Umowa Generalna ubezpieczenia OC w pytaniach i odpowiedziach
 1. Na kim ciąży obowiązek ubezpieczenia OC doradców podatkowych?
 2. Czym jest wynegocjowana i podpisana w imieniu samorządu doradców podatkowych "Umowa Generalna OC doradców podatkowych"?
 3. Kto może się ubezpieczyć na warunkach wynikających z Umowy Generalnej ubezpieczenia OC doradców podatkowych, czy forma wykonywania zawodu (np. jednoosobowo czy w ramach spółki) ma tu jakieś znaczenie?
 4. Czy zawarcie Umowy Generalnej KIDP z Towarzystwem Ubezpieczeniowym GERLING POLSKA SA i Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA SA wyłącza możliwość ubezpieczenia się doradcy podatkowego w innym towarzystwie ubezpieczeniowym?
 5. Jaki stosunek mają umowy ubezpieczenia na warunkach wynegocjowanych przez władze regionalnych oddziałów KIDP w stosunku do zawartej przez KIDP umowy Generalnej? Czy zawarcie umowy na podstawie tych pierwszych jest możliwe i prawnie skuteczne?
 6. W jaki sposób, do kogo i w jakim terminie należy zgłosić chęć zawarcia umowy ubezpieczenia na warunkach Umowy Generalnej?
 7. W jaki sposób można zawrzeć umowę ubezpieczenia OC na warunkach wynikających z zawartej przez KIDP Umowy Generalnej? Czy doradca podatkowy samodzielnie musi zrealizować procedurę zawarcia umowy czy organy Korporacji zrobią to za niego?
 8. Gdzie można znaleźć wniosek, o którym mowa w § 4 umowy Generalnej?
 9. Co należy umieścić we wniosku, by czynił on zadość wymogom formalnym?
 10. Co się stanie w sytuacji, gdy podmiot weryfikujący wnioski o zawarcie umowy ubezpieczenia OC odnajdzie błąd formalny uniemożliwiający pomyślne zakończenie procedury zawarcia umowy?
 11. W jaki sposób można określić właściwą - w odniesieniu do wybranego wariantu ubezpieczenia - wysokość składki ubezpieczeniowej?
 12. Kto powinien wystąpić z wnioskiem o zawarcie umowy ubezpieczenia OC na warunkach umowy Generalnej w przypadku zatrudniania doradcy podatkowego na podstawie stosunku pracy?
 13. Na jakie konto i w jakiej formie należy wpłacić składkę ubezpieczeniową?
 14. Z jakim dniem rozpoczyna się okres ubezpieczenia? O czym należy pamiętać składając odpowiednie dokumenty i dokonując niezbędnych wpłat celem zawarcia umowy OC na warunkach umowy Generalnej?
 15. Jakie są konsekwencje dotarcia wniosku i kwoty składki do organu weryfikującego te dokumenty po dniu poprzedzającym dzień wskazany we wniosku jako rozpoczęcie okresu ubezpieczeniowego?
 16. Co należy zrobić w sytuacji, gdy dotychczasowa umowa ubezpieczeniowa kończy się po dniu 1 marca - od którego obowiązują warunki Umowy Generalnej, a doradca chce ubezpieczyć się właśnie wg wynegocjowanych tam zasad?
 17. Czy można zawrzeć umowę ubezpieczenia OC na zasadach określonych w umowie Generalnej na okres krótszy niż do końca 2004 r. (np. z uwagi na planowane zawieszenie wykonywania czynności doradztwa podatkowego przed końcem roku)?
 18. Co to jest "suma gwarancyjna"? Czy na mocy obowiązujących przepisów i postanowień umowy Generalnej jest ona jednakowa dla każdego rodzaju i formy wykonywania zawodu doradcy podatkowego (np. jednoosobowa działalność, spółka cywilna, spółka z o.o. czy jako pracownik)?
 19. Czym różni się ubezpieczenie podstawowe od ubezpieczenia dodatkowego i ubezpieczenia uzupełniającego, wymienionych w treści umowy Generalnej OC zawartej przez KIDP?
 20. Czy, aby zawrzeć umowę ubezpieczenia OC na warunkach ubezpieczenia dodatkowego wskazanego w umowie Generalnej, należy zawrzeć dwa ubezpieczenia - ubezpieczenie podstawowe i ubezpieczenie dodatkowe, a w związku z tym zapłacić należną składkę z obu tytułów łącznie?
 21. Czy, aby zawrzeć umowę ubezpieczenia OC na warunkach ubezpieczenia uzupełniającego wskazanego w umowie Generalnej, należy zawrzeć dwa ubezpieczenia - ubezpieczenie podstawowe (ubezpieczenie dodatkowe) i ubezpieczenie uzupełniające, a w związku z tym zapłacić składkę należną z obu tytułów łącznie?
 22. W jaki sposób należy udokumentować wysokość obrotu (mniejszego niż 2 000 000 PLN w poprzednim roku podatkowym) oraz fakt zatrudniania do 5 pracowników, dające prawo do zawarcia umowy ubezpieczenia na warunkach wynikających z umowy, zgodnie z jej § 6?
 23. Co należy dołączyć do wniosku, gdy chce się zawrzeć ubezpieczenie uzupełniające na warunkach wynikających z umowy Generalnej?
 24. W jaki sposób i po jakim okresie od złożenia wniosku i dokonania należnej wpłaty doradca podatkowy otrzyma polisę potwierdzającą zawarcie umowy ubezpieczenia?
 25. Czym doradca podatkowy może legitymować się w kwestii dopełnienia obowiązku ubezpieczenia OC do czasu uzyskania dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy w tym zakresie?
 26. Jak należy udowodnić bezszkodowość poprzedniego okresu objętego ubezpieczeniem OC celem uzyskania zniżek oferowanych przez Ubezpieczyciela w umowie Generalnej? Kto ustala wysokość składki w przypadku korzystania ze zniżek?
 27. Jakie szkody nie wchodzą w zakres ubezpieczenia OC na podstawie postanowień umowy Generalnej?
 28. Jaka jest procedura likwidacji szkody w sytuacji zawarcia umowy ubezpieczenia OC na warunkach umowy Generalnej?
 29. Jakie dokumenty, oświadczenia, informacje są wymagane w celu udowodnienia zaistnienia szkody i gdzie należy je złożyć?
 30. Do którego z towarzystw ubezpieczeniowych - GERLING SA czy TUiR WARTA SA - należy zgłaszać się w kwestiach wynikających z umowy Generalnej?
 31. Czy doradca podatkowy prowadzący również księgi rachunkowe zobowiązany jest do zawarcia dodatkowej umowy ubezpieczenia zgodnie z postanowieniami rozporządzenia MF z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do wykonywania działalności usługowej w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych?
 32. W jaki sposób ewentualna zmiana przepisów prawa, stanowiących podstawę przyjętych w umowie Generalnej postanowień może wpłynąć na treść zawartych już lub mających być zawartymi umów OC?
 33. Czy określenie "Uprawniony podmiot" występujące w Umowie Generalnej i w ustawie o doradztwie podatkowym oznacza tą sama grupę podmiotów?

Odpowiedzi na pytania Renaty Mazur-Strojny udzielali Aleksander Stanek i Waldemar Skierś.

<< wstecz