Stanowisko

Stanowisko

Krajowej Rady Doradców Podatkowych

z dnia 8 grudnia 2010 r.

 

w sprawie zmiany „Instrukcji postępowania doradcy podatkowego podczas egzekucji komorniczej klienta” stanowiącej załącznik do stanowiska Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 13 grudnia 2007 r.

 

 

         Krajowa Rada Doradców Podatkowych, mając na celu dostosowanie treści „Instrukcji postępowania doradcy podatkowego podczas egzekucji komorniczej klienta” do obowiązującego stanu prawnego, wprowadza następujące zmiany do treści załącznika Stanowiska Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 13 grudnia 2007 r., wchodzące
w życie z dniem 8 grudnia 2010 r.:

 

1) w części  I pkt. 3 litera a) otrzymuje brzmienie:

 

         „Wyróżnia się dwa rodzaje organów zajmujących się egzekucją należności:

a)     komornik sądowy – w jego kompetencji mieści się:

-        wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń – wierzycielem jest osoba fizyczna, prawna, instytucja pozabudżetowa, np. fundacja,

-        wykonywanie innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów oraz tytułów egzekucyjnych, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich
w klauzulę wykonalności,

-        doręczanie zawiadomień sądowych, obwieszczeń, protestów i zażaleń oraz innych dokumentów za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty,

-        sprawowanie urzędowego nadzoru nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami.”

 

2) w części  I pkt  5 otrzymuje brzmienie:

 

     „Kompetencje do uzyskiwania potrzebnych w egzekucji informacji i dokumentów   zawarte są:

a)     dla komornika sądowego - w art. 761 kpc. Na jego podstawie organ egzekucyjny może żądać od uczestników postępowania złożenia wyjaśnień oraz zasięgać od innych instytucji i osób nieuczestniczących w postępowaniu informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji; od wykonania  takiego żądania można uchylić się w takim zakresie, w jakim można odmówić przedstawienia dokumentu lub złożenia zeznania w charakterze świadka albo odpowiedzi na zadane pytanie w postępowaniu cywilnym, tj. jeżeli zeznanie miałoby być połączone z naruszeniem istotnej tajemnicy zawodowej. Pojęcie istotnej tajemnicy zawodowej nie zostało zdefiniowane, w związku z czym każdorazowo doradca podatkowy decyduje, czy mamy do czynienia z istotną tajemnicą;

b)     dla organu egzekucyjnego w administracji - w art. 36 ustawy o egzekucji w administracji. Na podstawie wzmiankowanego artykułu organ egzekucyjny może żądać od uczestników postępowania informacji i wyjaśnień, jak również zwracać się o udzielenie informacji do organów administracji publicznej oraz jednostek organizacyjnych im podległych lub podporządkowanych, a także innych podmiotów; od wykonania tego żądania można uchylić się w takim zakresie, w jakim na podstawie przepisów kpa można odmówić zeznań
w charakterze świadka albo odpowiedzi na zadane pytanie, tj. gdy odpowiedź mogłaby spowodować naruszenie obowiązku zachowania prawnie chronionej tajemnicy zawodowej.”

 

3) w części  II pkt 1 otrzymuje brzmienie:

 

„1.Doradca podatkowy nie musi udzielać informacji, dopóki komornik lub organ egzekucyjny w administracji nie przedłoży zwolnienia z tajemnicy zawodowej na podstawie art. 180 § 2 kpk. Zarówno przepisy postępowania administracyjnego, jak
i postępowania cywilnego nie przewidują możliwości zwolnienia doradcy podatkowego z tajemnicy zawodowej. Zgodnie z art. 180 § 2 kpk.,
osoby obowiązane do zachowania tajemnicy m.in. doradcy podatkowego mogą być przesłuchiwane co do faktów objętych tą tajemnicą tylko wtedy, gdy jest to niezbędne dla dobra wymiaru sprawiedliwości, a okoliczność nie może być ustalona na podstawie innego dowodu. W postępowaniu przygotowawczym w przedmiocie przesłuchania lub zezwolenia na przesłuchanie decyduje sąd, na posiedzeniu bez udziału stron, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty doręczenia wniosku prokuratora. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.”

 

4) w części IV pkt 5 lit. b) otrzymuje brzmienie:

 

„b) przed przystąpieniem do czynności (zadawaniem pytań, żądaniem udzielenia informacji) komornik ma obowiązek przedłożyć doradcy zwolnienie z tajemnicy zawodowej. Zwolnienie to może nastąpić tylko z mocy art. 180 § 2 kpk.”

 

5) w części VI pkt 3 lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b) przed przystąpieniem do czynności (zadawaniem pytań, żądaniem udzielenia informacji) ma obowiązek przedłożyć doradcy zwolnienie z tajemnicy zawodowej. Zwolnienie to może nastąpić tylko z mocy art. 180 § 2 kpk.”

Kalendarium

maj 2020
pn wt śr czw pt so nd
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja

Kontakt

tel.: (22 578-50-00)
KIDP (centrala)

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3/310
02-362 Warszawa
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: (22) 578-50-00,01,02
fax: (22) 578-50-09

x x x
x