x x
x x

Egzamin

Warunki dopuszczenia do egzaminu

Do egzaminu na doradcę podatkowego jest dopuszczona osoba spełniająca łącznie następujące warunki:

• ma pełną zdolność do czynności prawnych;
• korzysta z pełni praw publicznych;
• posiada wyższe wykształcenie.

W razie niespełnienia ww. warunków decyzję o odmowie dopuszczenia do egzaminu podejmuje Komisja Egzaminacyjna.

Koszt egzaminu

Za egzamin pobiera się opłatę, która stanowi dochód budżetu państwa. Obecnie wynosi ona 900 zł. W przypadku negatywnego wyniku egzaminu w części pisemnej lub ustnej opłata za ponowny egzamin z tej części egzaminu wynosi 600 zł.
Jeżeli egzamin nie dojdzie do skutku z przyczyn nieleżących po stronie kandydata opłata podlega zwrotowi.
Opłata może zostać zwrócona, jeżeli kandydat z przyczyn przez siebie niezawinionych nie mógł przystąpić do egzaminu i złoży w tej sprawie pisemny wniosek do sekretarza Komisji Egzaminacyjnej. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające niemożność przystąpienia do egzaminu. Wniosek należy złożyć w terminie 14 dni od dnia wyznaczonego terminu egzaminu.

Jak często przeprowadzany jest egzamin?

Część pisemna egzaminu jest przeprowadzana:

• co najmniej raz w roku - Sekretarz Komisji Egzaminacyjnej ogłasza informację o miejscu, w którym zostanie przeprowadzona  cześć pisemna egzaminu, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych, z co najmniej 4-miesięcznym wyprzedzeniem.

Część ustna egzaminu jest przeprowadzana:

• nie rzadziej, niż co 3 miesiące,
• jeżeli do egzaminów zostało dopuszczonych co najmniej 12 kandydatów.

Aktualne terminy egzaminów.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie wysokości opłaty za egzamin na doradcę podatkowego.

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu

Osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do egzaminu składa do Komisji egzaminacyjnej pisemny wniosek o dopuszczenie do egzaminu. Wniosek należy złożyć w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o miesiącu, w którym zostanie przeprowadzona część pisemna egzaminu .

Do wniosku należy dołączyć:

1. Oświadczenie o spełnieniu następujących warunków:
• pełnej zdolności do czynności prawnych;
• korzystania z pełni praw publicznych.
2. Odpis dyplomu dokumentującego posiadanie wyższego wykształcenia (także licencjat) lub jego kopię poświadczoną notarialnie (zaświadczenia o ukończeniu studiów nie są honorowane). W przypadku osób, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy o doradztwie podatkowym - załącza się również suplement do dyplomu dokumentującego ukończenie studiów wyższych.
3. Potwierdzenie dokonania opłaty egzaminacyjnej. W przypadku opłaty drogą elektroniczną potwierdzenie opłaty musi być dokumentem wygenerowanym elektronicznie, nie wymagającym podpisu ani stempla.

Dane do dokonania opłaty egzaminacyjnej:
Ministerstwo Finansów
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa
NBP O/O Warszawa
nr 10101010100038252231000000

Opłatę egzaminacyjną wnosi się w terminach wymaganych do złożenia odpowiedniego wniosku (o zakwalifikowanie do egzaminu, wyznaczenie terminu egzaminu pisemnego lub ustnego).

Dodatkowe wymagania dotyczą osób nieposiadających obywatelstwa polskiego, warunkowo wpisanych na listę doradców podatkowych oraz osób niebędących obywatelami polskim, wykazującymi biegłą znajomość języka polskiego.

Ww. komplet dokumentów należy przesłać na adres:
Ministerstwo Finansów
Państwowa Komisja Egzaminacyjna do Spraw Doradztwa Podatkowego
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa

Wniosek o przystąpienie do części ustnej
Kandydat, który uzyskał pozytywny wynik z części pisemnej egzaminu, składa do Komisji egzaminacyjnej, nie później niż do 15 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym deklaruje chęć zdania części ustanej egzaminu, wniosek o wyznaczenie terminu tej części egzaminu. Wniosek składa się pisemnie, drogą elektroniczną lub za pomocą telefaksu.

