadczenia o rezygnacji właściwemu organowi,
3) na skutek śmierci członka Izby,
4) pozbawienia wolności prawomocnym orzeczeniem sądowym,
5) utraty praw obywatelskich,
6) prawomocnego orzeczenia kary dyscyplinarnej przewidzianej w art. 64 ust. 2 pkt 3-4 Ustawy – z dniem uprawomocnienia się orzeczenia.
5. Zasady określone w ust. 4 stosuje się odpowiednio do członków Zarządów Regionalnych Oddziałów Izby oraz zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego.

§ 12
Wybory do organów Izby wymienionych w § 10 odbywają się w głosowaniu bezpośrednim i tajnym, przy nieograniczonej liczbie kandydatów.

§ 13
1. Członek Izby może wchodzić w skład tylko jednego z organów wymienionych w art. 49 ust. 1 pkt 2–6 Ustawy.
2. Członkowie Izby w tej samej kadencji nie mogą łączyć funkcji członka Zarządu Regionalnego Oddziału Izby oraz członka organów o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 2- 6 Ustawy, a także funkcji zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego oraz członka Oddziału Zamiejscowego Sądu Dyscyplinarnego.

§ 14
Członkowie organów wymienionych w art. 49 ust. 1 pkt 2-6 Ustawy, zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego oraz sędziowie Zamiejscowych Oddziałów Sądu Dyscyplinarnego, a także członkowie Zarządów Regionalnych Oddziałów Izby pełnią swe funkcje społecznie.

Rozdział V
Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych

§ 15
1. Delegatami na Zjazd są doradcy podatkowi wybrani na Walnych Zgromadzeniach w Regionalnych Oddziałach Izby.
2. Delegat na Zjazd ma tylko jeden głos i bierze udział w Zjeździe tylko osobiście.
3. W Zjeździe uczestniczą członkowie Rady. Przewodniczący Rady otwiera obrady Zjazdu i prowadzi je do czasu wyboru Przewodniczącego Zjazdu. W razie nieobecności Przewodniczącego Rady obrady otwiera wiceprzewodniczący lub wyznaczony członek ustępującej Rady.
4. Zjeździe uczestniczą Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej, Wyższego Sądu Dyscyplinarnego i Sądu Dyscyplinarnego oraz Rzecznik Dyscyplinarny. W razie nieobecności któregoś z nich, sprawozdanie przedstawiają wyznaczeni przez Krajową Komisję Rewizyjną, Wyższy Sąd Dyscyplinarny i Sąd Dyscyplinarny lub Rzecznika Dyscyplinarnego zastępcy przewodniczących lub zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego.
4a Przewodniczący Rady może zaprosić na Zjazd gości, w tym członków innych organów Izby nie będących delegatami oraz nie będących delegatami zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego. Liczbę zapraszanych na Zjazd członków innych organów Izby nie będących delegatami oraz nie będących delegatami zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego określi Rada.
5. Delegaci na Zjazd zachowują swój mandat do wyboru delegatów na następny zwyczajny Zjazd.

§ 16
1. Zjazd wybiera i odwołuje prezydium Zjazdu, w skład którego wchodzą Przewodniczący i sekretarz Zjazdu oraz ich zastępcy.
2. Przewodniczący Zjazdu lub jego zastępca kieruje obradami Zjazdu, udziela głosu oraz wykonuje inne czynności zgodne z regulaminem działania uchwalonym przez Zjazd.
3. Prezydium Zjazdu czuwa nad prawidłowym i sprawnym przebiegiem prac Zjazdu.
4. Zjazd obraduje na posiedzeniach plenarnych lub w komisjach zjazdowych.

§ 17
Do zadań Zjazdu poza zadaniami określonymi w Ustawie należy:
1) podejmowanie uchwał w sprawie odpłatnego nabywania oraz zbycia lub obciążenia nieruchomości oraz dokonywania innych wydatków przekraczających jednorazowo 30% wartości funduszy własnych Izby,
2) podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia funduszy celowych, określając źródła ich finansowania oraz zasady zarządzania środkami zgromadzonymi w tych funduszach,
3) ustalenie minimalnej liczby członków organów, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 2-5 Ustawy, poniżej której konieczne jest uzupełnienie składu organu.
4) odwoływanie Przewodniczącego Rady, członków organów i zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego.

§ 18
1. Zjazd zwoływany jest przez Radę raz na 4 lata.
2. Termin, na który Rada zwołuje Zjazd, ustala się najpóźniej na cztery miesiące przed upływem kadencji Rady.
3. Delegaci na Zjazd muszą zostać wybrani najpóźniej na 30 dni przed terminem, na który zwołano Zjazd.

§ 19
1. Nadzwyczajny Zjazd zwołuje Rada przed upływem terminu, o którym mowa w § 18:
1) z własnej inicjatywy,
2) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
3) na wniosek co najmniej 1/10 ogółu doradców podatkowych,
4) na wniosek Ministra,
- nie wcześniej niż 30 dnia i nie później niż wciągu 90 dni od daty złożenia wniosku, a w przypadku Trybu zdalnego nie wcześniej niż 14 dni i nie później niż 90 dni od daty złożenia wniosku o ile nie koliduje to z terminem Zjazdu, o którym mowa w § 18.
2. Delegatami na Nadzwyczajny Zjazd są delegaci wybrani na Zjazd.
3. Nadzwyczajny Zjazd obraduje wyłącznie w sprawach, dla których został zwołany.
4. uchylony
5. W przypadku zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu w trybie, o którym mowa w § 19 ust. 1 pkt 1 uchwała o zwołaniu Zjazdu musi być podjęta większością 2/3 głosów aktualnego składu Rady.
6. Komisja Rewizyjna składa wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Zjazdu z inicjatywy własnej lub na wniosek 2/3 delegatów na Zjazd.

