x x
x x

W przededniu Walnego Zgromadzenia CFE Tax Advisers Europe w Londynie

x

Wywiad z Panem Piergiorgio Valente Przewodniczącym CFE Tax Advisers Europe


Miło nam gościć Przewodniczącego CFE Tax Advisers Europe i porozmawiać o roli doradców podatkowych w szerszym aspekcie, mając na uwadze działania polskich przedsiębiorców i podatników na rynkach zagranicznych, jak również szybko zmieniające się przepisy prawa podatkowego w Polsce i innych krajach oraz konieczność wspólnego działania na forum europejskim aby tym nowym wyzwaniom sprostać.

Czemu Pana zdaniem krajowa organizacja doradców podatkowych powinna być członkiem CFE Tax Advisers Europe?

Członkostwo w CFE oznacza bycie częścią aktywnej społeczności zawodowej w całej Europie, która pragnie wpływać na ewolucję międzynarodowego systemu podatkowego.

Misją CFE jest ochrona doradców podatkowych i obrona ich interesów. Fundamentalna zasada organizacji zakłada, że naszym interesom najlepiej służy jasny i skuteczny system podatkowy. Na tym celu skupiamy działania organizacji, wyrażając przekonanie, że współpraca międzynarodowa jest właściwą drogą do celu.

CFE to organizacja zrzeszająca krajowe stowarzyszenia zawodowe z państw europejskich. Organizacje będące członkami CFE dzielą powyższe wartości i angażują się w ich wspólną realizację.

W świetle tych przesłanek członkostwo w CFE oznacza, że organizacja członkowska:
- jednoczy swój głos z głosami analogicznych organizacji, takie spójne stanowisko jest lepiej słyszalne, dzięki czemu możliwe jest szersze oddziaływanie inicjatyw organizacji członkowskich,
- przystępuje do bieżącego dialogu międzynarodowego, co umożliwia nam wspólne wypracowywanie lepszych rozwiązań w efekcie konstruktywnych dyskusji,
- utrzymuje kontakty z podobnymi organizacjami zawodowymi mającymi zbieżne interesy, ale odmienne korzenie kulturowe; dzięki ścieraniu się kultur nasze propozycje sprawdzają się w wymiarze transgranicznym i trans-kulturowym,
- prowadzi wymianę wiedzy i kompetencji zawodowych z podobnymi organizacjami; taka wymiana pozwala nam sprostać wyzwaniom globalizacji na świecie,
- czerpie dodatkowe zyski z kreatywnej współpracy, której wartość przewyższa zwykłą sumę wysiłku wkładanego przez poszczególne organizacje członkowskie, tworząc kontekst do realizowania wspólnych celów.

Jak organizacja członkowska może współdziałać w CFE?

By wizja CFE mogła się ziścić, konieczne jest zaangażowanie, współpraca i aktywność organizacji członkowskich.
Aktywna organizacja członkowska oferuje CFE i innym organizacjom członkowskim:
- odmienną perspektywę w bieżących debatach podatkowych, co wzbogaca dialog i umożliwia wypracowanie całościowych rozwiązań,
- źródło wiedzy i kompetencji, głównie w wymiarze krajowym, częściowo także międzynarodowym,
- inspirację i inicjatywę poprzez przedstawianie nowych pomysłów na realizację wspólnych celów oraz proponowanie celów cząstkowych do rozważenia,
- praktyczny wkład w organizację wydarzeń CFE, tak jak te, które odbyły się kilka lat temu w Warszawie,
- powiększa, a tym samym umacnia sieć doradców podatkowych.

W tym aspekcie pragnę podkreślić wagę dynamicznej obecności organizacji członkowskich w trakcie bieżących działań, wydarzeń i inicjatyw CFE. Im większy wkład ze strony członków CFE, tym szersze mogą być działania CFE i tym lepsza promocja interesów doradców podatkowych.
Polska Izba stanowi świetny przykład sympatycznej a jednocześnie konstruktywnej współpracy i może stanowić przykład dla innych organizacji członkowskich.

Co CFE oferuje indywidualnym doradcom podatkowym?

Pod koniec 2017 r. CFE zrzeszała 30 organizacji członkowskich z 24 państw europejskich oraz Uzbekistan mający status organizacji zaproszonej. Za pośrednictwem organizacji członkowskich CFE obecnie reprezentuje 200 tys. indywidualnych profesjonalistów podatkowych. Poszerzenie organizacji, tak by obejmowała co najmniej jedną organizację zawodową z każdego państwa Europy, jest jednym z naszych priorytetów.

Pamiętając, że CFE to głos europejskich doradców podatkowych w obronie wspólnych interesów, działalność CFE ma z definicji przynosić korzyści indywidualnym doradcom podatkowym. Indywidualni doradcy podatkowi mają głos w CFE, która entuzjastycznie przyjmuje wszelkie propozycje działania lub zmian. Naszym celem jest popieranie i wprowadzanie w życie pomysłów doradców podatkowych, które odzwierciedlają wspólne interesy.