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu i wyznaczenie terminu części ustnej
Kandydat, o którym mowa w art. 24 ust. 5 ustawy o doradztwie podatkowym, ubiegający się o zakwalifikowanie do egzaminu, składa pisemnie do Komisji Egzaminacyjnej, nie później niż do 15 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym deklaruje chęć zdawania części ustnej egzaminu.

Wniosek o wyznaczenie terminu ponownego egzaminu
Kandydat, który uzyskał negatywny wynik z części pisemnej albo ustnej egzaminu i ubiega się o wyznaczenie terminu ponownego egzaminu z części pisemnej albo ustanej, składa do Komisji Egzaminacyjnej wniosek w tej sprawie (część pisemna - w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia przez Sekretarza Komisji Egzaminacyjnej informacji o miesiącu, w którym zostanie przeprowadzona część pisemna egzaminu, część ustna - nie później niż do 15 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym deklaruje chęć zdania części ustanej egzaminu). Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty za ponowny egzamin (w wysokości 600 zł) a w przypadku wniosku dotyczącego części pisemnej egzaminu także oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
Wniosek o wyznaczenie ponownego terminu części pisemnej egzaminu składa się pisemnie, a wniosek o wyznaczenie ponownego terminu części ustnej egzaminu także drogą elektroniczną lub za pomocą telefaksu.

Zawiadomienie o dopuszczeniu do egzaminu

pisemnego. Kandydat zakwalifikowany do części pisemnej egzaminu jest zawiadamiany pisemnie o terminie i miejscu tej części egzaminu oraz indywidualnym numerze kandydata nadanym na potrzeby egzaminu.
ustnego. O terminie i miejscu przeprowadzenia części ustnej egzaminu kandydat jest informowany pisemnie za pomocą telefaksu lub drogą elektroniczną.

Egzamin

Aktualny wykaz pytań i zadań egzaminacyjnych do egzaminu na doradcę podatkowego

Egzamin na doradcę podatkowego składa się z części:

pisemnej i
ustnej.

Warunkiem dopuszczenia do części ustnej jest zdanie z wynikiem pozytywnym części pisemnej egzaminu.

W przypadku nieprzystąpienia do części pisemnej lub ustnej egzaminu z powodu ważnych, niezawinionych i udokumentowanych przyczyn losowych, na wniosek kandydata, złożony do Sekretarza Komisji Egzaminacyjnej, nie później niż w terminie 14 dni od dnia wyznaczonego terminu egzaminu, zmienia się termin egzaminu.

Wniosek o zmianę terminu części pisemnej egzaminu składa się pisemnie, a wniosek o zmianę terminu części ustnej egzaminu także drogą elektroniczną lub za pomocą telefaksu.

W przypadku negatywnego wyniku części pisemnej, egzamin może być powtarzany. Kandydat może przystępować do części ustnej egzaminu lub powtarzać tę część egzaminu w okresie roku od dnia przystąpienia do części pisemnej egzaminu.

Wniosek o zmianę terminu części pisemnej lub ustnej egzaminu, wraz z dokumentami potwierdzającymi niemożność przystąpienia do danej części egzaminu powinien być złożony do sekretarza Komisji Egzaminacyjnej (wniosek o zmianę terminu części pisemnej składa się pisemnie a części ustnej także drogą elektroniczną lub za pomocą telefaksu), nie później niż w terminie 14 dni od dnia wyznaczonego terminu egzaminu. Termin części ustnej egzaminu może zostać wyznaczony na wnioskowany miesiąc, jeżeli wniosek o zmianę terminu egzaminu wpłynął do Komisji Egzaminacyjnej do 15 dnia poprzedniego miesiąca. Zmiana terminu części ustnej egzaminu przysługuje tylko raz.