§ 19a
1. Zjazd może realizować swoje zadania i obradować również w Trybie zdalnym lub w Trybie mieszanym.
2. Zwołując Zjazd, Rada podejmuje uchwałę co do trybu odbycia Zjazdu.
3. Zasady odbywania Zjazdu w trybie, o którym mowa w ust. 1, określa Rada, uwzględniając w szczególności konieczność zapewnienia możliwości prowadzenia dyskusji na Zjeździe oraz skutecznego podejmowania uchwał i innych rozstrzygnięć, w tym w ramach głosowań tajnych.
4. Postanowienia ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do Nadzwyczajnego Zjazdu.

§ 20
(uchylony)

Rozdział VI
Krajowa Rada Doradców Podatkowych

§ 21
1. Rada kieruje, w zakresie swoich zadań działalnością samorządu w okresach między Zjazdami.
2. Rada podejmuje działania w celu propagowania pozytywnego wizerunku korporacji i zawodu doradcy podatkowego.
3. Do zadań Rady należy w szczególności:
1) przygotowanie zwołania Zjazdu, w tym opracowanie projektu regulaminu działania Zjazdu,
2) zwoływanie Zjazdu i wykonywanie jego uchwał,
3) reprezentowanie Izby i współpraca z organami władzy, administracji państwowej i samorządowej, instytucjami naukowymi, organizacjami gospodarczymi i społecznymi oraz międzynarodowymi organizacjami zawodowymi,
4) opracowywanie planów pracy i rocznych planów finansowych Izby oraz sprawozdań z ich wykonania,
5) zarządzanie majątkiem i funduszami Izby,
6) powoływanie stałych i okresowych komisji doradczych i zespołów problemowych oraz nadzorowanie ich działalności,
7) przedstawianie stanowisk i opinii prawnych w zakresie stanowienia oraz stosowania prawa, opracowywanie projektów aktów prawnych, w szczególności dotyczących prawa podatkowego i wykonywania zawodu doradcy podatkowego,
8) delegowanie kandydatów na członków Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do spraw Doradztwa Podatkowego,
9) podejmowanie   uchwał   w   sprawach   wpisu   na   listę   doradców   podatkowych i skreślania z niej,
10) współpraca z Państwową Komisją Egzaminacyjną do spraw Doradztwa Podatkowego,
11) ustalanie terminu uiszczenia i wysokości opłat za wpis na listę doradców podatkowych oraz opłat za wpis do rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego – w porozumieniu z Ministrem,
11a) ustalanie terminu uiszczenia i wysokości innych opłat,
12) określenie sposobu zwoływania i organizacji Zjazdu oraz trybu wyboru delegatów na Zjazd dokonywanych na Walnych Zgromadzeniach w Regionalnych Oddziałach Izby,
13) podejmowanie innych uchwał, które uzna za celowe dla właściwego funkcjonowania Izby i działalności zawodowej doradców podatkowych,
14) zwoływanie Nadzwyczajnego Zjazdu Doradców Podatkowych,
15) inicjatywa w zakresie postępowań wyjaśniających,
16) przekształcanie wpisów warunkowych we wpis na listę doradców podatkowych,
17) opiniowanie aktów prawnych do ustawy o doradztwie podatkowym,
18) prowadzenie rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego,
19) wyrażanie zgody na dopuszczenie do egzaminu na doradcę podatkowego osoby nie będącej obywatelem polskim oraz zwolnienia z odbywania praktyk zawodowych na warunkach określonych Ustawą,
20) przyjmowanie sprawozdania z działalności Rady składanego Zjazdowi przez Przewodniczącego Rady,
21) powoływanie przedstawiciela ustawowego do występowania w postępowaniu sądowym,
22) przeprowadzanie kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego,
23) podejmowanie uchwały, o której mowa w § 19a ust. 2,
24) podejmowanie uchwały co do trybu odbywania Walnych Zgromadzeń w Regionalnych Oddziałach Izby, stosując odpowiednio § 19a ust. 2 i 3.
4. Rada opracowuje i uchwala regulamin swojego działania.
5. Rada może powoływać Komisje Zewnętrzne działające przy Radzie. Rada określa zasady funkcjonowania i finansowania Komisji Zewnętrznych.

§ 22
1. Liczbę członków Rady ustala Zjazd.
2. W skład Rady wchodzą Przewodniczący oraz pozostali członkowie Rady.
3. Rada wybiera w głosowaniu tajnym, na pierwszym posiedzeniu spośród swoich członków od 2 do 5 wiceprzewodniczących, sekretarza i skarbnika.