W szczególności CFE oferuje profesjonalistom podatkowym:
- źródło aktualnych informacji o uregulowaniach podatkowych na szczeblu unijnym i międzynarodowym,
- rozbudowaną sieć do wymiany wiedzy i kompetencji oraz poszukiwania wysoko kwalifikowanych współpracowników na arenie międzynarodowej,
- punkt do spotkań i dialogu, przedstawiania propozycji i forsowania idei,
- międzynarodowe forum do opracowania i przyjęcia najlepszych praktyk ukierunkowanych na spełnianie nowych, międzynarodowych standardów,
- stymulowanie doskonałości zawodowej i inspirację dla młodych adeptów zawodu, takie jak nagroda im A. Raedlera. Laureatką jednej z edycji była również polska studentka prawa podatkowego Dorota Malinowska.

Jakie narzędzia są stosowane przez CFE w celu wspierania interesów doradców podatkowych i jaki jest ich wpływ na międzynarodowy system podatkowy?

Promowanie naszych wspólnych interesów wymaga spełnienia trzech warunków wstępnych:
- bieżące monitorowanie sytuacji w zakresie podatków w UE i na świecie,
- rozwój kompetencji służących do opracowywania zagadnień merytorycznych,
- stosowanie skutecznych narzędzi do komunikacji.
Aby zapewnić ciągłe spełnianie tych warunków wstępnych w jak najwyższym stopniu, CFE powołała wewnętrzne komitety eksperckie, których prace koncentrują się na najważniejszych aspektach wspólnych interesów europejskich doradców podatkowych. Funkcjonują następujące komitety specjalne:
• Komitet Fiskalny (FC), który monitoruje stan polityki podatkowej na szczeblu unijnym i międzynarodowym oraz opracowuje i przedstawia wkład doradców podatkowych w tym zakresie,
• Komitet do Spraw Zawodowych (PAC) śledzi inicjatywy w zakresie polityki na szczeblu unijnym i międzynarodowym oraz ich wpływ na uregulowania dotyczące doradców podatkowych, np. etykę, kodeksy postępowania, obowiązkową sprawozdawczość, które kompleksowo opracowuje z perspektyw doradców podatkowych,
• Zespół Roboczy TSUE, w którego składzie są znani wykładowcy uniwersyteccy i praktycy z dziedziny podatków, którzy badają orzecznictwo TSUE, a o wynikach swojej pracy informują nas na bieżąco w formie publikacji z komentarzem,
• Komitet Techniczno-Podatkowy, którego prace skupiają się na stanie opodatkowania w kontekście gospodarki cyfrowej, aby z wyprzedzeniem określić wpływ tego zjawiska na doradców podatkowych i ich odpowiednie przygotowanie.

Powyższe komitety publikują opinie w formie stanowisk na stronie internetowej CFE oraz w oficjalnym dzienniku CFE zatytułowanym „European Taxation”. W 2017 r. FC opublikował 9 stanowisk, PAC ogłosił 5 stanowisk samodzielnie i jeden wspólnie z FC; Zespół Roboczy TSUE opublikował 4 stanowiska.

Oprócz stałego monitorowania i formułowania stanowisk CFE podejmuje działania, by wpływać bezpośrednio na międzynarodowe uregulowania podatkowe poprzez udział w inicjatywach ustawodawczych na szczeblu unijnym i międzynarodowym. Celem organizacji jest, by nasze prace nie ograniczały się do komentowania inicjatyw, które są przedmiotem dyskusji lub wdrożenia, lecz przedstawianie propozycji konkretnych, nowych rozwiązań.

W tym celu CFE: działa w publicznych konsultacjach prowadzonych przez Komisję UE, OECD, ONZ itp. w sprawach, które rzutują na podatki; w ten sposób zapewniamy, że stanowiska naszych członków są wyraźnie słyszalne dla międzynarodowych ustawodawców i decydentów; uczestniczy w grupach eksperckich Komisji Europejskiej w tym EU Platform for Tax Good Governance, EU VAT Expert Group i EU VAT Forum, na których forum ma możliwość przedstawiania propozycji do dalszego rozważenia; w tym miejscu warto przypomnieć nasz ostatni sukces – zmianę aktualnego programu prac Platform for Tax Good Governance poprzez wprowadzenie zagadnienia praw podatników;uczestniczy w pracach grup międzynarodowych; CFE uzyskał status konsultacyjny przy ECOSOC (Radzie Gospodarczej i Społecznej ONZ) i regularnie uczestniczy w posiedzeniach OECD; regularnie wydaje publikacje na bieżące tematy podatkowe, aby umocnić własną pozycję i zainicjować publiczną debatę na ten temat.

Jakie są plany CFE na przyszłość?

