x x
x x

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Na ile dni przed egzaminem należy złożyć wniosek o dopuszczenie do egzaminu?
 
Osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do egzaminu składa do Komisji Egzaminacyjnej wniosek o dopuszczenie do egzaminu nie później niż do 30 dnia przed wyznaczonym terminem części pisemnej egzaminu.
 
Czy można żądać zwrotu opłaty za egzamin, jeśli nie odbył się on z przyczyn niezależnych od zdającego?
 
Opłata egzaminacyjna za egzamin, który nie dojdzie do skutku z przyczyn nieleżących po stronie kandydata, jest zwracana na pisemny wniosek kandydata.
Wniosek o zwrot opłaty egzaminacyjnej składany jest do sekretarza Komisji Egzaminacyjnej, nie później niż w terminie 14 dni od dnia wyznaczonego terminu egzaminu. 
 
Czy w przypadku braku możliwości przystąpienia do egzaminu (choroba, nagły wypadek) opłata za egzamin jest zwracana?
 
Opłata egzaminacyjna może zostać zwrócona na pisemny wniosek kandydata, który z przyczyn przez siebie niezawinionych nie mógł przystąpić do części pisemnej egzaminu.
Warunkiem zwrotu opłaty egzaminacyjnej jest załączenie do wniosku o zwrot opłaty dokumentów potwierdzających niemożność przystąpienia do egzaminu.
Wniosek o zwrot opłaty egzaminacyjnej składany jest do sekretarza Komisji Egzaminacyjnej, nie później niż w terminie 14 dni od dnia wyznaczonego terminu egzaminu.

Jak często przeprowadzany jest egzamin pisemny?
 
Część pisemna egzaminu jest przeprowadzana:
- co najmniej raz w roku, bez względu na liczbę kandydatów zakwalifikowanych do tej części egzaminu, albo
- każdorazowo, gdy do części pisemnej zostanie zakwalifikowanych co najmniej 50 kandydatów.


Jak często przeprowadzany jest egzamin ustny?
 
Część ustna egzaminu jest przeprowadzana:
- jeżeli do egzaminu zostało dopuszczonych co najmniej 12 kandydatów, jednakże

- nie rzadziej niż co 3 miesiące.
 

Gdzie można uzyskać informacje o terminach egzaminów?
 
Terminy części pisemnej i ustnej egzaminu podawane są do publicznej wiadomości:
- w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz
- na tablicy ogłoszeń w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

W jaki sposób po złożeniu wniosku można uzyskać informację na temat terminu egzaminu?

Kandydat zakwalifikowany do części pisemnej egzaminu jest zawiadamiany pisemnie o terminie i miejscu tej części egzaminu oraz o indywidualnym numerze kandydata nadanym na potrzeby egzaminu.
O terminie i miejscu przeprowadzenia części ustnej egzaminu kandydat jest zawiadamiany pisemnie, za pomocą telefaksu lub drogą elektroniczną.
Terminy części pisemnej i ustnej egzaminu dla poszczególnych kandydatów są wyznaczane zgodnie z kolejnością złożonych wniosków.

 
Czym skutkuje nieprzystąpienie do egzaminu po wcześniejszym dopuszczeniu do egzaminu?
 
Nieprzystąpienie do części pisemnej albo ustnej egzaminu przez kandydata jest równoznaczne z uzyskaniem negatywnego wyniku z tej części egzaminu. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy nieprzystąpienie do części pisemnej lub ustnej egzaminu wynika z ważnych, niezawinionych i udokumentowanych przyczyn losowych, a kandydat złożył wniosek o zmianę terminu egzaminu. Wniosek o zmianę terminu części pisemnej lub ustnej egzaminu, wraz z dokumentami potwierdzającymi niemożność przystąpienia do danej części egzaminu powinien być złożony do sekretarza Komisji Egzaminacyjnej, nie później niż w terminie 14 dni od dnia wyznaczonego terminu egzaminu. Zmiana terminu części ustnej egzaminu przysługuje tylko raz.

