Legitymacje Doradcy Podatkowego - najczęściej zadawane pytania
I. Proces wydania karty-legitymacji doradcy podatkowego


II. Podpis elektroniczny dla doradcy podatkowego

I. Proces wydania karty-legitymacji doradcy podatkowego
Legitymacja doradcy podatkowego

 1. Czym jest legitymacja doradcy podatkowego?
 2. W jakich przypadkach można posługiwać się legitymacją doradcy podatkowego?
 3. Kto jest wystawcą legitymacji doradcy podatkowego?
 4. Jakie elementy zawiera legitymacja doradcy podatkowego?

Wystąpienie o wydanie legitymacji

 1. Kto jest uprawniony do wystąpienia o wydanie legitymacji doradcy podatkowego?
 2. Czy wystąpienie o wydanie legitymacji doradcy podatkowego wymaga szczególnej formy?
 3. Gdzie jest dostępny wzór formularza "Wniosek o wydanie karty-legitymacji doradcy podatkowego"?

Wypełnienie i złożenie wniosku o wydanie legitymacji

 1. Gdzie należy złożyć "Wniosek o wydanie karty-legitymacji doradcy podatkowego"?
 2. Czy "Wniosek o wydanie karty-legitymacji doradcy podatkowego" można złożyć korespondencyjnie?
 3. Kto jest upoważniony do przyjęcia formularza "Wniosek o wydanie karty-legitymacji doradcy podatkowego"?
 4. Czy wraz z formularzem wniosku należy dostarczyć fotografię osoby składającej wniosek?
 5. Czy można dostarczać fotografie cyfrowe w pliku na nośniku tj. dyskietce lub płycie CD?
 6. Jakie dokumenty należy okazać osobie przyjmującej wniosek?
 7. Czy możliwe jest legitymowanie się przez składającego wniosek paszportem i jako drugim dokumentem prawem jazdy zgodnym z obowiązującym wzorem?
 8. Czy dowód osobisty powinien być zgodny z aktualnie obowiązującym nowym wzorem w formacie karty płatniczej?
 9. Czy paszport powinien być zgodny z aktualnie obowiązującym nowym wzorem?
 10. Czy drugim dokumentem może być prawo jazdy poprzedniego wzoru?
 11. Dlaczego procedura wydawania legitymacji doradcy podatkowego jest tak absorbująca dla składającego wniosek?
 12. Jak czasochłonna jest procedura przyjmowania wniosku?
 13. Formularz "Wniosek o wydanie karty-legitymacji doradcy podatkowego" zawiera rubrykę "Specyfikacja zamówienia", czego ona dotyczy?
 14. Co to jest certyfikat kwalifikowany Sigillum TOP?
 15. Co to jest certyfikat komercyjny Sigillum VIP?
 16. Formularz "Wniosek o wydanie karty-legitymacji doradcy podatkowego" zawiera rubrykę "e-mail", czego ona dotyczy?
 17. Czy adresy e-mail podawane na formularzu "Wniosek o wydanie karty-legitymacji doradcy podatkowego" podlegają ograniczeniom?
 18. Czy adresy e-mail podawane na formularzu "Wniosek o wydanie karty-legitymacji doradcy podatkowego" podlegają jakimś zaleceniom?
 19. Czy adresy e-mail podawane na formularzu "Wniosek o wydanie karty-legitymacji doradcy podatkowego" powinny mieć jakąś szczególną strukturę (składnię)?
 20. Czy wśród czterech adresów e-mail można podać jakiś dopiero planowany do założenia?
 21. Czy adres poczty elektronicznej można zmienić w trakcie ważności certyfikatu?
 22. Gdzie można uzyskać inne informacje o procedurze realizacji kart-legitymacji doradcy podatkowego?

Odpłatność za wydanie karty legitymacji

 1. Jaka jest odpłatność za wydanie karty-legitymacji doradcy podatkowego?
 2. W jakim terminie należy dokonać płatności za zamówione certyfikaty i czytnik kart mikroprocesorowych?
 3. Czy można złożyć wniosek na wydanie karty-legitymacji doradcy podatkowego po 10 marca 2004 r.?

Odbiór karty-legitymacji doradcy podatkowego

 1. Czy do odbioru karty-legitymacji doradcy podatkowego konieczna jest osobista wizyta w Regionalnym Oddziale Biura KIDP?
 2. W jaki sposób doradca podatkowy będzie informowany o terminie odbioru karty-legitymacji doradcy podatkowego z wgranymi certyfikatami podpisu elektronicznego?
 3. W jakim terminie należy odebrać w Regionalnym Oddziale Biura KIDP kartę-legitymację doradcy podatkowego z wgranymi certyfikatami podpisu elektronicznego?
 4. Dlaczego konieczne jest unieważnienie certyfikatu podpisu elektronicznego z powodu nieodebrania w terminie karty-legitymacji doradcy podatkowego?
 5. Kiedy należy zmienić standardowy osobisty numer identyfikacyjny "PIN"?
 6. Czy możliwe jest ponowne wgranie certyfikatu podpisu elektronicznego na kartę-legitymację doradcy podatkowego?