CFE będzie dalej aktywnie uczestniczyć w procesie ulepszania międzynarodowego systemu podatkowego i z najwyższym zaangażowaniem bronić interesów podatników i doradców podatkowych.

Nowe inicjatywy, które są ukierunkowane na zwiększenie widoczności i oddziaływania CFE, mają nam zapewnić maksymalną skuteczność tych działań. Polityka organizacji, sformułowana w celu osiągnięcia tego rezultatu, opiera się na trzech kluczowych filarach:
- zwiększenie globalnej widoczności CFE w efekcie rozbudowania sojuszy zawodowych CFE,
- wykorzystanie możliwości cyfrowych dla dobra wszystkich doradców podatkowych,
- większe nakłady na młode pokolenia i sprostanie bieżącym oczekiwaniom rynku.
Przedstawiając szerzej powyższe cele, po pierwsze zamierzamy powiększyć globalny zasięg CFE; ważnym krokiem w tym kierunku jest trwająca budowa Globalnej Platformy Doradców Podatkowych (GTAP). GTAP to zasadniczo następca GTACF (Globalnego Forum Współpracy Doradców Podatkowych), utworzonego w 2014 roku przez CFE, AOTCA i WAUTI jako globalne forum do współpracy w określonych sprawach podatkowych. Głównym celem GTACF było udzielanie globalnej odpowiedzi przez doradców podatkowych w sprawach międzynarodowych inicjatyw dotyczących podatków, podejmowanych przez takie organizacje jak OECD i ONZ. W tym roku zapadła decyzja o dalszym rozwoju GTACF i wykorzystaniu całego potencjału tej struktury. Odejście od forum na rzecz platformy umożliwia uwypuklenie celów sojuszu, tj. umożliwia prowadzenie dyskusji zapewniając stronom równy status, systematyczny dialog i współpracę bez przymusowych akcji czy kosztów. Ponadto platforma ze swej definicji jest szeroka i ma stanowić przestrzeń do różnych innych działań. Nowa nazwa uwzględnia cel naszej organizacji, tj. rozszerzenie działań GTAP w przyszłości. W kontekście GTAP działania będą podejmowane w czterech kluczowych obszarach: marketing strategiczny, publiczne uznanie, sprawy merytoryczne i polityka oraz członkostwo.

Wyrażamy przekonanie, że w tym kontekście CFE oraz inne międzynarodowe organizacje zawodowe będą miały realną szansę na zwiększenie własnej widoczności z perspektywy międzynarodowej oraz skuteczną realizację celów w zmieniającym się międzynarodowym środowisku podatkowym.

Po drugie naszym zdaniem ważnym sojusznikiem mogą być technologie cyfrowe – pod warunkiem, że uda nam się dotrzymać kroku postępowi w tym zakresie i rozwijać umiejętności umożliwiające wykorzystanie możliwości wynikających z technologii cyfrowych. Powołaliśmy Komitet ds. Technologii Podatkowych (TTC). Ten nowy komitet został uruchomiony po raz pierwszy w 2018 r., by śledzić ewolucje w sferze technologii cyfrowych – od nowych modelów biznesowych do narzędzi technologicznych, które mogą być użyteczne dla doradców podatkowych. TTC w szczególności:
- zapewni wnoszenie przez CFE merytorycznego wkładu we wszystkie publiczne konsultacje dotyczące opodatkowania gospodarki cyfrowej, jak również wszystkie inne, analogiczne inicjatywy,
- będzie stanowić ramy do wewnętrznej dyskusji na tematy cyfrowego opodatkowania w CFE,
- będzie nas informować o powstaniu nowych narzędzi ułatwiających pracę, a w razie konieczności przygotuje formy szkolenia, by umożliwić doradcom podatkowym nabycie umiejętności i korzystanie z tych narzędzi.

Po trzecie CFE zawsze stara się wspierać młodych doradców podatkowych i zapewniać odpowiednie warunki do korzystnych kontaktów pomiędzy osobami z doświadczeniem i tymi, które pragną się uczyć. W tym celu w CFE istnieje doroczna tradycja przyznawania Medalu Alberta Raedlera za najlepszą pracę dyplomową poświęconą tematyce podatków napisaną na europejskiej uczelni. W tym samym celu powstała Akademia CFE prowadzona wspólnie z GTAP. Akademia CFE umożliwia doradcom podatkowym dalszy rozwój wiedzy oraz jej przekazywanie. Zachęcamy polskich studentów prawa podatkowego do brania udziału w Akademii.

Dziękuję za rozmowę
Anna Misiak, wiceprzewodnicząca Krajowej Rady Doradców Podatkowych
Członek Komisji Współpracy Międzynarodowej KRDP

DATA PUBLIKACJI: 2018-09-24 + pozostałe aktualności

Kontakt

tel.: (693 920 360)
KIDP (centrala)

ul. Giełdowa 4c/34
Warszawa 01-211
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: 693 920 360

x x x
x