x x
x x

Stanowisko Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych

Krajowa Rada Doradców Podatkowych wyraża zdecydowany sprzeciw dotyczący ustawy wprowadzającej obowiązek raportowania schematów podatkowych oraz krytycznie odnosi się do sposobu procedowania ustawy. W ocenie samorządu,  przyjęte przez ustawodawcę regulacje mogą istotnie naruszać wiele reguł konstytucyjnych, w tym tajemnicę zawodową doradców podatkowych.  Rada Naukowa składająca się z największych autorytetów prawa podatkowego, pod przewodnictwem prof. Hanny Litwińczuk,  poparła stanowisko KRDP i apeluje o takie ukształtowanie przepisów, które zagwarantują zachowanie tajemnicy zawodowej doradców podatkowych i poprawią jakoś tej legislacji.

Dnia 26 października 2018 r. Senat przyjął ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, wprowadzającą do polskiego porządku prawnego obowiązek przekazywania informacji o schematach podatkowych.
 
Krajowa Rada Doradców Podatkowych jednomyślnie przyjęła specjalne stanowisko, w którym wyraża zdecydowany sprzeciw dotyczący, zarówno kształtu omawianej ustawy odnoszącej się do powyższego zagadnienia, jak i sposobu jej procedowania.  W ocenie samorządu ustawodawca dokonał wyboru nieadekwatnych metod do osiągnięcia celu nowelizacji. Dodatkowo przyjęte przez ustawodawcę regulacje mogą istotnie naruszać wiele reguł konstytucyjnych, w tym tajemnicę zawodową doradców podatkowych.
 
„Uważamy, że wprowadzana ustawa narusza zasadę demokratycznego państwa prawnego oraz wywodzoną z niej zasadę prawidłowej legislacji. Proponowane regulacje zaczną obowiązywać  w bardzo szybkim terminie od momentu opublikowania pierwszej wersji projektu, a w sposób zasadniczy ingerują w funkcjonowanie przedsiębiorców, podatników i ich doradców. Co więcej, uchwalona ustawa w omawianej części zawiera przepisy, które mogą być sprzeczne albo nieskorelowane z obowiązującym prawem oraz używa wielu bardzo niedookreślonych pojęć” – czytamy w stanowisku Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

„Wprowadzane zmiany nie respektują tajemnicy zawodowej zawodów zaufania publicznego,  w szczególności tajemnicy zawodowej doradców podatkowych. Wprowadzono otwarty katalog osób zobowiązanych do raportowania schematów podatkowych, który obejmuje także osoby, które nie są objęte obowiązkiem jej zachowania. Naruszenie tajemnicy zawodowej wiąże się także  z narzuceniem wymagania przekazywania informacji, które nawet pozbawione danych wprost identyfikujących podmiot korzystający, mogą pozwolić na ich ustalenie. Pełne zachowanie tajemnicy zawodowej doradców podatkowych jest fundamentem zawodów zaufania publicznego  i gwarantem dla wszystkich podatników ochrony ich podstawowych praw i wolności obywatelskich” – napisano w stanowisku KRDP.

KRDP wyraża również poważne zastrzeżenia dotyczące zachowania zasady wolności działalności gospodarczej i wiążącej się z nią zasady proporcjonalności, polegającej na zdecydowanym wyjściu poza minimalny zakres transpozycji dyrektywy, co nie przyczyni się do lepszego osiągnięcia celu regulacji, a spowoduje dużą niepewność i niewspółmierne koszty po stronie przedsiębiorców  i doradców. Warto zwrócić uwagę, że art. 67 ustawy Prawo przedsiębiorców wprost nakazuje przy implementowaniu prawa Unii Europejskiej nakładanie tylko takich obowiązków administracyjnych, które są niezbędne do osiągnięcia celu.

„Wyrażamy opinię, że naruszona została zasada dialogu i współpracy partnerów społecznych ze względu na zbyt krótki termin konsultacji publicznych i bardzo szybkie tempo procedowania tak zasadniczego i ważnego projektu, którego materia stanowi istotne novum w polskim systemie prawnym. Bardzo negatywnie należy ocenić także brak odniesienia się do uwag zgłoszonych przez parterów społecznych, w tym nieprzygotowanie wymaganego przepisami raportu z konsultacji” – stwierdzono w stanowisku Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

„Jako przedstawiciele samorządu doradców podatkowych stanowczo podkreślamy, że takie podejście godzi w podstawy funkcjonowania naszego zawodu, którego charakter wyraża się w trosce o realizację interesu publicznego połączonego z dbałością o dobro klientów” – podkreśliła KRDP. 
 Krajowa Rada Doradców Podatkowych apeluje do Prezydenta RP oraz Ministra Finansów  o podjęcie stosownych działań w celu ograniczenia lub zapobieżenia negatywnym skutkom powyższego projektu dla polskiej gospodarki, dla polskich obywateli i podatników oraz dla pewności całego systemu prawno-podatkowego w Polsce.

Specjalne stanowisko, wspierające KRDP, dotyczące obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych podjęła także Rada Naukowa przy Krajowej Izbie Doradców Podatkowych, działająca pod przewodnictwem prof. Hanny Litwińczuk. Rada składa się z największych autorytetów prawa podatkowego w Polsce, a w jej skład wchodzą ponadto: prof. Bogumił Brzeziński, prof. Paweł Borszowski, prof. Leonard Etel, prof. Teresa Famulska, prof. prof. Jadwiga Glumińska-Pawlic, prof. Andrzej Gomułowicz, prof. Marcin Jamroży, prof. Ziemowit Kukulski, prof. Mariola Lemonnier i prof. Włodzimierz Nykiel.

Rada Naukowa apeluje o takie ukształtowanie przepisów, które zagwarantują zachowanie tajemnicy zawodowej doradców podatkowych i poprawią jakoś omawianej legislacji.

W załączeniu stanowisko Rady Naukowej.

Wiesława Moczydłowska, Rzecznik Prasowy Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

DATA PUBLIKACJI: 2018-11-09 + pozostałe aktualności
Pliki do pobrania

Kontakt

tel.: (693 920 360)
KIDP (centrala)

ul. Giełdowa 4c/34
Warszawa 01-211
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: 693 920 360

x x x
x