x x
x x

Fiskus chce znać optymalizacje. Doradcy: Niech informują sami podatnicy

Fiskus chce znać optymalizacje. Doradcy: Niech informują sami podatnicy - pod takim tytułem ukazał się na łamach Gazety Prawnej artykuł autorstwa Mariusza Szulca i Łukasza Zalewskiego, będący relacją z Debaty, zorganizowanej przez DGP. Krajową Radę Doradców Podatkowych reprezentowała w Debacie jej Przewodnicząca prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic, apelując do Ministerstwa Finansów o zaufanie do doradców podatkowych.

- „Chciałam zaapelować do pana naczelnika. Doradcy podatkowi są naprawdę chętni do współpracy z resortem. Chcemy współdziałać i naszym głównym celem nie jest wdrażanie schematów optymalizacyjnych, na których miałby ucierpieć polski budżet. Jeśli fiskus dowie się o takich „czarnych owcach”, proszę nas o tym informować, a my w naszym samorządzie podejmiemy odpowiednie kroki. Apeluję o więcej zaufania do nas. Jeśli klient zdecyduje się na wdrożenie przedstawionego schematu, to niech ma świadomość (a my mu ją damy), że skutki takiej decyzji mogą być tragiczne. Nie przerzucajmy jednak odpowiedzialności za jego decyzję na ekspertów”- stwierdziła prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic, Przewodnicząca KRDP podczas Debaty w DGP.

W Debacie, obok prof. dr hab. Jadwigi Glumińskiej-Pawlic udział wzięli: Marcin Lachowicz naczelnik Departamentu Systemu Podatkowego Ministerstwa Finansów; Anna Misiak partner i szefowa Zespołu Podatków Osobistych i Doradztwa dla Pracodawców w MDDP, doradca podatkowy w MDDP;  Przemysław Antas radca prawny, doradca podatkowy, kancelaria Antas Legal, ekspert Instytutu Wolności; dr Teresa Cebrowska wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce ora Krzysztof Burnos Prezes Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.

„Z podsumowania konsultacji wynika, że MF rozważa trzy opcje dotyczące raportowania schematów optymalizacyjnych” – napisano w artykule. Poinformowano, że Ministerstwo Finansów opublikowało właśnie podsumowanie z konsultacji w sprawie nałożenia na doradców podatkowych, adwokatów, radców prawnych, doradców inwestycyjnych i przedstawicieli innych zawodów obowiązku informowania o schematach podatkowych. Wiązałoby się to zarazem z ograniczeniem tajemnicy zawodowej.

W odpowiedzi na pytanie co przemawia za wprowadzeniem obowiązku raportowania, Marcin Lachowicz stwierdził, że powodów jest kilka.  „Obecnie w systemie podatkowym brakuje takiego narzędzia. Co prawda administracja skarbowa może pozyskać te informacje, ale o schematach dowiadujemy się post facum. Uważamy, że to za późno. Chcemy pozyskiwać takie informacje na wcześniejszych etapach. Obserwujemy bowiem, że w Polsce występują schematy podatkowe, które dają korzyści podatnikom, a oznaczają mniejsze wpływy do budżetu państwa” – stwierdził Marcin Lachowicz.

„Chcemy przeciwdziałać takim schematom, których celem jest obniżanie, a nawet unikanie opodatkowania. Nie chodzi jedynie o optymalizacje transgraniczne, ale również krajowe. Działania Komisji Europejskiej siłą rzeczy muszą skupiać się na rozwiązaniach transgranicznych. Dlatego w projekcie tzw. dyrektywy DAC 6 (tj. projekcie dyrektywy zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE w sprawie współpracy administracyjnej o kwestie dotyczące obowiązkowej wymiany informacji podatkowych) mówi się jedynie o tego rodzaju optymalizacjach. Jest to tzw. minimalny standard, który ma pojawić się w krajach UE. Poszczególne państwa mogą jednak rozszerzać te obowiązki, jeśli uznają to za stosowne. MF chce więc pozyskiwać informacje również o krajowych schematach podatkowych, a nie tylko międzynarodowych” – argumentował Marcin Lachowicz, naczelnik Departamentu Systemu Podatkowego Ministerstwa Finansów.

Marcin Lachowicz potwierdził, że „dyskutowane są wszystkie trzy opcje, a którą z nich wybierzemy, pokaże dopiero projekt ustawy. W zawiadomieniu o rozpoczęciu konsultacji społecznych, dotyczących obowiązku raportowania, wskazaliśmy, że schemat podatkowy może być również postrzegany jako teoretyczna konstrukcja, którą specjaliści podatkowi są w stanie przygotować w oderwaniu od indywidualnej sytuacji klientów. Późniejsza informacja od klientów pozwala jedynie dobrać najbardziej odpowiedni schemat, który może zostać wykorzystany przez podatnika”.