Dodatkowe informacje

 1. Czy certyfikaty podpisu elektronicznego można nabyć w terminie późniejszym i zaimplementować na posiadaną kartę-legitymację doradcy podatkowego?
 2. Czy cena certyfikatów podpisu elektronicznego nabytych w terminie późniejszym będzie się różnić od zaoferowanej w ramach aktualnej umowy KIDP-PWPW S.A.?
 3. Czy po okresie ważności certyfikatu można go odnowić?
 4. Jakie są koszty odnowienia certyfikatu?
 5. Jaki jest okres realizacji karty-legitymacji doradcy podatkowego?
 6. Czy w okresie zawieszenia lub utraty prawa wykonywania zawodu doradcy podatkowego unieważniane są uzyskane certyfikaty podpisu elektronicznego Sigillum PCCE?
 7. Czy doradca podatkowy może nabyć dla swoich współpracowników certyfikaty podpisu elektronicznego w cenie jak umieszczona na formularzu "Wniosek o wydanie karty-legitymacji doradcy podatkowego"?
 8. Jaka jest procedura zamawiania certyfikatów podpisu elektronicznego realizowana przez doradcę podatkowego dla swoich współpracowników?
 9. Czy możliwe jest uczestniczenie w szkoleniu w zakresie posługiwania się podpisem elektronicznym i jaka jest jego cena?
 10. Jaka jest optymalna konfiguracja zamówienia składanego na formularzu "Wniosek o wydanie karty-legitymacji doradcy podatkowego"?
 11. Dlaczego zalecane jest zamówienie certyfikatów podpisu elektronicznego wraz z kartą-legitymacją doradcy podatkowego zaopatrzoną w mikroprocesor kryptograficzny?

II. Podpis elektroniczny dla doradcy podatkowego
Podstawowe informacje

 1. Do czego służy wbudowany w kartę-legitymację mikroprocesor kryptograficzny?
 2. Co to jest podpis elektroniczny?
 3. Co to jest bezpieczny podpis elektroniczny - pojęcie używane w art. 3a Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa?
 4. Co to jest certyfikat w rozumieniu Ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym?
 5. Co to jest certyfikat kwalifikowany - pojęcie używane w art. 3a Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa?
 6. Co oznacza oznakowanie przez wystawcę certyfikatu czasu - pojęcie używane w art. 3a Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa?
 7. Jaki jest praktyczny sens znakowania czasem?
 8. Jakie skutki prawne rodzi opatrzenie danych w postaci elektronicznej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu?
 9. Kto będzie wystawcą certyfikatów elektronicznych dla doradców podatkowych?
 10. Co to jest czytnik kart?
 11. Czy istnieją regulacje Unii Europejskiej dotyczące podpisu elektronicznego?

Podpis elektroniczny w praktyce wykonywania zawodu doradcy podatkowego

 1. Jaki jest zakres korzystania z podpisu elektronicznego?
 2. Czy są określone ramy czasowe wdrożenia podpisu elektronicznego w administracji publicznej naszego kraju?
 3. Czy w praktyce wykonywania zawodu doradcy podatkowego zalecane jest stosowanie podpisu elektronicznego?
 4. Jakie zalety ma stosowanie podpisu elektronicznego w korespondencji pomiędzy doradcą podatkowym a jego klientem?
 5. Co to jest polityka bezpieczeństwa i zarządzania ryzykiem w kancelarii doradcy podatkowego?
 6. Czy podania, wyjaśnienia, wnioski itp. pisma mogą być wnoszone do organu skarbowego za pomocą poczty elektronicznej?
 7. Czy stosowanie podpisu elektronicznego w kancelarii doradcy podatkowego służyć może jedynie do podpisywania i szyfrowania korespondencji przesyłanej pocztą elektroniczną?
 8. Czy forma przesyłanej pocztą elektroniczną korespondencji podlega ograniczeniom?

Składanie deklaracji podatkowych w formie elektronicznej

 1. Jaka jest podstawa prawna umożliwiająca składanie deklaracji podatkowych w formie elektronicznej?
 2. Od kiedy obowiązuje art. 3a Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa?
 3. Czy od 1 stycznia 2004 r. jest możliwe składanie deklaracji podatkowych w formacie elektronicznym drogą teletransmisji?
 4. Jakie są perspektywy czasowe wprowadzenia składania deklaracji podatkowych w formacie elektronicznym drogą teletransmisji?
 5. Czy przewidywany jest model procedury związanej z teletransmisją deklaracji podatkowych jaki w tej chwili jest stosowany dla deklaracji ubezpieczeniowych przesyłanych drogą teletransmisji do ZUS?

Dalsze informacje

 1. Gdzie mogę się do wiedzieć więcej o certyfikatach elektronicznych?
 2. Gdzie można uzyskać inne informacje o podpisie elektronicznym?
 3. Gdzie można uzyskać inne informacje o polityce certyfikacyjnej Sigillum PCCE?

 

Opracowanie:
Jadwiga Adamczyk, Jan Badowski i Krzysztof B. Podsiadło
przy współpracy Jadwigi Merkel z PWPW S.A. oraz Sebastiana Mitrowskiego z Biura KIDP.

W opracowaniu wykorzystano obszerne fragmenty przygotowywanej do publikacji pracy p.t. "Gromadzenie i przetwarzanie informacji w kancelarii doradcy podatkowego" autorstwa Krzysztofa B. Podsiadło.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przedruk, powielanie i kopiowanie za pomocą jakichkolwiek technik zabronione.

listopad-grudzień 2003, styczeń-luty 2004; Kraków, Warszawa, Łódź.

<< wstecz