§ 23
1. Przewodniczący Rady oraz osoby wymienione w §22 ust. 3 tworzą Prezydium Rady.
2. Prezydium Rady działa w granicach określonych przez Radę w regulaminie Prezydium i przed nią odpowiada.
3. Regulamin określa w szczególności podział czynności pomiędzy członkami Prezydium, a także sposób powoływania i odwoływania Członków Prezydium Rady.

§ 24
1. Przewodniczący Rady:
1) reprezentuje Radę,
2) kieruje jej pracami,
3) przewodniczy na posiedzeniach,
4) zapewnia wykonanie uchwał Rady,
5) podpisuje decyzje w sprawach, o których mowa w art. 55 ust. 1 pkt 5,
6) zatrudnia Dyrektora Biura Izby za zgodą Rady.
2. W razie nieobecności Przewodniczącego, jego obowiązki wykonuje jeden z Wiceprzewodniczących wyznaczony przez Przewodniczącego. W przypadku braku wyznaczenia Wiceprzewodniczącego, Prezydium dokonuje jego wskazania.
3. Przewodniczący przekazuje Ministrowi uchwały podjęte przez Radę w terminie 14 dni od dnia ich uchwalenia.

§ 25
1. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak, niż raz na 3 miesiące.
2. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów z wyłączeniem przypadku o którym mowa w § 19 ust. 5 Statutu. W przypadku równej liczby głosów, rozstrzyga głos Przewodniczącego.
3. Z każdego posiedzenia Rady sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący posiedzenia Rady oraz Sekretarze posiedzenia Rady.
4. Przewodniczący może zaprosić na posiedzenie osoby spoza Rady.
5. Osoby nie będące członkami Rady nie mogą uczestniczyć w części obrad dotyczących spraw niejawnych.
6. Przewodniczący organów Izby oraz przewodniczący Zarządów Regionalnych Oddziałów Izby albo upoważniony przez nich członek organu Izby lub Zarządu Regionalnego Oddziału Izby mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym w obradach Rady.
7. Rada może realizować swoje zadania i obradować również w Trybie zdalnym lub w Trybie mieszanym.

§ 26
1. Przewodniczący Rady wyznacza, w ciągu 14 dni od dokonania wyboru Przewodniczącego Rady, datę pierwszego posiedzenia Rady, przy czym posiedzenie powinno odbyć się nie później niż w ciągu 30 dni od dnia zakończenia Zjazdu.
2. Przewodniczący Rady zawiadamia członków Rady o terminie zwołania pierwszego posiedzenia Rady nie później niż na 7 dni przed planowanym terminem, proponując jednocześnie porządek obrad i wskazując miejsce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz datę i godzinę rozpoczęcia obrad. W przypadku zwołania posiedzenia mającego odbyć się w Trybie zdalnym nie wskazuje się miejsca jego odbycia.
3. Kolejne posiedzenia Rady zwoływane są zgodnie z Regulaminem działania Rady i Prezydium Rady.

§ 27
1. W celu wykonywania zadań, stosownie do potrzeb, Rada powołuje spośród swoich członków komisje.
2. W celu wykonania określonych zadań przewodniczący komisji mogą zaprosić do udziału w pracach komisji z głosem doradczym także inne osoby.

§ 28
1. Odpłatne nabywanie, a także każde zbywanie i obciążanie nieruchomego majątku Izby oraz powoływanie innych podmiotów lub nabywanie w nich udziałów akcji lub innych praw majątkowych wymaga uchwały Zjazdu. Dla realizacji tych czynności wymagana jest uchwała Rady.
2. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych Izby upoważniona jest Rada, z zastrzeżeniem ust. 1 i 2a. Skuteczna realizacja czynności, o których mowa w zdaniu pierwszym, wymaga współdziałania i podpisów dwóch członków Rady upoważnionych   przez   Radę,   w   tym Przewodniczącego   lub   Wiceprzewodniczącego i Skarbnika. Zamiast Skarbnika może dokonywać czynności członek Rady, przez nią upoważniony, na wniosek Skarbnika.
2a. Oświadczenia woli o których mowa w ust. 2 do kwoty czterokrotności ustawowego minimalnego wynagrodzenia nie wymagają uchwały Rady.
3. Oświadczenia woli w imieniu Rady związane z bieżącym funkcjonowaniem Biura Izby, w sprawach jednorazowo nieprzekraczających kwoty czterokrotności ustawowego minimalnego wynagrodzenia za pracę, składa Dyrektor Biura.
3a. Oświadczenia woli w imieniu Rady   związane z   bieżącym   funkcjonowaniem Biur w Regionalnych Oddziałach Izby, w sprawach jednorazowo nieprzekraczających kwoty dwukrotności ustawowego minimalnego wynagrodzenia za pracę, składa pracownik upoważniony przez Radę.
4. Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w zakresie dotyczącym Regionalnych Oddziałów Izby wymagane jest współdziałanie i podpisy dwóch upoważnionych przez Radę członków Zarządu Regionalnego Oddziału Izby, w tym Skarbnika Zarządu Regionalnego Oddziału Izby. Zamiast Skarbnika Zarządu Regionalnego Oddziału Izby może dokonywać czynności członek Zarządu Regionalnego Oddziału Izby, upoważniony przez Radę, na wniosek Skarbnika Zarządu Regionalnego Oddziału Izby
5. Do czasu wyboru Prezydium Rady zgodnie z § 22 ust. 3 niniejszego Statutu, stosuje się dotychczasowe zasady dotyczące składania oświadczeń woli, które mają zastosowanie do Przewodniczącego Rady oraz pozostałych członków Prezydium Rady poprzedniej kadencji.
6. Do czasu umocowania wybranych członków Zarządów Regionalnych Oddziałów Izby stosuje się dotychczasowe zasady dotyczące składania oświadczeń woli, które mają zastosowanie do członków Zarządów Regionalnych Oddziałów Izby poprzedniej kadencji.
 