„Przykładowo, z takim zjawiskiem mieliśmy do czynienia całkiem niedawno. Po uchwale NSA ws. Spółek komandytowo-akcyjnych odnotowaliśmy skokowy wzrost powstawania SKA. Część z nich jedynie oczekiwało na zakup i wykorzystanie przez nowe podmioty. Inny przykład: w latach 2010–2016 na wniosek podatkowych grup kapitałowych (PGK) zostało wydanych 765 indywidualnych interpretacji prawa podatkowego, z czego 116 dotyczyło darowizn. Schemat z darowizną pomiędzy spółkami z PGK był przedmiotem jednego z ostrzeżeń wydanych przez MF. Udowodniliśmy tym samym, że można opisać schemat, nie pokazując jednocześnie podatnika. Tak więc opcja druga, tzn. raportowanie struktur bez danych o konkretnym podatniku, jest do wykonania” – stwierdził Marcin Lachowicz.

Który z wariantów jest do zaakceptowania przez doradców podatkowych i biegłych rewidentów ?


źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic poinformowała, że „Krajowa Rada Doradców Podatkowych opowiada się za wariantem trzecim, czyli obowiązkiem raportowania o schematach podatkowych przez samych podatników. Jest to najmniej dotkliwe dla wszystkich. W tym wariancie doradca podatkowy musiałby jedynie pouczyć klienta o konsekwencjach zastosowania mechanizmu optymalizacji. Jeśli klient podjąłby decyzję o niewdrażaniu zaproponowanego rozwiązania podatkowego, to nie musiałby również raportować o tym fiskusowi.”

„Uważamy, że atrybutem zawodu doradcy podatkowego jest tajemnica zawodowa, którą staramy się utrzymać i ochronić. Jestem zawiedziona, że odzew na konsultacje Ministerstwa Finansów był niewielki; wpłynęło 30 ankiet od przedstawicieli wszystkich zawodów. A przecież mówimy o zmianie kluczowej dla doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów, biegłych rewidentów i innych zawodów. Nałożenie obowiązku raportowania m.in. na doradców podatkowych oznacza częściową likwidację zawodów zaufania publicznego.” – stwierdziła Przewodnicząca KRDP.

źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Anna Misiak podkreśliła, że „raportowanie schematu przez profesjonalistę narusza to co nakładają na doradcę podatkowego przepisy prawa, które nakazują nam zachować w tajemnicy wszystko czego dowiemy się od klienta. Nałożenie obowiązku na profesjonalistę informowania fiskusa o danych newralgicznych powierzonych im przez klientów stoi w sprzeczności z tajemnicą zawodową i zasadami etyki zawodu doradcy podatkowego. Za ujawnianie takich informacji grozi kara, a zwolnić z obowiązku zachowania ich w tajemnicy może właściwie tylko sąd. Tak jak wspomniano już ważne jest też właściwe skalibrowanie cech charakterystycznych tak, aby MF nie został zasypany informacjami, których nie będzie w stanie przeanalizować. Dla doradców podatkowych jednak kluczową kwestią jest to, aby nie zostali zmuszeni do donoszenia fiskusowi na swojego klienta. Istnieje ryzyko, że do tego mogą przecież doprowadzić nowe przepisy”.

„Tajemnica zawodowa jest fundamentalnym elementem zawodu doradcy podatkowego, jak i innych profesji zaufania publicznego. Jest to gwarancja zarówno dla doradców, jak i naszych klientów. Obecnie MF ma wiele narzędzi do pozyskania wiedzy o optymalizacjach. Zwróćmy uwagę, że interpretacje podatkowe mogą dotyczyć również zdarzeń przyszłych, a zatem nie zawsze jest tak, że ministerstwo dowiaduje się o transakcjach post factum. Mało tego, jeśli podatnik rozważa pewne działania, co do których może przypuszczać, że niosą ryzyko zakwestionowania przez fiskusa, to występuje o wydanie interpretacji indywidualnej, która to ryzyko wykluczy lub potwierdzi. Już na tym etapie MF ma więc możliwość pozyskania wiedzy. Kolejne narzędzie to klauzula przeciw unikaniu opodatkowania. Dzięki niej MF może w niektórych przypadkach odmówić wydania interpretacji indywidualnej. Jest to działanie prewencyjne przed wdrożeniem w życie przez podatnika jakiegoś schematu. Ponadto, mamy procedury dotyczące cen transferowych. Takie mechanizmy zwiększają obciążenia przedsiębiorców. Rozważając kolejny mechanizm, należy podejść do niego bardzo ostrożnie i zastanowić się, co jest celem, co nowego da ten mechanizm, jakie inne informacje MF pozyska od podatników” – argumentowała Anna Misiak.

