x x
x x

Szczegóły szkolenia / imprezy

Webinarium "Praktyczne aspekty zatrudniania cudzoziemców"
Kategoria: Zatrudnianie cudzoziemców
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 32 / 200
Koszty:  60.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
60.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
100.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2021-06-21
Data zakończenia: 2021-06-21
Organizotor:  Małopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

SZKOLENIE ODBĘDZIE SIĘ W FORMIE ONLINE ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY SZKOLENIOWEJ CLICKMEETING. 

 

ZASADY REJESTRACJI:

Warunkiem udziału w szkoleniu online jest zgłoszenie uczestnictwa  poprzez panel mDoradca oraz w przypadku szkoleń odpłatnych dokonanie wpłaty na konto MOKIDP (Krajowa Izba Doradców Podatkowych Oddział Małopolski, ul. Giełdowa 4C lok. 34,  01-211 Warszawa  nr konta 70 1140 1124 0000 4004 3000 1017) - w tytule wpłaty prosimy podać numer wpisu doradcy podatkowego oraz datę szkolenia.

Uwaga: tylko osoby, które zgłosiły  się przez panel mDoradca i w przypadku szkoleń odpłatnych opłaciły szkolenie otrzymają na adres mailowy indywidualny link do szkolenia wraz z tokenem dostępu (zalecaną przeglądarką internetową jest Google Chrome, w przypadku innych przeglądarek mogą pojawić się problemy z transmisją). 

W przypadku szkoleń płatnych odpłatność brutto za szkolenia w MOKIDP wynosi (podstawa prawna: Uchwała 100/2019/V Zarządu Małopolskiego Oddziału KIDP z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie odpłatności za szkolenie jednodniowe oraz systemu rabatowego).

      §    60 zł dla doradcy podatkowego (40 zł rabat)

§  100 zł dla doradcy podatkowego (100% odpłatności)

§  125 zł dla pracownika doradcy podatkowego

 

40,00 zł rabat przysługuje wyłącznie doradcom podatkowym spełniającym łącznie warunki

§ opłacone składki członkowskie 

§ brak zaległości w opłacaniu faktur za szkolenia 

§ posiadanie legitymacji.


W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu doradca podatkowy jest zobowiązany zrezygnować przez panel mDoradca lub pisemnie zawiadomić Małopolski Oddział KIDP (malopolski@kidp.pl) o niemożności wzięcia udziału w webinarium, pod rygorem obciążenia kosztami szkolenia.

Liczba miejsc na szkoleniu jest ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Posiadanie przez doradcę podatkowego w momencie dokonania zgłoszenia na szkolenie zaległości w opłacaniu faktur za szkolenia na kwotę powyżej 80 zł lub zaległości w opłacaniu składek członkowskich na kwotę powyżej 240 zł będzie skutkować brakiem przyjęcia zgłoszenia doradcy podatkowego na szkolenie (podstawa prawna: Uchwała 100/2019/V Zarządu Małopolskiego Oddziału KIDP z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie odpłatności za szkolenie jednodniowe oraz systemu rabatowego).

Materiały szkoleniowe (w przypadku przygotowania przez wykładowcę) dla zgłoszonych i potwierdzonych uczestników szkolenia zostaną wysłane na podany w zgłoszeniu adres e-mail (materiały bezpłatne).


PROGRAM SZKOLENIA

1. Legalizacja pobytu cudzoziemców w Polsce: • poruszanie się cudzoziemców w Polsce w ramach ruchu bezwizowego; • wizy „pozytywne” oraz „negatywne” (bez możliwości pracy); • zezwolenia na pobyt w Polsce oraz „negatywne karty” (bez możliwości pracy); • legalizacja pobytu i pracy na podstawie stempla w paszporcie w tzw. „procedurze”; • wizy i dokumenty państw UE i Schengen.

2. Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę w Polsce: • posiadanie określonych statusów w Polsce (m.in. pobyt stały, Karta Polaka); • krótkie okresy pracy nie wymagające uzyskania zezwoleń na pracę w Polsce; • konkretne prace, których wykonywanie nie wymaga otrzymania zezwolenia na pracę w Polsce.

3. Praca w oparciu o wpis do „ewidencji oświadczeń”: • na czym polega uproszczony tryb legalizacji pracy cudzoziemców; • kogo dotyczy i przez jaki okres; • organ/miejsce uzyskania wpisu do ewidencji oświadczeń; • dokumenty niezbędne do uzyskania wpisu do ewidencji oświadczeń; • odmowa zarejestrowania oświadczenia – odmowa obligatoryjna i fakultatywna; • termin wpisu do ewidencji oświadczeń/ odmowa uzyskania wpisu; • treść oświadczenia; • obowiązki podmiotu po uzyskaniu oświadczenia; • praca zgodna z uzyskanym oświadczeniem; • przesłanki zmiany oświadczenia; • praca pomiędzy oświadczeniem a zezwoleniem na pracę.