§ 28a
1. Rada może upoważnić członków innych organów Izby do składania w imieniu Rady oświadczeń woli w sprawach majątkowych związanych z działalnością tych organów.
2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Rady w zakresie działania Komisji Rewizyjnej, Wyższego Sądu Dyscyplinarnego oraz Sądu Dyscyplinarnego wymagane jest współdziałanie i podpisy dwóch upoważnionych przez Radę członków tych organów.
3. Do składania oświadczeń woli w imieniu Rady w zakresie działania Rzecznika Dyscyplinarnego wymagane jest współdziałanie i podpisy Rzecznika Dyscyplinarnego oraz upoważnionego przez Radę zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego.

§ 29
(skreślony)

Rozdział VII Komisja Rewizyjna

§ 30
1. Dla wykonania czynności kontrolnych działalności finansowej i majątkowej Izby Zjazd powołuje Komisję Rewizyjną.
2. Liczbę członków Komisji Rewizyjnej ustala Zjazd.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie w głosowaniu jawnym Przewodniczącego, dwóch Wiceprzewodniczących i Sekretarza.

§ 31
1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy kontrolowanie całokształtu działalności finansowej i majątkowej organów Izby, a w szczególności:
1) przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności finansowej Izby,
2) występowanie do Rady z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i zaleceniami dotyczącymi usunięcia uchybień,
3) zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych Izby,
4) składanie sprawozdań Zjazdowi i występowanie z wnioskiem o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Radzie,
5) występowanie do Rady z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych.
2. Komisja Rewizyjna kontrolując działalność finansową i majątkową organów Izby uwzględnia sposób finansowania, szczegółowy tryb działania organów Izby, a także funkcjonowania Regionalnych Oddziałów Izby oraz sposób składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych określonych statutem.

§ 32
1. Przewodniczący Rady wyznacza w ciągu 14 dni od dokonania wyboru Komisji Rewizyjnej datę pierwszego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, przy czym posiedzenie powinno odbyć się nie później niż w ciągu 30 dni od dnia zakończenia Zjazdu.
2. Komisja Rewizyjna odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
2a. Komisja Rewizyjna może realizować swoje zadania i obradować również w Trybie zdalnym lub w Trybie mieszanym.
3. Z każdego posiedzenia Komisji Rewizyjnej sporządza się protokół.

§ 33
1. Do przeprowadzenia kontroli Komisja powołuje zespoły, składające się co najmniej z trzech członków tego organu, przy czym poszczególne czynności kontrolne mogą przeprowadzać członkowie tych zespołów w co najmniej dwuosobowych składach.
2. Z każdej kontroli sporządza się protokół.
3. Protokół z kontroli, podpisany przez kontrolujących, z wnioskami i zaleceniami, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przekazuje niezwłocznie Radzie i kontrolowanemu.
4. Wnioski i zalecenia Komisji Rewizyjnej są przedmiotem obrad jednego z dwóch najbliższych posiedzeń Rady. Rada jest zobowiązana do rozpatrzenia wniosków i zaleceń wynikających z protokołów kontroli oraz powiadomienia Komisji Rewizyjnej o terminach i sposobach ich realizacji w terminie 60 dni od daty posiedzenia, na którym rozpatrywano wnioski i zalecenia Komisji Rewizyjnej.
4a. Rada jest zobowiązana, w terminie do końca marca następnego roku kalendarzowego, do przekazania Komisji Rewizyjnej rocznego sprawozdania o działaniach podjętych w celu zrealizowania wniosków i zaleceń wynikających z protokołów kontroli oraz o efektach tych działań.
5. Komisja Rewizyjna w terminie dwóch miesięcy od momentu zatwierdzenia sprawozdania finansowego składa Radzie wnioski dotyczące działalności finansowej i majątkowej Izby za dany rok obrachunkowy.

§ 34
Komisja Rewizyjna opracowuje i uchwala regulamin swego działania określający organizację i tryb pracy Komisji, w tym procedury prowadzenia kontroli oraz wzory dokumentacji sprawozdawczej dla potrzeb prowadzonych kontroli.

Rozdział VIII
Sąd Dyscyplinarny i Wyższy Sąd Dyscyplinarny

§ 35
1. Sprawy dyscyplinarne doradców podatkowych rozpatrują:
1) w pierwszej instancji - Sąd Dyscyplinarny,
2) w drugiej instancji - Wyższy Sąd Dyscyplinarny.
2. Sędziowie Sądu Dyscyplinarnego wybrani przez Zjazd oraz sędziowie Oddziałów Zamiejscowych Sądu Dyscyplinarnego wybrani przez Zgromadzenia Regionalnych Oddziałów Izby tworzą razem sąd pierwszej instancji - Sąd Dyscyplinarny.