W odpowiedzi Marcin Lachowicz stwierdził „Pamiętajmy, że samo zagadnienie tajemnicy zawodowej dotyczy głównie zawodów regulowanych, co sami podkreśliliśmy w zawiadomieniu o rozpoczęciu konsultacji. Wobec osób, które nie mają takiego statusu, mamy niewątpliwie większy zakres działania. Warto pamiętać, że tajemnica zawodowa nie ma charakteru bezwzględnego i może być ograniczana przez przepisy prawa. Przykładem jest ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Rolą konsultacji podatkowych było między innymi zebranie opinii zainteresowanych stron, na ile zwalczanie zjawiska unikania opodatkowania usprawiedliwia ograniczanie zasady zachowania tajemnicy zawodowej.

Prof. dr hab. Jadwiga Glumińska Pawlic apelowała „Chciałam zaapelować do pana naczelnika. Doradcy podatkowi są naprawdę chętni do współpracy z resortem. Chcemy współdziałać i naszym głównym celem nie jest wdrażanie schematów optymalizacyjnych, na których miałby ucierpieć polski budżet. Jeśli fiskus dowie się o takich „czarnych owcach”, proszę nas o tym informować, a my w naszym samorządzie podejmiemy odpowiednie kroki. Apeluję o więcej zaufania do nas. Jeśli klient zdecyduje się na wdrożenie przedstawionego schematu, to niech ma świadomość (a my mu ją damy), że skutki takiej decyzji mogą być tragiczne. Nie przerzucajmy jednak odpowiedzialności za jego decyzję na ekspertów.”

W Debacie padły m.in. pytania: Jak szeroki będzie zakres raportowania optymalizacji przez specjalistów? Czy będzie to zwykła lista najpopularniejszych i znanych już Ministerstwu Finansów schematów, które przewijały się np. we wnioskach o wydanie interpretacji indywidualnych? A może jednak trzeba będzie raportować każdy potencjalny przypadek uchylania się od opodatkowania?

Marcin Lachowicz odpowiedział: „Zakładamy, że będzie to rozwiązanie podobne do tego, które znajdziemy w projekcie dyrektywy, czyli tzw. hallmarki. To oznacza, że raportowane byłyby te transakcje, które spełnią określone przez nas cechy charakterystyczne. Zgadzam się z panem Krzysztofem Burnosem, że raportowaniu mogłyby podlegać nawet informacje o samym planowaniu podatkowym, mającym na celu uzyskanie korzyści podatkowej. Jasne jest natomiast, że jeśli ktoś wymyśli pomysł na oszczędność podatkową, to nie jesteśmy w stanie zweryfikować tych myśli. W związku z tym pierwszym momentem, kiedy należałoby o tym raportować, jest zaprezentowanie, oferowanie bądź wdrażanie schematu podatkowego u klienta. Dlaczego przyjęliśmy takie podejście: traktujemy schemat podatkowy jako pewien teoretyczny konstrukt i równocześnie rozważamy powstanie obowiązku raportowania z momentem udostępnienia tego schematu klientowi.”

„Odnosząc się natomiast do wyrażonych już pomysłów na zasypanie MF informacjami o planowanych optymalizacjach, to nie ukrywam, że kluczowa w naszych pracach będzie właściwa kalibracja cech rozpoznawczych transakcji i zakresu ochrony tajemnicy zawodowej specjalistów. To z jednej strony pozwoli nam otrzymywać żądane informacje, ale z drugiej nie zostaniemy nimi zasypani.” – stwierdził Marcin Lachowicz.

Podkreślił, że „System raportowania powinien być możliwie szczelny. Jeśli więc schemat, który spełni określone przez nas cechy charakterystyczne będzie wdrażany albo oferowany, to powinniśmy o tym wiedzieć.”

-„ Nie wykluczamy jednak przyjęcia rozwiązania kaskadowego, w którym jeśli schemat nie zostanie zaraportowany na wcześniejszym etapie, to obowiązek przejdzie na etap kolejny. To przy okazji rozwiązałoby wątpliwości zgłoszone przez biegłych rewidentów, tj. na ile to oni, w przypadku odkrycia nieprawidłowości, powinni powiadamiać o tym fiskusa, a na ile jest to powinnością podatnika.” – podsumował Marcin Lachowicz.

Więcej:
http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/1092689,eksperci-niech-o-optymalizacji-decycuja-podatnicy.html?ref=purchaseCompleted

oprac. Wiesława Moczydłowska, Rzecznik Prasowy Krajowej Rady Doradców Podatkowych

DATA PUBLIKACJI: 2017-12-19 + pozostałe aktualności

Kontakt

tel.: (693 920 360)
KIDP (centrala)

ul. Giełdowa 4c/34
Warszawa 01-211
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: 693 920 360

x x x
x