Zakres tematyczny egzaminu

Egzamin jest sprawdzianem teoretycznego i praktycznego przygotowania kandydatów na doradców podatkowych z następujących dziedzin:

1) źródła prawa i wykładnia prawa;
2) analiza podatkowa;
3) podstawy międzynarodowego oraz wspólnotowego prawa podatkowego;
4) materialne prawo podatkowe;
5) postępowanie przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi oraz postępowanie egzekucyjne w administracji;
6) międzynarodowe, wspólnotowe i krajowe prawo celne;
7) prawo dewizowe;
8) prawo karne skarbowe;
9) organizacja i funkcjonowanie administracji podatkowej i kontrola skarbowa;
10) rachunkowość;
11) ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg podatkowych;
12) przepisy o doradztwie podatkowym i etyka zawodowa.

Regulamin przeprowadzania egzaminu

Część pisemna

Część pisemną egzaminu przeprowadza się w wydzielonej sali, w warunkach umożliwiających kandydatom samodzielną pracę.
Przed wejściem na salę egzaminacyjną kandydat jest obowiązany okazać dowód osobisty, paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość.
Przed rozpoczęciem części pisemnej egzaminu kandydaci są informowani o:
1) sposobie przeprowadzania egzaminu;
2) przepisach porządkowych obowiązujących w trakcie egzaminu;
3) zasadach dokonywania oceny udzielonych odpowiedzi;
4) terminie ogłoszenia wyników egzaminu;
5) czasie rozpoczęcia i zakończenia egzaminu.
Przed rozpoczęciem części pisemnej egzaminu kandydat powinien sprawdzić kompletność testu i zadania. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości kandydat powinien niezwłocznie powiadomić o tym przewodniczącego składu egzaminacyjnego.
Po zakończeniu egzaminu kandydat zwraca pracę egzaminacyjną, która jest oznaczana przez członka składu egzaminacyjnego kodem nadawanym na potrzeby oceny części pisemnej egzaminu.
Kandydat, który w trakcie egzaminu korzystał z cudzej pomocy, posługiwał się niedozwolonymi materiałami pomocniczymi, porozumiewał się z uczestnikami egzaminu lub w inny sposób zakłócał jego przebieg, może zostać wykluczony z egzaminu. Wykluczenie z egzaminu jest równoznaczne z uzyskaniem negatywnego wyniku z części pisemnej egzaminu.
Podczas egzaminu kandydat może opuścić salę egzaminacyjną po uzyskaniu zgody członka składu egzaminacyjnego. Przed opuszczeniem sali kandydat przekazuje pracę egzaminacyjną członkowi składu egzaminacyjnego.

Część pisemna egzaminu polega na:
1) rozwiązaniu testu składającego się ze 100 pytań obejmujących wszystkie ww. dziedziny;
2) rozwiązaniu zadania polegającego na sporządzeniu projektu wystąpienia w imieniu klienta do organu podatkowego lub sądu.
Część testowa egzaminu trwa 100 minut, a rozwiązanie zadania 180 minut.
Rozwiązując zadania kandydat może korzystać wyłącznie z przepisów prawa ogłoszonych w dziennikach urzędowych lub zawartych w zbiorach przepisów bez komentarzy.

Każde pytanie testowe oceniane jest w następujący sposób:
1) odpowiedź prawidłowa - dwa punkty;
2) odpowiedź nieprawidłowa - minus jeden punkt;
3) brak odpowiedzi - zero punktów.
Rozwiązanie zadania oceniane jest w skali od 0 do 20 punktów.
Warunkiem zdania części pisemnej egzaminu jest uzyskanie co najmniej:
1) 80% maksymalnej liczby punktów za rozwiązanie testu oraz
2) 10 punktów za rozwiązanie zadania.

Nie podlegają ocenie prace egzaminacyjne:
1) zawierające elementy pozwalające na identyfikację autora pracy;
2) niezawierające kompletnych arkuszy z testami egzaminacyjnymi oraz z zadaniami;
3) rozwiązane w sposób nietrwały lub nieczytelny.
Prace niepodlegające ocenie są traktowane na równi z pracami, których wynik był negatywny.
Z przebiegu części pisemnej egzaminu jest sporządzany protokół, który jest podpisywany przez wszystkich członków składu egzaminacyjnego. W protokole w szczególności wymienia się kandydatów zakwalifikowanych do egzaminu, podając ich imiona i nazwiska.