§ 36
1. Liczbę członków Wyższego Sądu Dyscyplinarnego oraz Sądu Dyscyplinarnego ustala Zjazd.
2. Członków Oddziałów Zamiejscowych Sądu Dyscyplinarnego wybierają Zgromadzenia Regionalnych Oddziałów Izby.
3. Sądy, o których mowa w ust. 1, orzekają w składach trzyosobowych.

§ 37
1. Zasady postępowania dyscyplinarnego wynikają z Ustawy oraz innych ustaw.
2. Sąd Dyscyplinarny i Wyższy Sąd Dyscyplinarny uchwalają regulamin swego działania, określający w szczególności zasady i tryb postępowania przed sądami dyscyplinarnymi, prawo do obrony, w tym prawo do ustanowienia obrońcy.
3. Projekt regulaminu działania Sądów oraz jego zmiany opracowuje Wyższy Sąd Dyscyplinarny.

§ 38
1. Rada uchwala regulamin wykonywania orzeczeń dyscyplinarnych na wniosek przewodniczącego Wyższego Sądu Dyscyplinarnego.
2. Projekt regulaminu wykonywania orzeczeń dyscyplinarnych opracowuje Wyższy Sąd Dyscyplinarny.

§ 39
1. Przewodniczący Rady wyznacza w ciągu 14 dni od dokonania wyboru Wyższego Sądu Dyscyplinarnego termin pierwszego posiedzenia Wyższego Sądu Dyscyplinarnego.
2. Przewodniczący Wyższego Sądu Dyscyplinarnego wyznacza termin pierwszego posiedzenia Sądu Dyscyplinarnego w ciągu 14 dni od dokonania wyboru Sądu Dyscyplinarnego.
3. Członkowie sądów pierwszej i drugiej instancji wybierają na posiedzeniu, o którym mowa w    ust.    1    i    2    ze    swego grona w głosowaniu tajnym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
4. Wyższy Sąd Dyscyplinarny oraz Sąd Dyscyplinarny - w sprawach nie dotyczących orzekania w indywidualnych sprawach dyscyplinarnych doradcy podatkowego - mogą realizować swoje zadania i obradować w Trybie zdalnym lub Trybie mieszanym.
5. Zasady opisane w ust. 4 powyżej stosuje się odpowiednio do udziału w tych czynnościach protokolanta nie będącego członkiem Wyższego Sądu Dyscyplinarnego lub Sądu Dyscyplinarnego.

§ 40
1. (uchylony)
2. Przewodniczący Sądu Dyscyplinarnego i przewodniczący Wyższego Sądu Dyscyplinarnego kierują sądami, a w szczególności:
1) zaznajamiają się z pismami wpływającymi do sądu i wydają odpowiednie zarządzenia,
2) zapewniają stronom możliwość przeglądania akt sprawy,
3) organizują spotkania sędziów dla omówienia zagadnień prawnych budzących wątpliwości   oraz   dla   omówienia   zagadnień   organizacyjnych,   usprawniających i doskonalących przebieg postępowania dyscyplinarnego,
4) zapewniają sprawną, prawidłową i terminową pracę obsługi administracyjnej Sądu.
3. W razie nieobecności lub trwałej niemożności pełnienia funkcji przez przewodniczącego Sądu Dyscyplinarnego lub przewodniczącego Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, ich obowiązki wykonują wiceprzewodniczący, do czasu wyboru nowego przewodniczącego.
4. Przewodniczący Sądu Dyscyplinarnego i przewodniczący Wyższego Sądu Dyscyplinarnego organizują szkolenia dla sędziów sądów dyscyplinarnych.

§ 40a
1. Do właściwości Zamiejscowego Oddziału Sądu Dyscyplinarnego należy rozpatrywanie spraw z wniosku Rzecznika Dyscyplinarnego albo jego Zastępcy, pozostających we właściwości tego sądu, dotyczących doradców podatkowych należących do danego Regionalnego Oddziału Izby.
2. Sprawa dotycząca doradcy podatkowego przynależącego do danego Regionalnego Oddziału Izby, może być w uzasadnionych przypadkach rozpatrywana przez inny niż wymieniony w ust.1 Zamiejscowy Oddział Sądu Dyscyplinarnego.

§ 40b
(zawieszony)

Rozdział IX Rzecznik Dyscyplinarny

§ 41
1. Rzecznika Dyscyplinarnego oraz jego zastępców wybiera Zjazd.
2. Oskarżycielem w postępowaniu przed sądami dyscyplinarnymi jest Rzecznik Dyscyplinarny lub z upoważnienia Rzecznika Dyscyplinarnego jego zastępca.
3. Rzecznik Dyscyplinarny sprawuje nadzór nad wykonywaniem obowiązków określonych prawem przez doradców podatkowych, a także przestrzeganiem przez nich zasad etyki zawodowej.
4. Postępowanie przed sądem dyscyplinarnym wszczynane jest wyłącznie na wniosek Rzecznika Dyscyplinarnego.
5. Postępowanie wyjaśniające prowadzi Rzecznik Dyscyplinarny lub upoważniony przez niego zastępca.
6. Rzecznik Dyscyplinarny opracowuje i przyjmuje regulamin działania.
7. W razie niemożności pełnienia obowiązków przez Rzecznika Dyscyplinarnego jego obowiązki przejmuje zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego wskazany przez Rzecznika.
8. Rzecznik Dyscyplinarny organizuje szkolenia dla zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego.