 
Czy w przypadku nieprzystąpienia do egzaminu z powodu ważnych, niezawinionych przyczyn losowych można starać się o zmianę terminu egzaminu?
 
W przypadku nieprzystąpienia do części pisemnej lub ustnej egzaminu z powodu ważnych, niezawinionych i udokumentowanych przyczyn losowych, na wniosek kandydata, zmienia się termin egzaminu. 
Wniosek o zmianę terminu części pisemnej lub ustnej egzaminu, wraz z dokumentami potwierdzającymi niemożność przystąpienia do danej części egzaminu powinien być złożony do sekretarza Komisji Egzaminacyjnej, nie później niż w terminie 14 dni od dnia wyznaczonego terminu egzaminu. 
Zmiana terminu części ustnej egzaminu przysługuje tylko raz.
Skład egzaminacyjny przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej wyznacza w sposób uwzględniający udział osób reprezentujących wszystkie grupy zawodowe, powołanych w skład Komisji Egzaminacyjnej, na co najmniej 20 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu.
 
Jakie dokumenty należy okazać aby przystąpić do egzaminu pisemnego?
 
Przed wejściem na salę egzaminacyjną kandydat jest obowiązany okazać dowód osobisty lub paszport.
 
Czy egzaminatorzy oceniający prace znają tożsamość osób zdających egzamin pisemny?
 
Nie. Każda praca egzaminacyjna jest oznaczana przez członka składu egzaminacyjnego kodem nadawanym na potrzeby oceny części pisemnej egzaminu.
 
Czy dopuszczalne jest konsultowanie się podczas części pisemnej z innymi zdającymi?
 
Kandydat, który w trakcie egzaminu korzystał z cudzej pomocy, posługiwał się niedozwolonymi materiałami pomocniczymi, porozumiewał się z uczestnikami egzaminu lub w inny sposób zakłócał jego przebieg, może zostać wykluczony z egzaminu. Wykluczenie z egzaminu jest równoznaczne z uzyskaniem negatywnego wyniku z części pisemnej egzaminu.
 
Czy podczas części pisemnej można opuścić salę egzaminacyjną?
 
Podczas egzaminu kandydat może opuścić salę egzaminacyjną po uzyskaniu zgody członka składu egzaminacyjnego. Przed opuszczeniem sali kandydat przekazuje pracę egzaminacyjną członkowi składu egzaminacyjnego.
 
Na czym polega część pisemna egzaminu?
 
Część pisemna egzaminu polega na:
1) rozwiązaniu testu składającego się ze 100 pytań obejmujących wszystkie dziedziny, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy;
2) rozwiązaniu zadania polegającego na sporządzeniu projektu wystąpienia w imieniu klienta do organu podatkowego lub sądu.
 
Ile trwa część pisemna egzaminu?
 
Część testowa egzaminu trwa 100 minut, a rozwiązanie zadania 180 minut.
 
Czy podczas części pisemnej można korzystać z przepisów, komentarzy i innych pomocy?
 
Rozwiązując zadanie (nie test)  kandydat może korzystać wyłącznie z przepisów prawa ogłoszonych w dziennikach urzędowych lub zawartych w zbiorach przepisów bez komentarzy.
 
W jaki sposób są punktowane testy?
 
Każde pytanie testowe oceniane jest w następujący sposób:
1) odpowiedź prawidłowa - dwa punkty;
2) odpowiedź nieprawidłowa - minus jeden punkt;
3) brak odpowiedzi - zero punktów. 
 
W jaki sposób są punktowane zadania?
 
Rozwiązanie zadania oceniane jest w skali od 0 do 20 punktów.
 
Ile należy zdobyć punktów, by zaliczyć część pisemną?
 
Warunkiem zdania części pisemnej egzaminu jest uzyskanie co najmniej:
1) 80% maksymalnej liczby punktów za rozwiązanie testu oraz
2) 10 punktów za rozwiązanie zadania
 
Jakie są skutki podpisania pracy pisemnej?  
 