Wyniki części pisemnej egzaminu są ogłaszane, przy wykorzystaniu indywidualnego numeru kandydata, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych, w terminie 14 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu.
W terminie 3 dni od dnia ogłoszenia wyników części pisemnej egzaminu kandydat może zwrócić się do sekretarza Komisji Egzaminacyjnej pisemnie,drogą elektroniczną lub za pomocą telefaksu, z wnioskiem o udostępnienie do wglądu pracy egzaminacyjnej. Praca egzaminacyjna jest udostępniana w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych, w obecności jednego z członków Komisji Egzaminacyjnej, w terminie 10 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu.
Kandydat może wystąpić do przewodniczącego składu egzaminacyjnego z pisemnym wnioskiem o dokonanie ponownej oceny pracy, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników części pisemnej egzaminu. Ponownej oceny pracy dokonuje się w terminie 21 dni od dnia otrzymania wniosku. Przewodniczący składu egzaminacyjnego sporządza uzasadnienie ponownej oceny pracy egzaminacyjnej.

Część ustna

Część ustna egzaminu polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania zamieszczone w wylosowanym zestawie pytań składającym się z dziesięciu pytań.
Zestaw zawiera pytania z co najmniej 6 dziedzin wskazanych wyżej.
Skład egzaminacyjny ocenia odrębnie odpowiedź na każde pytanie, przyznając ilość punktów wyrażoną pełną liczbą w skali od 0 do 6 punktów za każdą odpowiedź. Punkty sumuje się łącznie za wszystkie odpowiedzi na pytania.
Warunkiem zdania części ustnej egzaminu jest uzyskanie co najmniej 70% maksymalnej liczby punktów.
Wyniki części ustnej egzaminu ogłaszane są bezpośrednio po egzaminie.

UWAGA! Inny zakres egzaminu przewidziano dla osób, które:

• zajmowały stanowiska: sędziów, asesorów sądowych, prokuratorów oraz inspektorów kontroli skarbowej lub
• wykonywały zawód adwokata, radcy prawnego, notariusza,biegłego rewidenta,
• a także dla:

- osoby spełniającej warunek określony w art. 39 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 55, ze zm.), posiadającej ośmioletni staż pracy w organach administracji podatkowej lub skarbowej;
- funkcjonariusza celnego w służbie stałej posiadającego ośmioletni staż służby w organach celnych.

W przypadku tych osób egzamin nie obejmuje zakresu egzaminu wymaganego do uzyskania takiego stanowiska lub zawodu. Państwowa Komisja Egzaminacyjna do Spraw Doradztwa Podatkowego ustala odrębnie zakres tematyczny egzaminu dla tych osób.
Aktualny zakres egzaminu dla ww. osób.

Komisja Egzaminacyjna Do Spraw Doradztwa Podatkowego

Egzamin na doradcę podatkowego przeprowadza Komisja Egzaminacyjna. Szczegółowe przepisy dotyczące składu i zasad funkcjonowania Komisji określają przepisy art. 22-26 ustawy o doradztwie podatkowym oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw doradztwa podatkowego i przeprowadzania egzaminu na doradcę podatkowego.

Aktualny skład osobowy Komisji Egzaminacyjnej.

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące egzaminów na doradcę podatkowego można uzyskać w Wydziale Doradztwa Podatkowego Ministerstwa Finansów w godzinach 8:15 - 16:15:
Ministerstwo Finansów 00-916 Warszawa ul. Świętokrzyska 12
tel. (+48 22) 694 52 49
fax (+48 22) 694 51 95
e-mail: komisja.doradztwo@mf.gov.pl

Akty prawne regulujące egzamin na doradcę podatkowego.


Kontakt

tel.: (22 578-50-00)
KIDP (centrala)

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3/310
02-362 Warszawa
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: (22) 578-50-00,01,02
fax: (22) 578-50-09

x x x
x