Rozdział X
Biuro Izby i Biura w Regionalnych Oddziałach Izby

§ 42
1. Izba wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura, przy czym:
a) zadania należące do kompetencji organów Izby i powołanych w ich ramach jednostek organizacyjnych – przy pomocy Biura Izby;
b) zadania należące do kompetencji Regionalnych Oddziałów Izby, Oddziałów Zamiejscowych Sądu Dyscyplinarnego oraz Zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego – przy pomocy Biur w Regionalnych Oddziałach Izby.
2. Zadania i organizację, zasady funkcjonowania Biura Izby i Biur w Regionalnych Oddziałach Izby oraz zasady wynagradzania pracowników w nich zatrudnionych określa regulamin organizacyjny Biura Krajowej Izby Doradców Podatkowych uchwalony przez Radę.

Rozdział XI
Regionalne oddziały Krajowej Izby Doradców Podatkowych

§ 43
1. Regionalne Oddziały Izby stanowią doradcy podatkowi wykonujący czynności doradztwa podatkowego na terenie Regionalnego Oddziału, przy czym jako miejsce wykonywania czynności doradztwa podatkowego przyjmuje się miejsce wskazane jako pierwsze na liście doradców podatkowych prowadzonej przez Radę. W przypadku braku miejsca wykonywania czynności doradztwa podatkowego na terytorium Rzeczypospolitej Polski ustala się przynależność doradcy podatkowego do Regionalnego Oddziału, do którego ostatnio przynależał zaś w przypadku jego braku doradca podatkowy zostaje wpisany do Mazowieckiego Regionalnego Oddziału.
2. (uchylony)
3. Oddziały Regionalne Izby mogą się łączyć i dzielić.
4. (uchylony)
5. Zasady łączenia się i podziału Regionalnych Oddziałów Izby określi Rada.

§ 44
1. Regionalne Oddziały Izby realizują zadania statutowe, a także zadania wynikające z uchwał Zjazdu, a w szczególności:
1) integrują środowisko doradców podatkowych,
2) chronią interesy zawodowe doradców podatkowych,
3) prowadzą działalność informacyjną, szkoleniową i wydawniczą,
4) propagują zawód doradcy podatkowego i czuwają nad przestrzeganiem zasad etyki zawodowej,
5) powołują przedstawicieli społecznych w rozumieniu art. 90 Kodeksu postępowania karnego, celem udziału w postępowaniach karnych lub karnych skarbowych, prowadzonych przeciwko doradcom podatkowym,
6) prowadzą działalność rozjemczą,
7) koordynują praktyki zawodowe.
2. Zadania, o których mowa w ust. 1 mogą być realizowane wspólnie przez kilka Regionalnych Oddziałów Izby lub przez Regionalne Oddziały Izby wspólnie z organami Izby, na podstawie zawartego między organizatorami porozumienia o wspólnym przedsięwzięciu. Zawierane porozumienie określa w szczególności:
1) rodzaj przedsięwzięcia,
2) przewidywane koszty i sposób ich podziału przez organizatorów,
3) zasady i wysokość ponoszenia odpłatności przez uczestników,
4) podział obowiązków pomiędzy organizatorami, w tym zaciąganie    zobowiązań związanych z organizacją wspólnego przedsięwzięcia,
5) sposób rozliczeń między organizatorami.
 
§ 45
Regionalne Oddziały Izby wykonują swoją działalność poprzez:
1. Walne Zgromadzenia w Regionalnych Oddziałach Izby i Zgromadzenia Regionalnych Oddziałów Izby.
2. Zarządy Regionalnych Oddziałów Izby - przy pomocy Biur w Regionalnych Oddziałach Izby.

§ 46
1. Zgromadzenia Regionalnych Oddziałów Izby zwoływane są przez Zarządy Regionalnych Oddziałów Izby raz na 4 lata.
2. Zgromadzenie Regionalnego Oddziału Izby nie może się odbyć później niż w ciągu 45 dni od dnia zakończenia Zjazdu.
3. Zgromadzenie Regionalnego oddziału Izby zwoływane jest przez Zarząd Regionalnego Oddziału Izby przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1:
1) z własnej inicjatywy
2) na wniosek Rady
3) na wniosek co najmniej 1/10 liczby doradców podatkowych o których mowa w § 43 ust. 1 nie później niż w terminie 90 dni od daty złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 i 3, o ile nie koliduje to z terminem Zgromadzeń Regionalnych Oddziałów Izby, o którym mowa w ust.1.
4. W przypadku braku możliwości zwołania Zgromadzenia Regionalnego Oddziału Izby przez Zarząd Regionalnego Oddziału Izby w terminie, o którym mowa w ust. 3, na wniosek Rady, Zgromadzenie Regionalnego Oddziału Izby zwoływane jest przez Radę.
5. Zgromadzenie Regionalnego   Oddziału   Izby   zwoływane   przed   upływem   terminu, o którym mowa w ust. 1 obraduje wyłącznie w sprawach, dla których zostało zwołane.
6. Dopuszcza się łączne przeprowadzenie Walnego Zgromadzenia i Zgromadzenia Regionalnego Oddziału Izby.