Praca zawierające elementy pozwalające na identyfikację jej autora nie podlega ocenie.  Prace niepodlegające ocenie są traktowane na równi z pracami, których wynik był negatywny.
 
Jakie są skutki oddania pracy bez arkusza z pytaniami?
 
Prace niezawierające kompletnych arkuszy z testami egzaminacyjnymi oraz z zadaniami nie podlegają ocenie.  Prace niepodlegające ocenie są traktowane na równi z pracami, których wynik był negatywny.
 
Czy niewyraźny charakter pisma ma wpływ na ocenę pracy?
 
Prace rozwiązane w sposób nietrwały lub nieczytelny nie podlegają ocenie.  Prace niepodlegające ocenie są traktowane na równi z pracami, których wynik był negatywny.
 
W jakim terminie i w jakiej formie są ogłaszane terminy egzaminów pisemnych?
 
Wyniki części pisemnej egzaminu są ogłaszane, przy wykorzystaniu indywidualnego numeru kandydata, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych, w terminie 14 dni od dnia przeprowadzenia.
 
Czy istnieje możliwość wglądu do swojej pracy pisemnej?
 
W terminie 3 dni od dnia ogłoszenia wyników części pisemnej egzaminu kandydat może zwrócić się do sekretarza Komisji Egzaminacyjnej z pisemnym wnioskiem o udostępnienie do wglądu pracy egzaminacyjnej. Praca egzaminacyjna jest udostępniana w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych, w obecności jednego z członków Komisji Egzaminacyjnej, w terminie 10 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu.
 
Czy można żądać ponownego ocenienia pracy pisemnej?

Kandydat może wystąpić do przewodniczącego składu egzaminacyjnego z pisemnym wnioskiem o dokonanie ponownej oceny pracy, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników części pisemnej egzaminu.
Ponownej oceny pracy dokonuje się w terminie 21 dni od dnia otrzymania wniosku w tej sprawie.
 
Na czym polega część ustana egzaminu?
 
Część ustna egzaminu polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania zamieszczone w wylosowanym zestawie pytań składającym się z dziesięciu pytań. 
Zestaw zawiera pytania z co najmniej 6 dziedzin wskazanych w art. 20 ust. 1 ustawy, tj:

1) źródła prawa i wykładnia prawa;
2) analiza podatkowa;
3) podstawy międzynarodowego oraz wspólnotowego prawa podatkowego;
4) materialne prawo podatkowe;
5) postępowanie przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi oraz postępowanie egzekucyjne w administracji;
6) międzynarodowe, wspólnotowe i krajowe prawo celne;
7) prawo dewizowe;
8) prawo karne skarbowe;
9) organizacja i funkcjonowanie administracji podatkowej i kontrola skarbowa;
10) rachunkowość;
11) ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg podatkowych;
12) przepisy o doradztwie podatkowym i etyka zawodowa.

W jaki sposób oceniana jest część ustna egzaminu?
 
Skład egzaminacyjny ocenia odrębnie odpowiedź na każde pytanie, przyznając ilość punktów wyrażoną pełną liczbą w skali od 0 do 6 punktów za każdą odpowiedź. Punkty sumuje się łącznie za wszystkie odpowiedzi na pytania.
 
Ile należy zdobyć punktów, by zaliczyć część ustną?
 
Warunkiem zdania części ustnej egzaminu jest uzyskanie co najmniej 70% maksymalnej liczby punktów.

W jakim terminie i w jakiej formie są ogłaszane terminy egzaminów ustnych?

Wyniki części ustnej egzaminu ogłaszane są bezpośrednio po egzaminie.

Kontakt

tel.: (22 578-50-00)
KIDP (centrala)

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3/310
02-362 Warszawa
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: (22) 578-50-00,01,02
fax: (22) 578-50-09

x x x
x