x x
x x

Ubezpieczenia OC

Zgodnie z art. 44 ustawy z dnia ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (zm. Dz.U. z 2016 r. poz. 79) doradca podatkowy podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego, a obowiązek ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego ciąży na:
 

1. doradcach podatkowych wykonujących zawód:
- we własnym imieniu i na własny rachunek
- w formie spółek niemających osobowości prawnej.

2. podmiotach zatrudniających doradców podatkowych, tj. podmiotach, z którymi doradcy podatkowi wykonujący zawód pozostają w stosunku pracy i które są:
- osobami fizycznymi wpisanymi na listę doradców podatkowych, prowadzącymi działalność we własnym imieniu i na własny rachunek lub jako uczestnik spółki nie mającej osobowości prawnej,
- adwokatami, radcami prawnymi, biegłymi rewidentami,
- organizacjami zawodowymi posiadającymi osobowość prawną, spółdzielniami, stowarzyszeniami lub izbami gospodarczymi, jeżeli przedmiotem ich działalności statutowej jest również doradztwo podatkowe świadczone wyłącznie na rzecz ich członków,
- podmiotami uprawnionymi na podstawie odrębnych przepisów do badania sprawozdań finansowych,
- spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkami akcyjnymi, które spełniają łącznie następujące warunki:
- większość członków zarządu stanowią doradcy podatkowi, a jeżeli zarząd składa się z nie więcej niż 2 osób, to jedna z nich jest doradcą podatkowym
- większość głosów w zgromadzeniu wspólników (akcjonariuszy) oraz w organach nadzoru przysługuje doradcom podatkowym,
- w spółce akcyjnej wydawane są wyłącznie akcje imienne,
- zbycie akcji lub udziałów albo ustanowienie na nich zastawu wymaga zezwolenia udzielonego przez zarząd spółki.

Zasady podlegania obowiązkowi ubezpieczenia z tytułu wykonywania czynności doradztwa podatkowego stosuje się do adwokatów, radców prawnych oraz biegłych rewidentów, jeżeli zatrudniają doradców podatkowych i nie ubezpieczyli się od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu tych zawodów.

Właściwa podstawa prawna dla polis OC zawieranych przez doradców podatkowych to: rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe (Dz. U. 2003 r. nr 211, poz. 2065), zgodnie z którym obowiązek ubezpieczenia powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania czynności doradztwa podatkowego, a minimalna suma gwarancyjna w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, wynosi 10 000 euro. Wynegocjowana przez KIDP minimalna suma gwarancyjna dla polis zawieranych w ramach Umowy Generalnej wynosi 60 000 PLN.

UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA OC

Na warunkach Umowy Generalnej z dnia 16 listopada 2015 r. wynegocjowanej przez KIDP z TUiR Warta S.A., ubezpieczyć się może każdy doradca podatkowy, który do ubezpieczenia OC zobowiązany jest ustawą o doradztwie podatkowym oraz osoby prawne uprawnione do wykonywania doradztwa podatkowego jeżeli zatrudniają do 12 doradców podatkowych oraz ich obrót w roku obrotowym poprzedzającym rok złożenia wniosku nie przekroczył 5 mln zł oraz dodatkowych dobrowolnych ubezpieczeń tj.:

- możliwość ubezpieczenia na znacznie wyższych sumach gwarancyjnych,
- ubezpieczenie uzupełniające, które pozwala na zawarcie umowy ubezpieczenia OC z szerszym przedmiotowym zakresem ochrony ubezpieczeniowej, jak np. świadczenie usług rzeczoznawstwa, działalność naukowo-dydaktyczną, szkoleniową, wydawniczą, czy doradztwo kadrowe i administrowanie płacami.
- ubezpieczenie karno-skarbowe, pozwalając ubezpieczyć koszty wynagrodzenia prawnika ustanowionego przez doradcę podatkowego, koszty sądowe a nawet grzywny nałożone na doradcę.
- możliwość przystąpienia w dowolnym momencie roku (Okres Ubezpieczenia zgodnie z zapisami Umowy Generalnej od momentu złożenia wniosku do końca roku tj. 31.12) Umowa nie przewiduje indywidualnego końca okresu ubezpieczenia) 

PLATFORMA UBEZPIECZENIOWA

Ubezpieczenie można zawrzeć bez konieczności bezpośredniego kontaktu z ubezpieczycielem, korzystając z elektronicznego systemu https://doradcy.warta.pl/cgi-bin/kidp

Elektroniczny system umożliwia:
- szybkie złożenie wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia,
- wygenerowanie polisy,
- wyliczenie wysokości składki przy wnioskowanym zakresie ubezpieczenia, sumach gwarancyjnych i z uwzględnieniem dostępnych dla Państwa zniżek.

Po wygenerowaniu wniosku należy potwierdzić jego złożenie poprzez kliknięcie w link potwierdzający, który zostaje wysłany na adres e-mailowy podany podczas wypełniania wniosku.
 
KONTAKT:

Wszelkie informacje oraz wsparcie w kwestiach technicznych związanych z administrowaniem umową można uzyskać w WARTA S.A:


JUŻ TERAZ ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z NOWĄ OFERTĄ W ELEKTRONICZNYM SYSTEMIE W KTÓRYM ZNAJDZIECIE PAŃSTWO :

  • NOWE NIŻSZE SKŁADKI:
* Dla doradców z długim stażem już od 263 PLN
* Dla rozpoczynających działalność zawodową już od 324 PLN
* Nowe atrakcyjne stawki dla Uprawnionych Podmiotów
  • SZEROKI ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ
  • PROSTĄ I WYGODNĄ PROCEDURĘ ZAWIERANIA UBEZPIECZENIA


Kontakt

tel.: (693 920 360)
KIDP (centrala)

ul. Grzybowska 85 lok. U7
Warszawa 00-844
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: 693 920 360

x x x
x