§ 47
1. Do zadań Zgromadzenia Regionalnego Oddziału Izby należy:
1) ustalenie liczby i wybór członków Zarządu Regionalnego Oddziału Izby,
2) przyjęcie sprawozdania ustępującego Zarządu Regionalnego Oddziału Izby,
3) wybór członków Oddziałów Zamiejscowych Sądu Dyscyplinarnego.
2. Zgromadzenia Regionalnego Oddziału Izby mogą realizować swoje zadania i obradować również w Trybie zdalnym lub Trybie mieszanym.
3. Uchwałę o trybie Zgromadzenia Regionalnego Oddziału Izby podejmuje Zarząd Regionalnego Oddziału Izby.
4. Zasady odbywania Zgromadzenia Regionalnego Oddziału Izby w trybie, o którym mowa w ust. 2, określa Zarząd Regionalnego Oddziału Izby, uwzględniając w szczególności konieczność zapewnienia możliwości prowadzenia dyskusji na Zgromadzeniu Regionalnego Oddziału Izby oraz skutecznego podejmowania uchwał i innych rozstrzygnięć, w tym w ramach głosowań tajnych.

§ 47a
Do zadań Zarządu Regionalnego Oddziału Izby należy w szczególności:
1. przygotowanie Zgromadzenia Regionalnego Oddziału Izby,
2. zwoływanie Zgromadzenia Regionalnego Oddziału Izby,
3. przygotowanie Walnego Zgromadzenia w Regionalnym Oddziale Izby,
4. opracowywanie planów pracy i rocznych planów finansowych Regionalnego Oddziału Izby oraz sprawozdań z ich wykonania,
5. zarządzanie majątkiem i funduszami Regionalnego Oddziału Izby,
6. powoływanie stałych i okresowych komisji doradczych i zespołów problemowych oraz nadzorowanie ich działalności,
7. podejmowanie innych uchwał, które uzna za celowe dla właściwego funkcjonowania Regionalnego Oddziału Izby,
8. reprezentowanie Izby wobec terenowych organów państwowych i samorządowych, instytucji, organizacji społecznych i gospodarczych,
9. wybór przedstawicieli społecznych,
10. uchwalanie regulaminu działania Zarządu
11. utworzenie strony internetowej Regionalnego Oddziału Izby oraz utrzymywanie jej w formie zgodnej z odrębnymi przepisami, w tym uchwałami Zjazdu i Rady,.
12. podejmowanie uchwał, o których mowa w § 47 ust. 3 – 4,
13. przedstawienie kandydatów na Zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego.

§ 47b
1. Uchwały Zarządów Regionalnych Oddziałów Izby są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Regulamin działania Zarządu Regionalnego Oddziału Izby może przewidywać podejmowanie uchwał w drodze obiegowej.
3. Zarząd Regionalnego Oddziału Izby przekazuje podjęte uchwały Radzie w terminie 14 dni od dnia ich podjęcia. Rada w terminie 60 dni od dnia otrzymania uchwały może w drodze uchwały uchylić uchwałę Zarządu Regionalnego Oddziału Izby, jeżeli narusza ona prawo powszechnie obowiązujące bądź Statut lub inne uchwały Zjazdu.

§ 48
1. Zarząd Regionalnego Oddziału Izby wybierany jest w składzie od 5 do 15 członków.
2. Rada w wyjątkowych wypadkach może wyrazić zgodę na to, aby Zarząd Regionalnego Oddziału Izby składał się z mniejszej liczby członków.
3. Zarząd wybiera spośród swego grona Przewodniczącego oraz jego Zastępców, Sekretarza i Skarbnika.
4. Pracami Zarządu kieruje Przewodniczący, który w szczególności:
1) reprezentuje Zarząd Regionalnego Oddziału Izby,
2) sprawuje nadzór nad pracownikami biura w danym Regionalnym Oddziale Izby w zakresie określonym przez Radę.
5. Do realizacji swoich zadań Zarząd Regionalnego Oddziału Izby może powoływać komisje, określając ich zadania, zasady działania i skład osobowy.
6. Kadencja Zarządu Regionalnego Oddziału Izby trwa 4 lata.
7. Mandaty członków Zarządów Regionalnego Oddziału bieżącej kadencji wygasają wraz z ukonstytuowaniem się nowego Zarządu Regionalnego Oddziału nie wcześniej niż z odbyciem Zjazdu i nie później niż w terminie 90 dni od zakończenia Zjazdu.
8. W przypadku   wygaśnięcia mandatu   członka   Zarządu   Regionalnego   Oddziału   Izby z przyczyny, o której mowa w § 11 ust. 4:
1) mandat obejmuje osoba, która w wyborach otrzymała największą liczbę ważnie oddanych głosów spośród tych kandydatów, którzy nie zostali wybrani.
2) jeżeli więcej niż jeden kandydat na członka Zarządu Regionalnego Oddziału Izby uzyskał taką, samą liczbą ważnie oddanych głosów uprawniających do objęcia zwolnionego mandatu, Zarząd Regionalnego Oddziału Izby przeprowadza losowanie spośród nich w celu ustalenia pierwszeństwa do objęcia zwolnionego mandatu. O terminie i miejscu losowania Zarząd Regionalnego Oddziału Izby przeprowadzający losowanie zawiadamia tych kandydatów.