4. Reglamentacja rynku pracy - informacja starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych w oparciu o systemu PUP: • co to informacja starosty; • kiedy nie trzeba się ubiegać o informację; • warunki informacji; • procedura uzyskania informacji; • treść informacji.

5. Zezwolenie na pracę cudzoziemców na terenie Polski: • co to jest zezwolenie na pracę; • kiedy można się ubiegać się o zezwolenie; • organ wydający zezwolenie; • procedura uzyskania zezwolenia; • treść zezwolenia; • okres zezwolenia; • zmiana zezwolenia; • przedłużenie zezwolenia; • przesłanki odmowy wydania zezwolenia; • obowiązki cudzoziemca i przedsiębiorcy po uzyskaniu zezwolenia.

6. Zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemców na terenie Polski: • co to jest zezwolenie na pracę; • kiedy można się ubiegać się o zezwolenie; • organ wydający zezwolenie; • procedura uzyskania zezwolenia; • treść zezwolenia; • okres zezwolenia; • zmiana zezwolenia; • przedłużenie zezwolenia; • przesłanki odmowy wydania zezwolenia; • obowiązki cudzoziemca i przedsiębiorcy po uzyskaniu zezwolenia.

7. Zezwolenie na pobyt i pracę cudzoziemców na terenie Polski: • co to jest zezwolenie na pobyt i pracę; • kiedy można się ubiegać się o zezwolenie; • organ wydający zezwolenie; • procedura uzyskania zezwolenia; • treść zezwolenia; • okres zezwolenia; • zmiana zezwolenia; • przedłużenie zezwolenia; • przesłanki odmowy wydania zezwolenia; • obowiązki cudzoziemca po uzyskaniu zezwolenia.

8. Powierzenie pracy po zalegalizowaniu pobytu i pracy cudzoziemca i ich konsekwencje dla wykonawców / podwykonawców: • umowy o pracę umowy cywilnoprawne – obwiązki; • tłumaczenie dokumentów w procesie i po zatrudnieniu cudzoziemców; • badania lekarskie i szkolenia bhp dla cudzoziemców; • ochrona trwałość stosunku pracy w przypadku utraty legalnego pobytu / pracy cudzoziemca; • ochrona praw rodzicielskich cudzoziemca w czasie i po zakończeniu stosunku zatrudnienia. • obowiązki informacyjne po uzyskaniu oświadczenia / zezwolenia na pracę / pobyt i pracę.

9. Wyjaśnienie obowiązków odnoszących się do cudzoziemców delegowanych do pracy w Polsce przez podmioty nie mające siedziby na terenie RP. • cudzoziemcy delegowani do pracy w Polsce przez podmioty zagraniczne mające siedzibę w UE oraz EOG; • cudzoziemcy delegowani do pracy w Polsce przez podmioty zagraniczne nie mające siedziby w UE oraz EOG; • zapewnienie cudzoziemcom delegowanym minimalnych warunków wynikających z polskich przepisów; • delegowanie cudzoziemców z polskich podmiotów do pracy na budowach za granicę (UE, EOG, pozostałe kraje); • wymagane dokumenty dla organów kontrolnych.

10. Kontrole PIP i Straży Granicznej - prawa i obowiązki podmiotów zatrudniających cudzoziemców: • okoliczności rozpoczęcia kontroli - reprezentacja podmiotu kontrolowanego, • okazanie żądanych dokumentów i materiałów; • udzielanie informacji przez osoby wykonujące pracę w zakładzie pracy; • zapoznanie się podmiotu kontrolnego po przedstawieniu protokołu kontroli; • czas i prawo wniesienia zastrzeżeń do treści kontroli; • czas i prawo odwołania od środków prawnych.

11. Skutki nielegalnego zatrudnienia cudzoziemca: • odpowiedzialność przedsiębiorców i cudzoziemców na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – mandaty karne, postępowanie przed sądem; • sankcje wynikające z ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – wykroczenia, przestępstwa; • inne konsekwencje związane z nielegalnym zatrudnieniem cudzoziemca – wydalenie cudzoziemca z Polski, uchylenie zezwolenia na pobyt i pracę


Kategorie szkoleń

Kalendarium

lipiec 2021
pn wt śr czw pt so nd
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja

Kontakt

tel.: (693 920 360)
KIDP (centrala)

ul. Giełdowa 4c/34
Warszawa 01-211
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: 693 920 360

x x x
x