§ 49

1. Do właściwości zamiejscowego Oddziału Sądu Dyscyplinarnego należy rozpatrywanie spraw z wniosku Rzecznika Dyscyplinarnego, pozostających we właściwości tego sądu, dotyczących doradców podatkowych należących do danego Regionalnego Oddziału Izby.
2. Zamiejscowy Oddział Sądu Dyscyplinarnego orzeka w składzie trzyosobowym.

Rozdział XII
Sposób finansowania działalności Krajowej Izby Doradców Podatkowych

§ 50
1. Działalność Izby finansuje się z majątku Izby, który powstaje w szczególności z:
1) składek członkowskich,
2) darowizn,
3) spadków,
4) zapisów,
5) dotacji,
6) dochodów z działalności określonej w art. 48 ust. 3 ustawy o doradztwie podatkowym,
7) dochodów z wykorzystania majątku Izby oraz majątku będącego w użytkowaniu Izby, w tym wykorzystywania logotypu Izby przez osoby prawne uprawnione do wykonywania doradztwa podatkowego wpisane do rejestru - na zasadach ustalonych przez Radę,
8) opłat wpisowych,
9) wpłat z tytułu pokrywania kosztów postępowania dyscyplinarnego na podstawie prawomocnych orzeczeń Sądu Dyscyplinarnego lub Wyższego Sądu Dyscyplinarnego,
10) innych opłat pobieranych przez Radę w ramach uprawnień nadanych w tym zakresie przez Zjazd.
2. Majątek Izby służy wyłącznie realizacji celów, dla których Izba została powołana, zgodnie z przepisami odpowiednich ustaw, Statutu, uchwał Zjazdu oraz uchwał Rady.
3. Ustala się następujący sposób finansowania Izby:
1) na działalność i funkcjonowanie poszczególnych Regionalnych Oddziałów Izby oraz Zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego i Zamiejscowych Oddziałów Sądu Dyscyplinarnego przeznacza się:
a) 85 % wpływów uzyskanych ze składek członkowskich wpłacanych przez doradców podatkowych zarejestrowanych w tych Regionalnych Oddziałach Izby, w których liczba doradców podatkowych wpisanych na listę jest mniejsza lub równa 300 wg stanu na dzień 30 września poprzedniego roku kalendarzowego;
b) 67 % wpływów uzyskanych ze składek członkowskich wpłacanych przez doradców podatkowych zarejestrowanych w tych Regionalnych Oddziałach Izby, w których liczba doradców podatkowych wpisanych na listę ogółem jest większa niż 300 wg stanu na dzień 30 września poprzedniego roku kalendarzowego,
c) dotychczasową część wpływu ze składek członkowskich wpłacanych przez doradców podatkowych zarejestrowanych w połączonych Regionalnych Oddziałach
- w przypadku połączenia się dwóch lub więcej RO KIDP, rozliczających się przed połączeniem wg tego samego wskaźnika podziału składek,
d) 67 % wpływów uzyskanych ze składek członkowskich wpłacanych przez doradców podatkowych zarejestrowanych w połączonych Regionalnych Oddziałach Izby - w przypadku połączenia się dwóch lub więcej Regionalnych Oddziałów Izby, rozliczających się przed połączeniem wg różnych wskaźników podziału składek,
- przy czym środki te, o których mowa w tym punkcie, mogą zostać rozdysponowane na inne cele tylko za zgodą Zarządu Regionalnego Oddziału Izby,
2) na działalność i funkcjonowanie Rady oraz pozostałych organów Izby przeznacza się wpływy z opłat wpisowych i pozostałą część wpływów uzyskanych ze składek, o których mowa w pkt 1),
3) podział, o którym mowa w pkt 1 i 2 dokonywany jest z uwzględnieniem dnia wymagalności składki,
4) darowizny, zapisy, spadki dokonane ze wskazaniem konkretnego Regionalnego Oddziału Izby przeznaczone są w całości na finansowanie tego Regionalnego Oddziału Izby,
5) wpływy z nieruchomości i ruchomości oraz praw majątkowych stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Izby a administrowanych przez Regionalne Oddziały Izby przeznacza się w całości na finansowanie tego Regionalnego Oddziału Izby,
6) wpływy z działalności wydawniczej, oświatowej i szkoleniowej oraz inne przychody pochodzące z przedsięwzięć realizowanych przez Regionalne Oddziały Izby przeznaczone są w całości na finansowanie tych Regionalnych Oddziałów Izby; wpływy ze wspólnych przedsięwzięć Rady i Regionalnych Oddziałów Izby dzieli się po połowie między Radę i Regionalne Oddziały Izby,
7) na uzasadniony wniosek Zarządu Regionalnego Oddziału Izby, Rada może dofinansować Regionalny Oddział Izby ze środków pozostających w jej dyspozycji,
8) wpływy inne niż wymienione w pkt 4)-7), przeznacza się na finansowanie działalności Izby i pozostają one w dyspozycji Rady.
4. Zasady gospodarki finansowej Izby reguluje uchwała Zjazdu a regulamin gospodarki finansowej uchwała Rady.

Pliki do pobrania